ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2

สำหรับนักเรียนชั้นม.4/2

Advertisements
 1. อภิสิทธิ หมาเพ็ง

  สำนวน

  1.ค
  2.ง
  3.ง
  4.ค
  5.ง
  6.ง
  7.ค
  8.ง
  9.ง
  10.ง

  การใช้ภาษาและกริยาท่าทาง

  1.ค
  2.ค
  3.ข
  4.ค
  5.ค
  6.ง
  7.ค
  8.ง
  9.ข
  10.ก

  การใช้คำให้ถูกต้อง

  1.ก
  ค2.
  3.ค
  4.ง
  5.ค
  6.ง
  7.ก
  8.ค
  9.ก
  10.ข

  คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม

  1.ข
  2.ค
  3.ข
  4.ข
  5.ข
  6.ข
  7.ค
  8.ก
  9.ง
  10.ค

  ประโยคสันธาน

  1.ข
  2.ก
  3.ข
  4.ง
  5.ข
  6.ก
  7.ง
  8.ก
  9.ค
  10.ง

 2. อภิสิทธิ หมาเพ็ง

  ดีมากคับ

 3. สุกฤต กาละวรรณ

  1.เรื่องคำเป็นคำตาย
  1.ก
  2.ค
  3.ง
  4.ง
  5.ข
  6.ง
  7.ข
  8.ก
  9.ค
  10.ค
  2.เรื่องประโยค
  1.ข
  2.ก
  3.ข
  4.ง
  5.ข
  6.ก
  7.ง
  8ก
  9.ค
  10.ง

  3.เรื่องการใช้คำให้ถูกต้อง
  1.ก
  2.ค
  3.ค
  4.ง
  5.ค
  6.ง
  7.ก
  8.ค
  9.ก
  10.ข
  4.ประโยคสันธาน
  1. 2
  2. 1
  3. 2
  4. 4
  5. 2
  6. 1
  7. 4
  8. 1
  9. 3
  10. 4
  5.ข้อสอบเรื่องคำซ้ำ คำซ้อน คำประสม
  1)ข
  2) ค
  3) ข
  4) ข
  5) ข
  6) ข
  7) ค
  8) ก
  9) ง
  10) ค

 4. อภิสิทธิ์ ตีบยอ

  1.เรื่องประโยค
  1.ข
  2.ก
  3.ข
  4.ง
  5.ข
  6.ก
  7.ง
  8ก
  9.ค
  10.ง
  2.คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม
  1.ข
  2.ค
  3.ข
  4.ข
  5.ข
  6.ข
  7.ค
  8.ก
  9.ง
  10.ค
  3.เรื่องคำเป็นคำตาย
  1.ก
  2.ค
  3.ง
  4.ง
  5.ข
  6.ง
  7.ข
  8.ก
  9.ค
  10.ค
  4.เรื่องการใช้คำให้ถูกต้อง
  1.ก
  2.ค
  3.ค
  4.ง
  5.ค
  6.ง
  7.ก
  8.ค
  9.ก
  10.ข
  5.เรื่องโวหารภาพพจน์และรสวรรณคดี
  1.ค
  2.ข
  3.ก
  4.ก
  5.ข
  6.ค
  7.ข
  8.ข
  9.ข
  10.ข

 5. เอกสิทธิ์ เสนา

  1.เรื่องประโยค
  1.ข
  2.ก
  3.ข
  4.ง
  5.ข
  6.ก
  7.ง
  8ก
  9.ค
  10.ง
  2.คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม
  1.ข
  2.ค
  3.ข
  4.ข
  5.ข
  6.ข
  7.ค
  8.ก
  9.ง
  10.ค
  3.เรื่องคำเป็นคำตาย
  1.ก
  2.ค
  3.ง
  4.ง
  5.ข
  6.ง
  7.ข
  8.ก
  9.ค
  10.ค
  4.เรื่องการใช้คำให้ถูกต้อง
  1.ก
  2.ค
  3.ค
  4.ง
  5.ค
  6.ง
  7.ก
  8.ค
  9.ก
  10.ข
  5.เรื่องโวหารภาพพจน์และรสวรรณคดี
  1.ค
  2.ข
  3.ก
  4.ก
  5.ข
  6.ค
  7.ข
  8.ข
  9.ข
  10.ข

  ตอบกลับ

 6. ภาณุพงศ์ มาละวรรณโณ

  1.เรื่องประโยค
  1.ข
  2.ก
  3.ข
  4.ง
  5.ข
  6.ก
  7.ง
  8ก
  9.ค
  10.ง
  2.คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม
  1.ข
  2.ค
  3.ข
  4.ข
  5.ข
  6.ข
  7.ค
  8.ก
  9.ง
  10.ค
  3.เรื่องคำเป็นคำตาย
  1.ก
  2.ค
  3.ง
  4.ง
  5.ข
  6.ง
  7.ข
  8.ก
  9.ค
  10.ค
  4.เรื่องการใช้คำให้ถูกต้อง
  1.ก
  2.ค
  3.ค
  4.ง
  5.ค
  6.ง
  7.ก
  8.ค
  9.ก
  10.ข
  5.เรื่องโวหารภาพพจน์และรสวรรณคดี
  1.ค
  2.ข
  3.ก
  4.ก
  5.ข
  6.ค
  7.ข
  8.ข
  9.ข
  10.ข

 7. กรรณิกา ศรีสง่า

  เหตุผลกับภาษา
  1. 3
  2. 4
  3. 4
  4. 4
  5. 3
  6. 1
  7. 1
  8. 4
  9. 3
  10. 3

  ประโยคสันธาน
  1. 2
  2. 1
  3. 2
  4. 4
  5. 2
  6. 1
  7. 4
  8. 1
  9. 3
  10. 4

  การใช้คำให้ถูกต้อง
  1. 1
  2. 3
  3. 3
  4. 4
  5. 3
  6. 4
  7. 1
  8. 3
  9. 1
  10. 2

  การใช้ภาษาและกริยาท่าทาง
  1. 3
  2. 3
  3. 2
  4. 3
  5. 3
  6. 4
  7. 3
  8. 4
  9. 2
  10. 1

  คำซำคำซ้อนคำประสม
  1. 2
  2. 3
  3. 2
  4. 2
  5. 2
  6. 2
  7. 3
  8. 1
  9. 4
  10. 3

 8. เกศนีย์ มากช่วย

  หตุผลกับภาษา
  1. 3
  2. 4
  3. 4
  4. 4
  5. 3
  6. 1
  7. 1
  8. 4
  9. 3
  10. 3

  ประโยคสันธาน
  1. 2
  2. 1
  3. 2
  4. 4
  5. 2
  6. 1
  7. 4
  8. 1
  9. 3
  10. 4

  การใช้คำให้ถูกต้อง
  1. 1
  2. 3
  3. 3
  4. 4
  5. 3
  6. 4
  7. 1
  8. 3
  9. 1
  10. 2

  การใช้ภาษาและกริยาท่าทาง
  1. 3
  2. 3
  3. 2
  4. 3
  5. 3
  6. 4
  7. 3
  8. 4
  9. 2
  10. 1

  คำซำคำซ้อนคำประสม
  1. 2
  2. 3
  3. 2
  4. 2
  5. 2
  6. 2
  7. 3
  8. 1
  9. 4
  10. 3

 9. น.ส.เกศรินทร์ ผอมน้อย

  1.เรื่องประโยค
  1.ข
  2.ก
  3.ข
  4.ง
  5.ข
  6.ก
  7.ง
  8ก
  9.ค
  10.ง
  2.คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม
  1.ข
  2.ค
  3.ข
  4.ข
  5.ข
  6.ข
  7.ค
  8.ก
  9.ง
  10.ค
  3.เรื่องคำเป็นคำตาย
  1.ก
  2.ค
  3.ง
  4.ง
  5.ข
  6.ง
  7.ข
  8.ก
  9.ค
  10.ค
  4.เรื่องการใช้คำให้ถูกต้อง
  1.ก
  2.ค
  3.ค
  4.ง
  5.ค
  6.ง
  7.ก
  8.ค
  9.ก
  10.ข
  5.เรื่องโวหารภาพพจน์และรสวรรณคดี
  1.ค
  2.ข
  3.ก
  4.ก
  5.ข
  6.ค
  7.ข
  8.ข
  9.ข
  10.ข

 10. น.ส.ณัติญา สังเกตุ

  1.ข้อสอบเรื่องประโยค
  1) 2
  2) 4
  3) 2
  4) 3
  5) 1
  6) 4
  7) 4
  8) 3
  9) 1
  10) 2
  11) 3
  12) 4
  2.ข้อสอบเรื่องเครื่องหมายวรรคตอน
  1) ข
  2) ง
  3) ข
  4) ก
  5) ง
  6) ง
  7) ก
  8) ค
  9) ข
  10) ก
  3.ข้อสอบเรื่องประโยคสันธาน
  1) ข
  2) ก
  3) ข
  4) ง
  5) ข
  6) ก
  7) ง
  8) ก
  9) ค
  10) ง
  4.ข้อสอบเรื่องคำซ้ำ คำซ้อน คำประสม
  1)ข
  2) ค
  3) ข
  4) ข
  5) ข
  6) ข
  7) ค
  8) ก
  9) ง
  10) ค
  5.เหตุผลกับภาษา
  1. 3
  2. 4
  3. 4
  4. 4
  5. 3
  6. 1
  7. 1
  8. 4
  9. 3
  10. 3

 11. เบญจมาศ ชูสงดำ

  สำนวนไทย

  1. ข้อความต่อไปนี้ตรงกับสำนวนในข้อใด
  “เขาโชคดีที่ได้รับจดหมายเรียกตัวเข้าทำงานทั้ง 2 แห่งพร้อมๆ กัน จึงตัดสินใจม่ได้ว่าจะเลือกทที่ไหนดี”
  ตอบ 3 รักพี่เสียดายน้อง

  2 สำนวนข้อใดสอนให้ระวังการพูด
  ตอบ 4 กำแพงมีหูประตู

  3 คำในข้อใดเป็นสำนวนทุกคำ
  ตอบ 4. หน้าม้า หน้าแดง หน้าเป็น หน้าเลือด

  4 ข้อใดสะท้อนใหเห็นความเชื่อที่เป็นปรัชญาพุทธสาสนา
  ตอบ 3. วัวใครเข้าคอกคนนั้น

  5 ข้อความต่อไปนี้ตรงกับสำนวนใด
  ทั้งสองประเทศต่างประสบปัญหาเดียวกัน การเข้ามาช่วยเหลือกันก็เท่ากับคนที่กำลังจะจมน้ำตายด้วยกัน
  ตอบ 1. เตี๊ยอุ้มค่อม

  6 สำนวนใดมีความหมายในทางสั่งสอนให้ระมัดระวังการดำรงชีวิต
  ตอบ 4. กินน้ำไม่เพื่อแล้ง

  7 ข้อความใดต่อไปนี้ตรงกับสำนวนใด
  คนที่รู้อะไรด้านเดี่ยวแล้วเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้น
  ตอบ 3. ตาบอดลำช้าง

  8 สำนวนใดใช่กล่าวเตือนสติ
  ตอบ 4. บ้านเมืองมีขื่อมีแป

  9 ข้อใดมิได้สื่อความถึงสอง
  ตอบ 4. คู่บ้านคู่เมือง

  10 สำนวนข้อใดเหมาะสมที่เติมลงในช่องว่าง
  เพลงที่เขาแต่งมีลักษณะ…ขึ้นต้นกับลงท้ายเป็นคนละเรื่อง ทำให้เข้ากันไม่สนิทฟังดูไม่ไพเราะ
  ตอบ 4. หัวมังกุท้ายมังกร

  โวหาร ภาพพจน์ และรสวรรณคดี

  1. โวหารในภาษาไทยมีกี่ชนิด
  ตอบ 3. 5 ชนิด

  2. พ่อแม่ของธนามีอาชีพเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่คราวละร้อยตัว เป็ดเหล่านี้กำลังออกไข่ทุกวัน ธนาจึงตื่นแต่เช้าเก็บไข่ไปขายที่ตลาด เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 2. บรรยายโวหาร

  3. ผิวน้ำสีขุ่นที่ถูกสายลมเยือนปลายเดือนกุมภาพันธ์โชยพัดผ่าน ทำให้น้ำเป็นระลอกเข้าทยอยกระทบฝั่งครั้งแล้วครั้งเล่าจนน้ำแห้งจนกลายเป็นสีน้ำตาลปะทะลมดังหวีดหวิว เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 1. พรรณนาโวหาร

  4. ความพยายามและความตั้งใจที่จะก้าวหน้า เป็นพลังสำคัญสำหรับต่อสู้อุปสรรค และส่งเสริมบุคคลให้ทำการที่ต่างจิตใจดีเป็นพื้นฐาน ผลงานยิ่งมีผลกว้างขวาง ปราศจากโทษและอำนวยผลประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งเป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 1. เทศนาโวหาร

  5. เขารักษาความดีประดุจเกลือรักษาความเค็ม
  ตอบ 2. อุปมาโวหาร

  6. เมื่อคนเมืองคับคั่งด้วยคนป่า เมื่อคนดีด้อยค่าเหมือนกรวดน้ำ
  เมื่อสัตว์ป่าสร้างป่าไว้หากิน สัตว์ก็ต้องสิ้นวีสัยเมือง
  คำประพันธ์นี้เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 3. อุปมาโวหาร

  7. อันว่าแก้วกระจกรวมอยู่กับสุวรรณ ย่อมได้แสงจับเป็นเลื่อมพรายคล้ายมรกต ผู้ที่โง่เขลา แม้ได้อยู่ใกล้นักปราชณ์ก็อาจเป็นคนเฉลียวฉลาดได้ฉันเดียวกัน เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 2. สาธกโวหาร

  8. ภาพพจน์ไม่ใช่เพ่งเล็งไปที่รูปหรือภาพ แต่หมายถึงความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจ การพูด เขียน หรือแสดงออกถึงภาพพจน์ โดยอาศัยคำที่มีความหมายโดยนัย ข้อใดหมายถึงภาพพจน์
  ตอบ 2. ความรู้สึกนึกคิด

  9. ข้อใดใช้ภาพพจน์
  ตอบ 2. อายุหมืนเท่าเสาศิลาอยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปอง

  10. งานก็ต้องงด น้ำตาท่วม รถที่ผ่อนมาหลายปี มองปิ๊กอัพถูกยึด รถเครื่องถูกยึด บ๊ายบาย เพื่อนซี้ ถ้าวันหลังมีเวลาจะซื้อเอ็งกลับมาอีก ข้อความต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์กี่แห่ง
  ตอบ 2. 2 แห่ง

  การเขียนแสดงความความคิดเห็นและข้อเท็จจริง

  1.ในปัจจุบันเด็กตกเป็นธาตุของการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ วีดีโอเกมจนแทบไม่รู้จักการเล่นของไทย ทั่นี้อาจเป็นเพราะปัจจุบัน
  บริเวณบ้ามีพื้นที่น้อยไม่สะดวกให้เด็กวิ่งเล่นส่งผลให้เด็กมีนิสัยก้าวร้าวไม่มีมนุษยสัมพันธี่ดีกับเพื่อน
  ผู้เขียนเขียนด้วยความรู้สึกอย่างไร
  ตอบ 2.ห่วงใย

  2.กรวิจารณ์ต่างกับการประเมินค่าอย่างไร
  ตอบ 3.การวิจารณ์เป็นการแสดงความคิดเห็น การประเมินค่าเป็นกาตัดสิน

  3.จงรู้ไว้เถิดว่าถ้าได้ทำความผิดมาเมื่อใด จะได้รับโทษทันที การมีพ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นจะไม่เป็นการช่วยเหลืออุดหนุนแก้ไขอันใดได้เลย
  จากข้อความข้างต้นผู้เขียนต้องแนะนำอย่างไร
  ตอบ 3.ไม่ให้ถืออำนาจประพฤติชอบ

  จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 4
  “มาทำลายรั้วระวังให้พังราบ มาร่ายเสกมนต์สาปให้หมดเศร้า
  มาให้ห่วงคิดถึงทุกค่ำเช้า มาปล้นเอาหัวใจไปหมดแล้ว”
  4.บุคคลใดน่าจะเป็นประธานของบทประพันธ์นี้มากที่สุด
  ตอบ 3. นางอันเป็นที่รัก

  จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 5-7
  ขอบคุณ…
  ขอบคุณสำหรับโรงบุหรี่
  ขอบคุณอีกทีกับโรงหวย
  ขอบคุณสนามม้าชาติหน้ารวย
  ขอบคุณโรงเหล้าด้วยช่วยชาติไทย
  5.ข้อใดเแสดงความรู้สึกของผู้ประพันธ์เด่นชัดที่สุด
  ตอบ 2. ประชด

  6.ผู้แต่งมีจุดมุ่งหมายตามข้อใด
  ตอบ 1. เตือนให้คิด

  7.คำประพันธ์ในข้อใดใช้น้ำเสียงเหมือนกับคำประพันธ์ข้างต้น
  ตอบ 2. ขอบคุณไมตรีที่มีให้ ความห่วงใยอาทรแต่ก่อนเก่า

  จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 8-10
  “มิ่งมิตร… เธอมีสิทธิ์ที่จะล่องแม่น้ำรื่น
  ที่จะบุกดงดำกลางค่ำคืน ที่จะชื่นใจหลายกับสายลม
  ที่จะร่ำเพลงเกี่ยวโลมเรียวข้าว ที่จะยิ้มกับดาวพราวผสม
  ที่จะเหม่อมองหญ้าน้ำตาพรม ที่จะขมขื่นลึกโลกหมึกมน”
  8.แนวคิดใดไม่ปรากฏในบทประพันธ์นี้
  ตอบ 4. ความยุติธรรมและความถูกต้อง

  9.ในบทร้อยกรองนี้ กวีวางตนไว้ในฐานะอะไร
  ตอบ 2. เพื่อน

  10.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของคำประพันธ์ข้างต้น
  ตอบ 3. การใช้อุปลักษณ์และบุคคลวัต

  การใช้พจนานุกรม

  1ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการเรียงลำดับคำในพจนานุกรม
  ก.คำในพจนานุกรมเรียงลำดับตามเสียงอ่าน

  2.ข้อไดกล่าวถูกเกี่ยวกับการเรียงลำดับคำในพจนานุกรม
  ข.คำที่อยู่ในหมวดอักษรเดียวกันจะเรียงลำดับตามรูปพยัญชนะตัวสะกดถัดไปของคำไม่ว่าพยัญชนะตัว
  3.ข้อไดเรียงคำต่อไปนี้: กระถิน กมล กำมะถัน กัลยาณี ได้ถูกต้องตามลำดับอักษรที่เรียงไว้
  ค.กมล กระถิน กัลยาณี กำมะถัน

  4.คำในข้อใดเรียงลำดับไว้ถูกต้องตามที่ปรากฏในพจนานุกรม
  ง.ดนตรี ดัสกร ดาบส ดำรง

  5.คำในข้อใดเขียนผิด
  ข.สถิตย์

  6.ข้อใดเขียนผิดทั้งสองคำ
  ก.ชมพู่ สีชมพู
  7.คำในข้อใดอ่านผิด
  ง.ซุกซี อ่านว่า ซุก-ซี

  8.คำในข้อใดอ่านถูก
  ง.ชนมายุ อ่านว่า ชน-มา-ยุ

  9.คำในข้อใดเขียนถูก
  ค.โหรงเหรง
  10.ข้อใดเป็นคำพ้องรูปทั้งหมด
  ก.เหลา กรี สระ

  เสียงในภาษาไทย

  ข้อที่ 1 : “อย่านอนตื่นสาย อย่าอายทำกิน
  อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา”
  คำประพันธ์นี้มีเสียงพยัญชนะท้ายกี่เสียง
  ตอบ ข. 4 เสียง

  ข้อที่ 2 : เสียงควบกล้ำในข้อใดไม่ปรากฏในระบบเสียงภาษาไทย
  ตอบ ข. แฟลกซ์

  ข้อที่ 3 : ทุกคำในข้อใดไม่ออกเสียงควบกล้ำ
  ตอบ ก. สรวล ปลาต ทราม

  ข้อที่ 4 : ข้อความต่อไปนี้มีพยางค์ที่ปรากฏเสียงพยัญชนะท้ายกี่พยางค์
  “ถ้อยคำบางคำแม้มีความหมายเหมือนกัน แต่ให้ความรู้สึกไม่เหมือนกัน”
  ตอบ ค. 14 พยางค์

  ข้อที่ 5 : ข้อความต่อไปนี้มีสระเสียงสั้นกี่เสียง (ไม่นับคำซ้ำ)
  “การใช้ภาษาให้สามารถสื่อความหมายได้ตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมของ สังคม”
  ตอบ ก. 4 เสียง

  ข้อที่ 6 : “หนุ่มสาวเหล่านั้นร้องลำทำนองเพลงด้วยเสียงใสไพเราะ”
  ข้อความที่ยกมานี้มีสระเสียงสั้นกี่เสียง (ไม่นับคำซ้ำ)
  ตอบ ก. 3 เสียง

  ข้อที่ 7 : ข้อใดมีเสียงสระประสม สระแท้ และสระเกิน
  ตอบ ข. ให้ตรวจเตรียมโยธีทุกกระทรวง

  ข้อที่ 8 : ข้อใดมีพยางค์ที่ใช้สระประสมมากที่สุด (นับคำซ้ำ)
  ตอบ ข. ลอยเลื่อนเคลื่อนขจร สู่เบื้อง

  ข้อที่ 9 : เพราะเหตุใดจึงกล่าวได้ว่า “ภาษาไทยเป็นภาษาของเสียงดนตรี”
  ตอบ ค. ระดับเสียงสูงต่ำของคำดุจเสียงดนตรี ทำให้ความหมายเปลี่ยน

  ข้อที่ 10 : ข้อใดมีคำที่รูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ ไม่ตรงกัน ทุกคำ
  ค. ปี๊บใส่ถ่าน

 12. นาสีเร๊าะ รัญจวน

  ข้อสอบเรื่องสำนวนไทย
  1) 3
  2) 4
  3) 4
  4) 3
  5) 1
  6) 4
  7) 3
  8) 4
  9) 4
  10) 4
  ข้อสอบเรื่องประโยค
  1) 2
  2) 4
  3) 2
  4) 3
  5) 1
  6) 4
  7) 4
  8) 3
  9) 1
  10) 2
  11) 3
  12) 4
  ข้อสอบเรื่องเครื่องหมายวรรคตอน
  1) ข
  2) ง
  3) ข
  4) ก
  5) ง
  6) ง
  7) ก
  8) ค
  9) ข
  10) ก
  ข้อสอบเรื่องประโยคสันธาน
  1) ข
  2) ก
  3) ข
  4) ง
  5) ข
  6) ก
  7) ง
  8) ก
  9) ค
  10) ง
  ข้อสอบเรื่องคำซ้ำ คำซ้อน คำประสม
  1)ข
  2) ค
  3) ข
  4) ข
  5) ข
  6) ข
  7) ค
  8) ก
  9) ง
  10) ค

 13. อรวรรณ จีนบวช

  คำถามเรื่อง การใช้พจนานุกรม
  1ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการเรียงลำดับคำในพจนานุกรม
  ตอบ ก.คำในพจนานุกรมเรียงลำดับตามเสียงอ่าน

  2.ข้อไดกล่าวถูกเกี่ยวกับการเรียงลำดับคำในพจนานุกรม
  ตอบ ข.คำที่อยู่ในหมวดอักษรเดียวกันจะเรียงลำดับตามรูปพยัญชนะตัวสะกดถัดไปของคำไม่ว่าพยัญชนะตัวถัดไปป็นตัวสะกดอักษรคอบกล้ำ หรืออักษรที่ตามอักษรนำ

  3.ข้อไดเรียงคำต่อไปนี้: กระถิน กมล กำมะถัน กัลยาณี ได้ถูกต้องตามลำดับอักษรที่เรียงไว้ในพจนานุกรม

  ตอบ ค.กมล กระถิน กัลยาณี กำมะถัน

  4.คำในข้อใดเรียงลำดับไว้ถูกต้องตามที่ปรากฏในพจนานุกรม
  ตอบ ง.ดนตรี ดัสกร ดาบส ดำรง

  5.คำในข้อใดเขียนผิด
  ตอบ ข.สถิตย์

  6.ข้อใดเขียนผิดทั้งสองคำ
  ตอบ ก.ชมพู่ สีชมพู
  7.คำในข้อใดอ่านผิด
  ตอบ ง.ซุกซี อ่านว่า ซุก-ซี

  8.คำในข้อใดอ่านถูก
  ตอบ ง.ชนมายุ อ่านว่า ชน-มา-ยุ

  9.คำในข้อใดเขียนถูก
  ตอบ ค.โหรงเหรง

  10.ข้อใดเป็นคำพ้องรูปทั้งหมด
  ตอบ ก.เหลา กรี สระ

  ข้อสอบเรื่องโวหาร ภาพพจน์ และรสวรรณคดี
  1. โวหารในภาษาไทยมีกี่ชนิด
  ตอบ 3. 5 ชนิด

  2. พ่อแม่ของธนามีอาชีพเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่คราวละร้อยตัว เป็ดเหล่านี้กำลังออกไข่ทุกวัน ธนาจึงตื่นแต่เช้าเก็บไข่ไปขายที่ตลาด เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 2. บรรยายโวหาร

  3. ผิวน้ำสีขุ่นที่ถูกสายลมเยือนปลายเดือนกุมภาพันธ์โชยพัดผ่าน ทำให้น้ำเป็นระลอกเข้าทยอยกระทบฝั่งครั้งแล้วครั้งเล่าจนน้ำแห้งจนกลายเป็นสีน้ำตาลปะทะลมดังหวีดหวิว เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 1. พรรณนาโวหาร

  4. ความพยายามและความตั้งใจที่จะก้าวหน้า เป็นพลังสำคัญสำหรับต่อสู้อุปสรรค และส่งเสริมบุคคลให้ทำการที่ต่างจิตใจดีเป็นพื้นฐาน ผลงานยิ่งมีผลกว้างขวาง ปราศจากโทษและอำนวยผลประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งเป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 1. เทศนาโวหาร

  5. เขารักษาความดีประดุจเกลือรักษาความเค็ม
  ตอบ 2. อุปมาโวหาร

  6. เมื่อคนเมืองคับคั่งด้วยคนป่า เมื่อคนดีด้อยค่าเหมือนกรวดน้ำ
  เมื่อสัตว์ป่าสร้างป่าไว้หากิน สัตว์ก็ต้องสิ้นวีสัยเมือง
  คำประพันธ์นี้เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 3. อุปมาโวหาร

  7. อันว่าแก้วกระจกรวมอยู่กับสุวรรณ ย่อมได้แสงจับเป็นเลื่อมพรายคล้ายมรกต ผู้ที่โง่เขลา แม้ได้อยู่ใกล้นักปราชณ์ก็อาจเป็นคนเฉลียวฉลาดได้ฉันเดียวกัน เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 2. สาธกโวหาร

  8. ภาพพจน์ไม่ใช่เพ่งเล็งไปที่รูปหรือภาพ แต่หมายถึงความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจ การพูด เขียน หรือแสดงออกถึงภาพพจน์ โดยอาศัยคำที่มีความหมายโดยนัย ข้อใดหมายถึงภาพพจน์
  ตอบ 2. ความรู้สึกนึกคิด

  9. ข้อใดใช้ภาพพจน์
  ตอบ 2. อายุหมืนเท่าเสาศิลาอยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปอง

  10. งานก็ต้องงด น้ำตาท่วม รถที่ผ่อนมาหลายปี มองปิ๊กอัพถูกยึด รถเครื่องถูกยึด บ๊ายบาย เพื่อนซี้ ถ้าวันหลังมีเวลาจะซื้อเอ็งกลับมาอีก ข้อความต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์กี่แห่ง
  ตอบ 2. 2 แห่ง

  ข้อสอบสำนวน
  1. ข้อความต่อไปนี้ตรงกับสำนวนในข้อใด
  “เขาโชคดีที่ได้รับจดหมายเรียกตัวเข้าทำงานทั้ง 2 แห่งพร้อมๆ กัน จึงตัดสินใจม่ได้ว่าจะเลือกทที่ไหนดี”
  ตอบ 3 รักพี่เสียดายน้อง

  2 สำนวนข้อใดสอนให้ระวังการพูด
  ตอบ 4 กำแพงมีหูประตู

  3 คำในข้อใดเป็นสำนวนทุกคำ
  ตอบ 4. หน้าม้า หน้าแดง หน้าเป็น หน้าเลือด

  4 ข้อใดสะท้อนใหเห็นความเชื่อที่เป็นปรัชญาพุทธสาสนา
  ตอบ 3. วัวใครเข้าคอกคนนั้น
  5 ข้อความต่อไปนี้ตรงกับสำนวนใด
  ทั้งสองประเทศต่างประสบปัญหาเดียวกัน การเข้ามาช่วยเหลือกันก็เท่ากับคนที่กำลังจะจมน้ำตายด้วยกัน
  ตอบ 1. เตี๊ยอุ้มค่อม

  6 สำนวนใดมีความหมายในทางสั่งสอนให้ระมัดระวังการดำรงชีวิต
  ตอบ 4. กินน้ำไม่เพื่อแล้ง

  7 ข้อความใดต่อไปนี้ตรงกับสำนวนใด
  คนที่รู้อะไรด้านเดี่ยวแล้วเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้น
  ตอบ 3. ตาบอดลำช้าง

  8 สำนวนใดใช่กล่าวเตือนสติ
  ตอบ 4. บ้านเมืองมีขื่อมีแป

  9 ข้อใดมิได้สื่อความถึงสอง
  ตอบ 4. คู่บ้านคู่เมือง
  10 สำนวนข้อใดเหมาะสมที่เติมลงในช่องว่าง
  เพลงที่เขาแต่งมีลักษณะ…ขึ้นต้นกับลงท้ายเป็นคนละเรื่อง ทำให้เข้ากันไม่สนิทฟังดูไม่ไพเรา
  ตอบ 4. หัวมังกุท้ายมังกร
  ข้อสอบ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

  ๑. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีทุกคำ
  ตอบ ก. บรม ชีวิต เปรต

  ๒. ข้อใดไม่มี คำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต
  ตอบ ข. เจดีย์ยุทธหัตถี หมู่บ้านโอฬาร

  ๓. ข้อความตอนใดมีคำยืมภาษาต่างประเทศน้อยที่สุด
  ตอบ ก. เมื่อพูดกับบุคคลอื่นเรายกย่อง

  ๔. ข้อใด ไม่มี ศัพท์ที่มาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤต
  ตอบ ข. เราจะตัดศึกใหญ่ให้ย่อย่น

  ๕. ข้อความต่อไปนี้มีคำยืมภาษาจีนและภาษาเขมรกี่คำ
  ห้างสรรพสินค้าที่เพิ่งเปิดใหม่จำหน่ายสินค้ามีคุณภาพสูง เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ เครื่องเรือน พวกตู้ โต๊ะ เก้าอี้ และนาฬิกาหลายยี่ห้อ ฉันอยากไปซื้อเสื้อสักตัวไว้ใส่แทนเสื้อโปรดที่ใช้จนเก่าแล้ว
  ตอบ ข. เขมร 2 คำ จีน 3 คำ

  ๖. สำนวนไทยในข้อใด ไม่มีคำยืมภาษาเขมร
  ตอบ ก. มาเหนือเมฆ

  ๗. คำซ้อนข้อใด ไม่มีคำยืมภาษาเขมร

  ตอบ ง. ก่อร่างสร้างตัว
  ๘. ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาบาลีทุกคำ
  ตอบ ก. อมตะ กีฬา วัตถุ

  ๙. คำประพันธ์ต่อไปนี้มีคำยืมมาจากภาษาต่างประเทศรวมกี่คำ
  บอกทุกแดนทุกด้าว บอกทุกท้าวทุกเทศ
  ทั่วทุกเขตทุกขอบ รอบสีมามณพล
  ทราบนุสนธิ์ทุกแห่ง ต่างตกแต่งแสะสาร
  ตอบ ค. 7 คำ
  ๑๐. ข้อใดมีคำภาษาต่างประเทศปนอยู่
  ตอบ ข. กิน นอน นั่ง เดิน

  ข้อสอบ
  คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม
  คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุด
  ๑) ข้อใดเป็นคำซ้อนทุกคำ
  ตอบ ข อวดอ้าง หมายมาด เคลื่อนคล้อย

  ๒)ข้อใดเป็นคำประสมทุกคำ
  ตอบ ค เล่นตัว วางมือ หมกเม็ด แพแตก

  ๓)การใช้คำซ้ำในข้อใดต่างจากข้ออื่น
  ตอบ ค พุ่มไม้ครึ้มเป็นเงาๆ ชะโงกเงื้อม

  ๔)ข้อใดมีคำซ้อนมากที่สุด
  ตอบ ข ออกแออัดผู้คนอยู่ล้นหลาม

  ๕)ข้อความต่อไปนี้มีคำประสมกี่คำ
  สมศักดิ์เป็นหัวหน้าในสำหนักงาน เขามีเพื่อนร่วมงานอีก ๔ คน เวลาคนอื่นไม่อยู่สมศักดิ์จะต้องยืนโรงคอยรับลูกค้า
  ตอบ ข ๕ คำ

  ๖)ข้อใดมีคำประสม
  ตอบ ข หลังคาใหญ่พื้นเล็กเป็นโลงผี

  ๗)ข้อใดเป็นคำซ้อนที่มีชนิดของคำเหมือนปิดบังซ้อนเร้น
  ตอบ ค ปัดกวาด เช็ดถู

  ๘)คำซ้ำคู่ในข้อใดมีความหมายเปลี่ยนไป
  ตอบ ก เขาอยู่ด้วยกันอย่างลุ่มๆดอนๆ

  ๙)คำซ้อนทุกคำในข้อใดเกิดจากคำไทยทั้งหมด
  ตอบ ง แก่เฒ่า หยาบช้า

  ๑๐)คำซ้อนในข้อใดบอกความหมายที่ชัดเจน
  ตอบ ค ถ้าจะให้เข้าใจคุณควรจะอธิบายเป็นประเด็นๆจึงจะถูก

 14. เบญจมาศ ชูสงดำ

  http://freshvid2.valiux.net/video/?9j8z8xv8t B8ยด้วยกัน
  ตอบ 1. เตี๊ยอุ้มค่อม

  6 สำนวนใดมีความหมายในทางสั่งสอนให้ระมัดระวังการดำรงชีวิต
  ตอบ 4. กินน้ำไม่เพื่อแล้ง

  7 ข้อความใดต่อไปนี้ตรงกับสำนวนใด
  คนที่รู้อะไรด้านเดี่ยวแล้วเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้น
  ตอบ 3. ตาบอดลำช้าง

  8 สำนวนใดใช่กล่าวเตือนสติ
  ตอบ 4. บ้านเมืองมีขื่อมีแป

  9 ข้อใดมิได้สื่อความถึงสอง
  ตอบ 4. คู่บ้านคู่เมือง

  10 สำนวนข้อใดเหมาะสมที่เติมลงในช่องว่าง
  เพลงที่เขาแต่งมีลักษณะ…ขึ้นต้นกับลงท้ายเป็นคนละเรื่อง ทำให้เข้ากันไม่สนิทฟังดูไม่ไพเราะ
  ตอบ 4. หัวมังกุท้ายมังกร

  โวหาร ภาพพจน์ และรสวรรณคดี

  1. โวหารในภาษาไทยมีกี่ชนิด
  ตอบ 3. 5 ชนิด

  2. พ่อแม่ของธนามีอาชีพเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่คราวละร้อยตัว เป็ดเหล่านี้กำลังออกไข่ทุกวัน ธนาจึงตื่นแต่เช้าเก็บไข่ไปขายที่ตลาด เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 2. บรรยายโวหาร

  3. ผิวน้ำสีขุ่นที่ถูกสายลมเยือนปลายเดือนกุมภาพันธ์โชยพัดผ่าน ทำให้น้ำเป็นระลอกเข้าทยอยกระทบฝั่งครั้งแล้วครั้งเล่าจนน้ำแห้งจนกลายเป็นสีน้ำตาลปะทะลมดังหวีดหวิว เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 1. พรรณนาโวหาร

  4. ความพยายามและความตั้งใจที่จะก้าวหน้า เป็นพลังสำคัญสำหรับต่อสู้อุปสรรค และส่งเสริมบุคคลให้ทำการที่ต่างจิตใจดีเป็นพื้นฐาน ผลงานยิ่งมีผลกว้างขวาง ปราศจากโทษและอำนวยผลประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งเป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 1. เทศนาโวหาร

  5. เขารักษาความดีประดุจเกลือรักษาความเค็ม
  ตอบ 2. อุปมาโวหาร

  6. เมื่อคนเมืองคับคั่งด้วยคนป่า เมื่อคนดีด้อยค่าเหมือนกรวดน้ำ
  เมื่อสัตว์ป่าสร้างป่าไว้หากิน สัตว์ก็ต้องสิ้นวีสัยเมือง
  คำประพันธ์นี้เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 3. อุปมาโวหาร

  7. อันว่าแก้วกระจกรวมอยู่กับสุวรรณ ย่อมได้แสงจับเป็นเลื่อมพรายคล้ายมรกต ผู้ที่โง่เขลา แม้ได้อยู่ใกล้นักปราชณ์ก็อาจเป็นคนเฉลียวฉลาดได้ฉันเดียวกัน เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 2. สาธกโวหาร

  8. ภาพพจน์ไม่ใช่เพ่งเล็งไปที่รูปหรือภาพ แต่หมายถึงความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจ การพูด เขียน หรือแสดงออกถึงภาพพจน์ โดยอาศัยคำที่มีความหมายโดยนัย ข้อใดหมายถึงภาพพจน์
  ตอบ 2. ความรู้สึกนึกคิด

  9. ข้อใดใช้ภาพพจน์
  ตอบ 2. อายุหมืนเท่าเสาศิลาอยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปอง

  10. งานก็ต้องงด น้ำตาท่วม รถที่ผ่อนมาหลายปี มองปิ๊กอัพถูกยึด รถเครื่องถูกยึด บ๊ายบาย เพื่อนซี้ ถ้าวันหลังมีเวลาจะซื้อเอ็งกลับมาอีก ข้อความต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์กี่แห่ง
  ตอบ 2. 2 แห่ง

  การเขียนแสดงความความคิดเห็นและข้อเท็จจริง

  1.ในปัจจุบันเด็กตกเป็นธาตุของการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ วีดีโอเกมจนแทบไม่รู้จักการเล่นของไทย ทั่นี้อาจเป็นเพราะปัจจุบัน
  บริเวณบ้ามีพื้นที่น้อยไม่สะดวกให้เด็กวิ่งเล่นส่งผลให้เด็กมีนิสัยก้าวร้าวไม่มีมนุษยสัมพันธี่ดีกับเพื่อน
  ผู้เขียนเขียนด้วยความรู้สึกอย่างไร
  ตอบ 2.ห่วงใย

  2.กรวิจารณ์ต่างกับการประเมินค่าอย่างไร
  ตอบ 3.การวิจารณ์เป็นการแสดงความคิดเห็น การประเมินค่าเป็นกาตัดสิน

  3.จงรู้ไว้เถิดว่าถ้าได้ทำความผิดมาเมื่อใด จะได้รับโทษทันที การมีพ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นจะไม่เป็นการช่วยเหลืออุดหนุนแก้ไขอันใดได้เลย
  จากข้อความข้างต้นผู้เขียนต้องแนะนำอย่างไร
  ตอบ 3.ไม่ให้ถืออำนาจประพฤติชอบ

  จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 4
  “มาทำลายรั้วระวังให้พังราบ มาร่ายเสกมนต์สาปให้หมดเศร้า
  มาให้ห่วงคิดถึงทุกค่ำเช้า มาปล้นเอาหัวใจไปหมดแล้ว”
  4.บุคคลใดน่าจะเป็นประธานของบทประพันธ์นี้มากที่สุด
  ตอบ 3. นางอันเป็นที่รัก

  จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 5-7
  ขอบคุณ…
  ขอบคุณสำหรับโรงบุหรี่
  ขอบคุณอีกทีกับโรงหวย
  ขอบคุณสนามม้าชาติหน้ารวย
  ขอบคุณโรงเหล้าด้วยช่วยชาติไทย
  5.ข้อใดเแสดงความรู้สึกของผู้ประพันธ์เด่นชัดที่สุด
  ตอบ 2. ประชด

  6.ผู้แต่งมีจุดมุ่งหมายตามข้อใด
  ตอบ 1. เตือนให้คิด

  7.คำประพันธ์ในข้อใดใช้น้ำเสียงเหมือนกับคำประพันธ์ข้างต้น
  ตอบ 2. ขอบคุณไมตรีที่มีให้ ความห่วงใยอาทรแต่ก่อนเก่า

  จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 8-10
  “มิ่งมิตร… เธอมีสิทธิ์ที่จะล่องแม่น้ำรื่น
  ที่จะบุกดงดำกลางค่ำคืน ที่จะชื่นใจหลายกับสายลม
  ที่จะร่ำเพลงเกี่ยวโลมเรียวข้าว ที่จะยิ้มกับดาวพราวผสม
  ที่จะเหม่อมองหญ้าน้ำตาพรม ที่จะขมขื่นลึกโลกหมึกมน”
  8.แนวคิดใดไม่ปรากฏในบทประพันธ์นี้
  ตอบ 4. ความยุติธรรมและความถูกต้อง

  9.ในบทร้อยกรองนี้ กวีวางตนไว้ในฐานะอะไร
  ตอบ 2. เพื่อน

  10.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของคำประพันธ์ข้างต้น
  ตอบ 3. การใช้อุปลักษณ์และบุคคลวัต

  การใช้พจนานุกรม

  1ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการเรียงลำดับคำในพจนานุกรม
  ก.คำในพจนานุกรมเรียงลำดับตามเสียงอ่าน

  2.ข้อไดกล่าวถูกเกี่ยวกับการเรียงลำดับคำในพจนานุกรม
  ข.คำที่อยู่ในหมวดอักษรเดียวกันจะเรียงลำดับตามรูปพยัญชนะตัวสะกดถัดไปของคำไม่ว่าพยัญชนะตัว
  3.ข้อไดเรียงคำต่อไปนี้: กระถิน กมล กำมะถัน กัลยาณี ได้ถูกต้องตามลำดับอักษรที่เรียงไว้
  ค.กมล กระถิน กัลยาณี กำมะถัน

  4.คำในข้อใดเรียงลำดับไว้ถูกต้องตามที่ปรากฏในพจนานุกรม
  ง.ดนตรี ดัสกร ดาบส ดำรง

  5.คำในข้อใดเขียนผิด
  ข.สถิตย์

  6.ข้อใดเขียนผิดทั้งสองคำ
  ก.ชมพู่ สีชมพู
  7.คำในข้อใดอ่านผิด
  ง.ซุกซี อ่านว่า ซุก-ซี

  8.คำในข้อใดอ่านถูก
  ง.ชนมายุ อ่านว่า ชน-มา-ยุ

  9.คำในข้อใดเขียนถูก
  ค.โหรงเหรง
  10.ข้อใดเป็นคำพ้องรูปทั้งหมด
  ก.เหลา กรี สระ

  เสียงในภาษาไทย

  ข้อที่ 1 : “อย่านอนตื่นสาย อย่าอายทำกิน
  อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา”
  คำประพันธ์นี้มีเสียงพยัญชนะท้ายกี่เสียง
  ตอบ ข. 4 เสียง

  ข้อที่ 2 : เสียงควบกล้ำในข้อใดไม่ปรากฏในระบบเสียงภาษาไทย
  ตอบ ข. แฟลกซ์

  ข้อที่ 3 : ทุกคำในข้อใดไม่ออกเสียงควบกล้ำ
  ตอบ ก. สรวล ปลาต ทราม

  ข้อที่ 4 : ข้อความต่อไปนี้มีพยางค์ที่ปรากฏเสียงพยัญชนะท้ายกี่พยางค์
  “ถ้อยคำบางคำแม้มีความหมายเหมือนกัน แต่ให้ความรู้สึกไม่เหมือนกัน”
  ตอบ ค. 14 พยางค์

  ข้อที่ 5 : ข้อความต่อไปนี้มีสระเสียงสั้นกี่เสียง (ไม่นับคำซ้ำ)
  “การใช้ภาษาให้สามารถสื่อความหมายได้ตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมของ สังคม”
  ตอบ ก. 4 เสียง

  ข้อที่ 6 : “หนุ่มสาวเหล่านั้นร้องลำทำนองเพลงด้วยเสียงใสไพเราะ”
  ข้อความที่ยกมานี้มีสระเสียงสั้นกี่เสียง (ไม่นับคำซ้ำ)
  ตอบ ก. 3 เสียง

  ข้อที่ 7 : ข้อใดมีเสียงสระประสม สระแท้ และสระเกิน
  ตอบ ข. ให้ตรวจเตรียมโยธีทุกกระทรวง

  ข้อที่ 8 : ข้อใดมีพยางค์ที่ใช้สระประสมมากที่สุด (นับคำซ้ำ)
  ตอบ ข. ลอยเลื่อนเคลื่อนขจร สู่เบื้อง

  ข้อที่ 9 : เพราะเหตุใดจึงกล่าวได้ว่า “ภาษาไทยเป็นภาษาของเสียงดนตรี”
  ตอบ ค. ระดับเสียงสูงต่ำของคำดุจเสียงดนตรี ทำให้ความหมายเปลี่ยน

  ข้อที่ 10 : ข้อใดมีคำที่รูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ ไม่ตรงกัน ทุกคำ
  ค. ปี๊บใส่ถ่าน

 15. ธนกฤต ทิพย์กิ้ม

  ๑ เรื่อง คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม
  1)ข
  2)ค
  3)ข
  4)ข
  5)ข
  6)ข
  7)ค
  8)ก
  9)ง
  10)ค
  ๒ เรื่อง โน้มน้าวใจ
  1)ค
  2)ง
  3)ง
  4)ง
  5)ง
  6)ค
  7)ข
  8)ค
  9)ก
  10)ก
  ๓ เรื่อง ประโยค
  1)ข
  2)ง
  3)ข
  4)ค
  5)ก
  6)ง
  7)ง
  8)ค
  9)ก
  10)ข
  ๔ เรื่อง ภาษาเเละเหตุผล
  1)ค
  2)ง
  3)ง
  4)ง
  5)ค
  6)ก
  7)ก
  8)ง
  9)ค
  10)ค
  ๕ เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน
  1)ข
  2)ง
  3)ข
  4)ก
  5)ข
  6)ง
  7)ก
  8)ค
  9)ข
  10)ก

 16. ฤทัยรัตน์ โอฬาริ

  ข้อสอบสำนวน
  1. ข้อความต่อไปนี้ตรงกับสำนวนในข้อใด
  “เขาโชคดีที่ได้รับจดหมายเรียกตัวเข้าทำงานทั้ง 2 แห่งพร้อมๆ กัน จึงตัดสินใจม่ได้ว่าจะเลือกทที่ไหนดี”
  ตอบ 3 รักพี่เสียดายน้อง
  2 สำนวนข้อใดสอนให้ระวังการพูด
  ตอบ4 กำแพงมีหูประตู

  3 คำในข้อใดเป็นสำนวนทุกคำ
  ตอบ4. หน้าม้า หน้าแดง หน้าเป็น หน้าเลือด

  4 ข้อใดสะท้อนใหเห็นความเชื่อที่เป็นปรัชญาพุทธสาสนา
  ตอบ4. ตื่นแต่ดึกสึกแต่หนุ่ม
  5 ข้อความต่อไปนี้ตรงกับสำนวนใด
  ทั้งสองประเทศต่างประสบปัญหาเดียวกัน การเข้ามาช่วยเหลือกันก็เท่ากับคนที่กำลังจะจมน้ำตายด้วยกัน
  ตอบ1. เตี๊ยอุ้มค่อม
  6 สำนวนใดมีความหมายในทางสั่งสอนให้ระมัดระวังการดำรงชีวิต
  ตอบ4. กินน้ำไม่เพื่อแล้ง
  7 ข้อความใดต่อไปนี้ตรงกับสำนวนใด
  คนที่รู้อะไรด้านเดี่ยวแล้วเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้น
  3. ตาบอดลำช้าง
  8 สำนวนใดใช่กล่าวเตือนสติ
  ตอบ4. บ้านเมืองมีขื่อมีแป

  9 ข้อใดมิได้สื่อความถึงสอง
  ตอบ4. คู่บ้านคู่เมือง

  10 สำนวนข้อใดเหมาะสมที่เติมลงในช่องว่าง
  เพลงที่เขาแต่งมีลักษณะ…ขึ้นต้นกับลงท้ายเป็นคนละเรื่อง ทำให้เข้ากันไม่สนิทฟังดูไม่ไพเราะ
  ตอบ4. หัวมังกุท้ายมังกร

  ข้อสอบ
  คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม
  คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุด
  ๑) ข้อใดเป็นคำซ้อนทุกคำ
  ตอบข อวดอ้าง หมายมาด เคลื่อนคล้อย
  (ตะลุยโจทย์ ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-netและA-net)
  ๒)ข้อใดเป็นคำประสมทุกคำ
  ตอบค เล่นตัว วางมือ หมกเม็ด แพแต
  ๓)การใช้คำซ้ำในข้อใดต่างจากข้ออื่น
  ตอบค พุ่มไม้ครึ้มเป็นเงาๆ ชะโงกเงื้อม
  ๔)ข้อใดมีคำซ้อนมากที่สุด
  ตอบข ออกแออัดผู้คนอยู่ล้นหลาม
  ๕)ข้อความต่อไปนี้มีคำประสมกี่คำ
  สมศักดิ์เป็นหัวหน้าในสำหนักงาน เขามีเพื่อนร่วมงานอีก ๔ คน เวลาคนอื่นไม่อยู่สมศักดิ์จะต้องยืนโรงคอยรับลูกค้า
  ตอบข ๕ คำ
  ๖)ข้อใดมีคำประสม
  ตอบข หลังคาใหญ่พื้นเล็กเป็นโลงผี
  ๗)ข้อใดเป็นคำซ้อนที่มีชนิดของคำเหมือนปิดบังซ้อนเร้น
  ตอบค ปัดกวาด เช็ดถู
  ๘)คำซ้ำคู่ในข้อใดมีความหมายเปลี่ยนไป
  ตอบก เขาอยู่ด้วยกันอย่างลุ่มๆดอนๆ
  ๙)คำซ้อนทุกคำในข้อใดเกิดจากคำไทยทั้งหมด
  ตอบ ง แก่เฒ่า หยาบช้า
  ๑๐)คำซ้อนในข้อใดบอกความหมายที่ชัดเจน
  ตอบ ค ถ้าจะให้เข้าใจคุณควรจะอธิบายเป็นประเด็นๆจึงจะถูก
  ง สงครามอ่าวเปอร์เซียทำให้ทหารอิรักตายเป็นพันๆคน

  ข้อสอบ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
  คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
  ๑. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีทุกคำ
  ตอบ ก. บรม ชีวิต เปรต

  ๒. ข้อใดไม่มี คำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต
  ตอบ ข. เจดีย์ยุทธหัตถี หมู่บ้านโอฬาร

  ๓. ข้อความตอนใดมีคำยืมภาษาต่างประเทศน้อยที่สุด
  ตอบ ก. เมื่อพูดกับบุคคลอื่นเรายกย่อง

  ๔. ข้อใด ไม่มี ศัพท์ที่มาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤต
  ตอบ ข. เราจะตัดศึกใหญ่ให้ย่อย่น

  ๕. ข้อความต่อไปนี้มีคำยืมภาษาจีนและภาษาเขมรกี่คำ
  ห้างสรรพสินค้าที่เพิ่งเปิดใหม่จำหน่ายสินค้ามีคุณภาพสูง เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ เครื่องเรือน พวกตู้ โต๊ะ เก้าอี้ และนาฬิกาหลายยี่ห้อ ฉันอยากไปซื้อเสื้อสักตัวไว้ใส่แทนเสื้อโปรดที่ใช้จนเก่าแล้ว
  ตอบ ข. เขมร 2 คำ จีน 3 คำ

  ๖. สำนวนไทยในข้อใด ไม่มีคำยืมภาษาเขมร
  ตอบ ก. มาเหนือเมฆ

  ๗. คำซ้อนข้อใด ไม่มีคำยืมภาษาเขมร
  ตอบ ง. ก่อร่างสร้างตัว

  ๘. ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาบาลีทุกคำ
  ตอบ ก. อมตะ กีฬา วัตถุ

  ๙. คำประพันธ์ต่อไปนี้มีคำยืมมาจากภาษาต่างประเทศรวมกี่คำ
  บอกทุกแดนทุกด้าว บอกทุกท้าวทุกเทศ
  ทั่วทุกเขตทุกขอบ รอบสีมามณพล
  ทราบนุสนธิ์ทุกแห่ง ต่างตกแต่งแสะสาร
  ตอบ ค. 7 คำ

  ๑๐. ข้อใดมีคำภาษาต่างประเทศปนอยู่
  ตอบ ข. กิน นอน นั่ง เดิน
  ๑๑. คำพูดในข้อใดไม่มีคำที่มาจากบาลีหรือสันสกฤตอยู่เลย
  วิต
  ตอบ ข. ของขวัญที่ฉันชอบมากที่สุดคือน้ำใจ
  ๑๒. ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาบาลีทุกคำ
  ตอบ ข. ทิฐิ ลักขณา วุฒิ
  ๑๓. NICs ภาษาไทยทับศัพท์ว่า นิกส์ Newly Industrialized Countries ใช้อักษรย่อว่า NICs จากข้อมูลเบื้องต้นข้อใดอธิบายคำว่า นิกส์ ได้ดีที่สุด
  ตอบ ข. NICs ภาษาไทยใช้คำว่านิกส์ หมายถึง ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ มาจากคำว่า Newly Industrialized Countries
  ๑๔. คำใดมาจากภาษาบาลีล้วนๆ
  ตอบ ค. อัจฉราพร
  ๑๕. ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาต่างประเทศมากที่สุด
  ตอบ ง. ปราชญ์แสดงดำริด้วย ไตรยางค์
  ๑๖. คำบาลีสันสกฤตคู่ใดที่ไทยนำมาใช้ในความหมายที่ใกล้เคียงกันที่สุด
  ตอบ ค. สัจจะ-สัตย์
  ๑๗. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีทุกคำ
  ตอบ . อัตตา อัฐิ อัฒมาส
  ๑๘. ประโยคในข้อใด ไม่มีคำภาษาบาลีสันสกฤตอยู่เลย
  ตอบ ข. เรื่องสำคัญเช่นนี้ต้องเสนอในที่ประชุม
  ๑๙. ข้อใด ไม่ใช่ คำบาลีและคำสันสกฤตในข้อเดียวกัน
  ตอบง. มิตรภาพของเราเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเรียนชั้นมัธยมปลาย
  ๒๐. คำประพันธ์ต่อไปนี้ มีคำยืมจากภาษาต่างประเทศรวมกี่คำ
  บำรุงบิดามา- ตุระด้วยหทัยปรีย์
  หากลูกและเมียมี ก็ถนอมประหนึ่งตน
  ตอบ ข. 6 คำ
  คำสมาสและคำสนธิ
  คำชี้แจง: จงหาคำตอบที่ถูกหรือเหมาะสมที่สุด
  1. ข้อใดมีวิธีสร้างคำแบบประสม แบบสมาส และแบบสนธิ ตามลำดับ
  ตอบ ข.เทพารักษ์ ราชการ ลูกน้ำ
  2. ข้อใดเป็นการสมาสโดยใช้คำต่างภาษากัน
  ตอบ ค.พุทธพจน์
  3. ข้อใดมีการแปลงสระเป็นพยัญชนะก่อนสนธิกัน
  ตอบ ง.ธันวาคม
  4.ข้อใดเป็นคำสมาส
  ตอบ ง.ประวัติสุนทรภู่
  5.ข้อใดมีคำสมาสกลมกลืนเสียงปนอยู่ด้วย
  ตอบ ข.นิติศาสตร์ วัฒนาธรรม พลเมือง
  6.ข้อใดเป็นคำสนธิ
  ตอบ ง.มโหฬาร
  7.ข้อใดไม่ใช่คำสมาส
  ตอบ ง.อิสรภาพ
  8.ข้อใดมีคำสมาสที่มีการสร้างคำต่างกับข้ออื่น
  ตอบ ก.ขับคเชนทร์สาวก้าวส่ายเสื้องเท้าทาง
  9. ข้อใดไม่ใช่คำสมาส
  ตอบ ข.ปกครอง
  ง.วิชาการ
  10.ข้อใดไม่ใช่คำสมาส
  ตอบ ก.ภาษาไทย

  คำถามเรื่อง การใช้พจนานุกรม
  1ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการเรียงลำดับคำในพจนานุกรม
  ตอบ ก.คำในพจนานุกรมเรียงลำดับตามเสียงอ่าน
  2.ข้อไดกล่าวถูกเกี่ยวกับการเรียงลำดับคำในพจนานุกรม
  ตอบ ข.คำที่อยู่ในหมวดอักษรเดียวกันจะเรียงลำดับตามรูปพยัญชนะตัวสะกดถัดไปของคำไม่ว่าพยัญชนะตัวถัดไปป็นตัวสะกดอักษรคอบกล้ำ หรืออักษรที่ตามอักษรนำ
  3.ข้อไดเรียงคำต่อไปนี้: กระถิน กมล กำมะถัน กัลยาณี ได้ถูกต้องตามลำดับอักษรที่เรียงไว้ในพจนานุกรม
  ตอบค.กมล กระถิน กัลยาณี กำมะถัน

  4.คำในข้อใดเรียงลำดับไว้ถูกต้องตามที่ปรากฏในพจนานุกรม
  ตอบ ง.ดนตรี ดัสกร ดาบส ดำรง
  5.คำในข้อใดเขียนผิด
  ตอบ ข.สถิตย์
  6.ข้อใดเขียนผิดทั้งสองคำ
  ตอบค.พุดซา สัปรส
  7.คำในข้อใดอ่านผิด
  ตอบ ง.ซุกซี อ่านว่า ซุก-ซี
  8.คำในข้อใดอ่านถูก
  ตอบ ง.ชนมายุ อ่านว่า ชน-มา-ยุ
  9.คำในข้อใดเขียนถูก สับปะรด
  ตอบ คสับปะรด
  10.ข้อใดเป็นคำพ้องรูปทั้งหมด
  ตอบ ก.เหลา กรี สระ

 17. สดายุทธ ปราบปรี

  1.เรื่องประโยค
  1.ข
  2.ก
  3.ข
  4.ง
  5.ข
  6.ก
  7.ง
  8ก
  9.ค
  10.ง
  2.คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม
  1.ข
  2.ค
  3.ข
  4.ข
  5.ข
  6.ข
  7.ค
  8.ก
  9.ง
  10.ค
  3.เรื่องคำเป็นคำตาย
  1.ก
  2.ค
  3.ง
  4.ง
  5.ข
  6.ง
  7.ข
  8.ก
  9.ค
  10.ค
  4.เรื่องการใช้คำให้ถูกต้อง
  1.ก
  2.ค
  3.ค
  4.ง
  5.ค
  6.ง
  7.ก
  8.ค
  9.ก
  10.ข
  5.เรื่องโวหารภาพพจน์และรสวรรณคดี
  1.ค
  2.ข
  3.ก
  4.ก
  5.ข
  6.ค
  7.ข
  8.ข
  9.ข
  10.ข

 18. สุวินา เรืองศรี

  เสียงในภาษาไทย (ของ เสาวลักษณ์ ปรีดาภาค)
  1) ข
  2) ข
  3) ก
  4) ค
  5) ก
  6) ก
  7) ข
  8) ข
  9) ค
  10) ค

  คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม (ของ เบญจมาศ ชูสงดำ)
  1) ข
  2) ค
  3) ค
  4) ข
  5) ข
  6) ข
  7) ค
  8) ก
  9) ง
  10) ค

  การใช้พจนานุกรม (ของ เลิศขวัญ กระจ่างพัฒน์วงษ์)
  1) ก
  2) ข
  3) ค
  4) ง
  5) ข
  6) ค
  7) ง
  8) ง
  9) ค
  10) ก

  โวหาร ภาพพจน์ และรสวรรณคดี (ของ ฤทัยรัตน์ โอฬาริ)
  1) 3
  2) 2
  3) 1
  4) 2
  5) 2
  6) 3
  7) 2
  8) 2
  9) 2.
  10) 2

  คำสมาสและคำสนธิ (ของ ณัติญา สังเกตุ )
  1) ข
  2) ง
  3) ง
  4) ง
  5) ข
  6) ง
  7) ง
  8) ก
  9) ข
  10) ก

 19. สดายุทธ ปราบปรี

  ได้สาระดีมาก

 20. เลิศขวัญ กระจ่างพัฒน์วงษ์ เลขที่ 26

  คำสมาสและคำสนธิ
  คำชี้แจง: จงหาคำตอบที่ถูกหรือเหมาะสมที่สุด
  1. ข้อใดมีวิธีสร้างคำแบบประสม แบบสมาส และแบบสนธิ ตามลำดับ
  ตอบ ข.เทพารักษ์ ราชการ ลูกน้ำ

  2. ข้อใดเป็นการสมาสโดยใช้คำต่างภาษากัน
  ตอบ ก.ถุทธภาษีย์

  3. ข้อใดมีการแปลงสระเป็นพยัญชนะก่อนสนธิกัน
  ตอบ ง.ธันวาคม

  4.ข้อใดเป็นคำสมาส
  ตอบ ง.ประวัติสุนทรภู่

  5.ข้อใดมีคำสมาสกลมกลืนเสียงปนอยู่ด้วย
  ตอบ ข.นิติศาสตร์ วัฒนาธรรม พลเมือง

  6.ข้อใดเป็นคำสนธิ
  ตอบ ง.มโหฬาร

  7.ข้อใดไม่ใช่คำสมาส
  ตอบ ง.อิสรภาพ

  8.ข้อใดมีคำสมาสที่มีการสร้างคำต่างกับข้ออื่น
  ตอบ ก.ขับคเชนทร์สาวก้าวส่ายเสื้องเท้าทาง

  9. ข้อใดไม่ใช่คำสมาส
  ตอบ ข.ปกครอง

  10.ข้อใดไม่ใช่คำสมาส
  ตอบ ก.ภาษาไทย

  ข้อสอบเรื่องโวหาร ภาพพจน์ และรสวรรณคดี
  1. โวหารในภาษาไทยมีกี่ชนิด
  ตอบ 3. 5 ชนิด

  2. พ่อแม่ของธนามีอาชีพเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่คราวละร้อยตัว เป็ดเหล่านี้กำลังออกไข่ทุกวัน ธนาจึงตื่นแต่เช้าเก็บไข่ไปขายที่ตลาด เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 2. บรรยายโวหาร

  3. ผิวน้ำสีขุ่นที่ถูกสายลมเยือนปลายเดือนกุมภาพันธ์โชยพัดผ่าน ทำให้น้ำเป็นระลอกเข้าทยอยกระทบฝั่งครั้งแล้วครั้งเล่าจนน้ำแห้งจนกลายเป็นสีน้ำตาลปะทะลมดังหวีดหวิว เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 1. พรรณนาโวหาร

  4. ความพยายามและความตั้งใจที่จะก้าวหน้า เป็นพลังสำคัญสำหรับต่อสู้อุปสรรค และส่งเสริมบุคคลให้ทำการที่ต่างจิตใจดีเป็นพื้นฐาน ผลงานยิ่งมีผลกว้างขวาง ปราศจากโทษและอำนวยผลประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งเป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 1. เทศนาโวหาร
  5. เขารักษาความดีประดุจเกลือรักษาความเค็ม
  ตอบ 2. อุปมาโวหาร

  6. เมื่อคนเมืองคับคั่งด้วยคนป่า เมื่อคนดีด้อยค่าเหมือนกรวดน้ำ
  เมื่อสัตว์ป่าสร้างป่าไว้หากิน สัตว์ก็ต้องสิ้นวีสัยเมือง
  คำประพันธ์นี้เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 3. อุปมาโวหาร

  7. อันว่าแก้วกระจกรวมอยู่กับสุวรรณ ย่อมได้แสงจับเป็นเลื่อมพรายคล้ายมรกต ผู้ที่โง่เขลา แม้ได้อยู่ใกล้นักปราชณ์ก็อาจเป็นคนเฉลียวฉลาดได้ฉันเดียวกัน เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 2. สาธกโวหาร

  8. ภาพพจน์ไม่ใช่เพ่งเล็งไปที่รูปหรือภาพ แต่หมายถึงความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจ การพูด เขียน หรือแสดงออกถึงภาพพจน์ โดยอาศัยคำที่มีความหมายโดยนัย ข้อใดหมายถึงภาพพจน์
  ตอบ 2. ความรู้สึกนึกคิด

  9. ข้อใดใช้ภาพพจน์
  ตอบ 2. อายุหมืนเท่าเสาศิลาอยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปอง

  10. งานก็ต้องงด น้ำตาท่วม รถที่ผ่อนมาหลายปี มองปิ๊กอัพถูกยึด รถเครื่องถูกยึด บ๊ายบาย เพื่อนซี้ ถ้าวันหลังมีเวลาจะซื้อเอ็งกลับมาอีก ข้อความต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์กี่แห่ง
  ตอบ 2. 2 แห่ง

  ข้อสอบสำนวน
  1. ข้อความต่อไปนี้ตรงกับสำนวนในข้อใด
  “เขาโชคดีที่ได้รับจดหมายเรียกตัวเข้าทำงานทั้ง 2 แห่งพร้อมๆ กัน จึงตัดสินใจม่ได้ว่าจะเลือกทที่ไหนดี”
  ตอบ 3 รักพี่เสียดายน้อง

  2 สำนวนข้อใดสอนให้ระวังการพูด
  ตอบ 4 กำแพงมีหูประตู

  3 คำในข้อใดเป็นสำนวนทุกคำ
  ตอบ 4. หน้าม้า หน้าแดง หน้าเป็น หน้าเลือด

  4 ข้อใดสะท้อนให้เห็นความเชื่อที่เป็นปรัชญาพุทธสาสนา
  ตอบ 3. วัวใครเข้าคอกคนนั้น

  5 ข้อความต่อไปนี้ตรงกับสำนวนใด
  ทั้งสองประเทศต่างประสบปัญหาเดียวกัน การเข้ามาช่วยเหลือกันก็เท่ากับคนที่กำลังจะจมน้ำตายด้วยกัน
  ตอบ 1. เตี๊ยอุ้มค่อม

  6 สำนวนใดมีความหมายในทางสั่งสอนให้ระมัดระวังการดำรงชีวิต
  ตอบ 4. กินน้ำไม่เพื่อแล้ง

  7 ข้อความใดต่อไปนี้ตรงกับสำนวนใด
  คนที่รู้อะไรด้านเดี่ยวแล้วเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้น
  ตอบ 3. ตาบอดลำช้าง

  8 สำนวนใดใช่กล่าวเตือนสติ
  ตอบ 4. บ้านเมืองมีขื่อมีแป

  9 ข้อใดมิได้สื่อความถึงสอง
  ตอบ 4. คู่บ้านคู่เมือง

  10 สำนวนข้อใดเหมาะสมที่เติมลงในช่องว่าง
  เพลงที่เขาแต่งมีลักษณะ…ขึ้นต้นกับลงท้ายเป็นคนละเรื่อง ทำให้เข้ากันไม่สนิทฟังดูไม่ไพเราะ
  ตอบ 4. หัวมังกุท้ายมังกร

  ข้อสอบคำซ้ำ คำซ้อน คำประสม
  ๑) ข้อใดเป็นคำซ้อนทุกคำ
  ตอบ ข อวดอ้าง หมายมาด เคลื่อนคล้อย

  ๒)ข้อใดเป็นคำประสมทุกคำ
  ตอบ ค เล่นตัว วางมือ หมกเม็ด แพแตก

  ๓)การใช้คำซ้ำในข้อใดต่างจากข้ออื่น
  ตอบ ค พุ่มไม้ครึ้มเป็นเงาๆ ชะโงกเงื้อม

  ๔)ข้อใดมีคำซ้อนมากที่สุด
  ตอบ ข ออกแออัดผู้คนอยู่ล้นหลาม

  ๕)ข้อความต่อไปนี้มีคำประสมกี่คำ
  สมศักดิ์เป็นหัวหน้าในสำหนักงาน เขามีเพื่อนร่วมงานอีก ๔ คน เวลาคนอื่นไม่อยู่สมศักดิ์จะต้องยืนโรงคอยรับลูกค้า
  ตอบ ข ๕ คำ

  ๖)ข้อใดมีคำประสม
  ตอบ ข หลังคาใหญ่พื้นเล็กเป็นโลงผี

  ๗)ข้อใดเป็นคำซ้อนที่มีชนิดของคำเหมือนปิดบังซ้อนเร้น
  ตอบ ค ปัดกวาด เช็ดถู

  ๘)คำซ้ำคู่ในข้อใดมีความหมายเปลี่ยนไป
  ตอบ ก เขาอยู่ด้วยกันอย่างลุ่มๆดอนๆ

  ๙)คำซ้อนทุกคำในข้อใดเกิดจากคำไทยทั้งหมด
  ตอบ ง แก่เฒ่า หยาบช้า

  ๑๐)คำซ้อนในข้อใดบอกความหมายที่ชัดเจน
  ตอบ ค ถ้าจะให้เข้าใจคุณควรจะอธิบายเป็นประเด็นๆจึงจะถูก

  คำถามเรื่อง การใช้พจนานุกรม
  1ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการเรียงลำดับคำในพจนานุกรม
  ตอบ ก.คำในพจนานุกรมเรียงลำดับตามเสียงอ่าน

  2.ข้อไดกล่าวถูกเกี่ยวกับการเรียงลำดับคำในพจนานุกรม
  ตอบ ข.คำที่อยู่ในหมวดอักษรเดียวกันจะเรียงลำดับตามรูปพยัญชนะตัวสะกดถัดไปของคำไม่ว่าพยัญชนะตัวถัดไปป็นตัวสะกดอักษรคอบกล้ำ หรืออักษรที่ตามอักษรนำ

  3.ข้อไดเรียงคำต่อไปนี้: กระถิน กมล กำมะถัน กัลยาณี ได้ถูกต้องตามลำดับอักษรที่เรียงไว้ในพจนานุกรม
  ตอบ ค.กมล กระถิน กัลยาณี กำมะถัน

  4.คำในข้อใดเรียงลำดับไว้ถูกต้องตามที่ปรากฏในพจนานุกรม
  ตอบ ง.ดนตรี ดัสกร ดาบส ดำรง

  5.คำในข้อใดเขียนผิด
  ตอบ ข.สถิตย์

  6.ข้อใดเขียนผิดทั้งสองคำ
  ตอบ ค.พุดซา สัปรส

  7.คำในข้อใดอ่านผิด
  ตอบ ง.ซุกซี อ่านว่า ซุก-ซี

  8.คำในข้อใดอ่านถูก
  ตอบ ง.ชนมายุ อ่านว่า ชน-มา-ยุ

  9.คำในข้อใดเขียนถูก
  ตอบ ค.โหรงเหรง

  10.ข้อใดเป็นคำพ้องรูปทั้งหมด
  ตอบ ก.เหลา กรี สระ

 21. วรรณพร จีนจูด

  เหตุผลกับภาษา
  1. 3
  2. 4
  3. 4
  4. 4
  5. 3
  6. 1
  7. 1
  8. 4
  9. 3
  10. 3

  ประโยคสันธาน
  1. 2
  2. 1
  3. 2
  4. 4
  5. 2
  6. 1
  7. 4
  8. 1
  9. 3
  10. 4

  การใช้คำให้ถูกต้อง
  1. 1
  2. 3
  3. 3
  4. 4
  5. 3
  6. 4
  7. 1
  8. 3
  9. 1
  10. 2

  การใช้ภาษาและกริยาท่าทาง
  1. 3
  2. 3
  3. 2
  4. 3
  5. 3
  6. 4
  7. 3
  8. 4
  9. 2
  10. 1

  คำซำคำซ้อนคำประสม
  1. 2
  2. 3
  3. 2
  4. 2
  5. 2
  6. 2
  7. 3
  8. 1
  9. 4
  10. 3

 22. ชุติมา หน่วยแก้ว

  เหตุผลกับภาษา
  1. 3
  2. 4
  3. 4
  4. 4
  5. 3
  6. 1
  7. 1
  8. 4
  9. 3
  10. 3

  ประโยคสันธาน
  1. 2
  2. 1
  3. 2
  4. 4
  5. 2
  6. 1
  7. 4
  8. 1
  9. 3
  10. 4

  การใช้คำให้ถูกต้อง
  1. 1
  2. 3
  3. 3
  4. 4
  5. 3
  6. 4
  7. 1
  8. 3
  9. 1
  10. 2

  การใช้ภาษาและกริยาท่าทาง
  1. 3
  2. 3
  3. 2
  4. 3
  5. 3
  6. 4
  7. 3
  8. 4
  9. 2
  10. 1

  คำซำคำซ้อนคำประสม
  1. 2
  2. 3
  3. 2
  4. 2
  5. 2
  6. 2
  7. 3
  8. 1
  9. 4
  10. 3

 23. ” ข้อสอบ หลักภาษา ”

  ประโยคสันธาน
  1. 2
  2. 1
  3. 2
  4. 4
  5. 2
  6. 1
  7. 4
  8. 1
  9. 3
  10. 4

  การใช้ภาษาและกริยาท่าทาง
  1. 3
  2. 3
  3. 2
  4. 3
  5. 3
  6. 4
  7. 3
  8. 4
  9. 2
  10. 1

  คำซำคำซ้อนคำประสม
  1. 2
  2. 3
  3. 2
  4. 2
  5. 2
  6. 2
  7. 3
  8. 1
  9. 4
  10. 3

  เรื่องคำเป็นคำตาย
  1.ก
  2.ค
  3.ง
  4.ง
  5.ข
  6.ง
  7.ข
  8.ก
  9.ค
  10.ค

  เรื่องโวหารภาพพจน์และรสวรรณคดี
  1.ค
  2.ข
  3.ก
  4.ก
  5.ข
  6.ค
  7.ข
  8.ข
  9.ข
  10.ข

 24. ณัฐภพ จิตรหมั่น

  ข้อสอบ
  คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม

  ๑) ข้อใดเป็นคำซ้อนทุกคำ
  ตอบ ข อวดอ้าง หมายมาด เคลื่อนคล้อย

  ๒)ข้อใดเป็นคำประสมทุกคำ
  ตอบ ค เล่นตัว วางมือ หมกเม็ด แพแตก

  ๓)การใช้คำซ้ำในข้อใดต่างจากข้ออื่น
  ตอบ ค พุ่มไม้ครึ้มเป็นเงาๆ ชะโงกเงื้อม

  ๔)ข้อใดมีคำซ้อนมากที่สุด
  ตอบ ข ออกแออัดผู้คนอยู่ล้นหลาม

  ๕)ข้อความต่อไปนี้มีคำประสมกี่คำ
  สมศักดิ์เป็นหัวหน้าในสำหนักงาน เขามีเพื่อนร่วมงานอีก ๔ คน เวลาคนอื่นไม่อยู่สมศักดิ์จะต้องยืนโรงคอยรับลูกค้า
  ตอบ ข ๕ คำ

  ๖)ข้อใดมีคำประสม
  ตอบ ข หลังคาใหญ่พื้นเล็กเป็นโลงผี

  ๗)ข้อใดเป็นคำซ้อนที่มีชนิดของคำเหมือนปิดบังซ้อนเร้น
  ตอบ ค ปัดกวาด เช็ดถู

  ๘)คำซ้ำคู่ในข้อใดมีความหมายเปลี่ยนไป
  ตอบ ก เขาอยู่ด้วยกันอย่างลุ่มๆดอนๆ

  ๙)คำซ้อนทุกคำในข้อใดเกิดจากคำไทยทั้งหมด
  ตอบ ง แก่เฒ่า หยาบช้า

  ๑๐)คำซ้อนในข้อใดบอกความหมายที่ชัดเจน
  ตอบ ค ถ้าจะให้เข้าใจคุณควรจะอธิบายเป็นประเด็นๆจึงจะถูก

  ข้อสอบ
  เรื่องโวหาร ภาพพจน์ และรสวรรณคดี

  1. โวหารในภาษาไทยมีกี่ชนิด
  ตอบ ค 5 ชนิด

  2. พ่อแม่ของธนามีอาชีพเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่คราวละร้อยตัว เป็ดเหล่านี้กำลังออกไข่ทุกวัน ธนาจึงตื่นแต่เช้าเก็บไข่ไปขายที่ตลาด เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ ข บรรยายโวหาร

  3. ผิวน้ำสีขุ่นที่ถูกสายลมเยือนปลายเดือนกุมภาพันธ์โชยพัดผ่าน ทำให้น้ำเป็นระลอกเข้าทยอยกระทบฝั่งครั้งแล้วครั้งเล่าจนน้ำแห้งจนกลายเป็นสีน้ำตาลปะทะลมดังหวีดหวิว เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ ก พรรณนาโวหาร

  4. ความพยายามและความตั้งใจที่จะก้าวหน้า เป็นพลังสำคัญสำหรับต่อสู้อุปสรรค และส่งเสริมบุคคลให้ทำการที่ต่างจิตใจดีเป็นพื้นฐาน ผลงานยิ่งมีผลกว้างขวาง ปราศจากโทษและอำนวยผลประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งเป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ ก เทศนาโวหาร

  5. เขารักษาความดีประดุจเกลือรักษาความเค็ม
  ตอบ ข อุปมาโวหาร

  6. เมื่อคนเมืองคับคั่งด้วยคนป่า เมื่อคนดีด้อยค่าเหมือนกรวดน้ำ
  เมื่อสัตว์ป่าสร้างป่าไว้หากิน สัตว์ก็ต้องสิ้นวิสัยเมือง
  คำประพันธ์นี้เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ ค อุปมาโวหาร

  7. อันว่าแก้วกระจกรวมอยู่กับสุวรรณ ย่อมได้แสงจับเป็นเลื่อมพรายคล้ายมรกต ผู้ที่โง่เขลา แม้ได้อยู่ใกล้นักปราชญ์ก็อาจเป็นคนเฉลียวฉลาดได้ฉันเดียวกัน เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ ข สาธกโวหาร

  8. ภาพพจน์ไม่ใช่เพ่งเล็งไปที่รูปหรือภาพ แต่หมายถึงความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจ การพูด เขียน หรือแสดงออกถึงภาพพจน์ โดยอาศัยคำที่มีความหมายโดยนัย ข้อใดหมายถึงภาพพจน์
  ตอบ ข ความรู้สึกนึกคิด
  9. ข้อใดใช้ภาพพจน์
  ตอบ ข อายุหมืนเท่าเสาศิลาอยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปอง

  10. งานก็ต้องงด น้ำตาท่วม รถที่ผ่อนมาหลายปี มองปิ๊กอัพถูกยึด รถเครื่องถูกยึด บ๊ายบาย เพื่อนซี้ ถ้าวันหลังมีเวลาจะซื้อเอ็งกลับมาอีก ข้อความต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์กี่แห่ง
  ตอบ ข 2 แห่ง

  ข้อสอบ
  เรื่อง สำนวน

  1. ข้อความต่อไปนี้ตรงกับสำนวนในข้อใด
  “เขาโชคดีที่ได้รับจดหมายเรียกตัวเข้าทำงานทั้ง 2 แห่งพร้อมๆ กัน จึงตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกที่ไหนดี”

  ตอบ ค รักพี่เสียดายน้อง

  2 สำนวนข้อใดสอนให้ระวังการพูด
  ตอบ ง กำแพงมีหูประตู

  3 คำในข้อใดเป็นสำนวนทุกคำ
  ตอบ ง หน้าม้า หน้าแดง หน้าเป็น หน้าเลือด
  4 ข้อใดสะท้อนให้เห็นความเชื่อที่เป็นปรัชญาพุทธสาสนา
  ตอบ ค วัวใครเข้าคอกคนนั้น

  5 ข้อความต่อไปนี้ตรงกับสำนวนใด
  ทั้งสองประเทศต่างประสบปัญหาเดียวกัน การเข้ามาช่วยเหลือกันก็เท่ากับคนที่กำลังจะจมน้ำตายด้วยกัน
  ตอบ ก เตี้ยอุ้มค่อม

  6 สำนวนใดมีความหมายในทางสั่งสอนให้ระมัดระวังการดำรงชีวิต
  ตอบ ง กินน้ำไม่เพื่อแล้ง

  7 ข้อความใดต่อไปนี้ตรงกับสำนวนใด
  คนที่รู้อะไรด้านเดี่ยวแล้วเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้น
  ตอบ ค ตาบอดลำช้าง

  8 สำนวนใดใช่กล่าวเตือนสติ
  ตอบ ง บ้านเมืองมีขื่อมีแป

  9 ข้อใดมิได้สื่อความถึงสอง
  ตอบ ง คู่บ้านคู่เมือง

  10 สำนวนข้อใดเหมาะสมที่เติมลงในช่องว่าง
  เพลงที่เขาแต่งมีลักษณะ…ขึ้นต้นกับลงท้ายเป็นคนละเรื่อง ทำให้เข้ากันไม่สนิทฟังดูไม่ไพเราะ
  ตอบ ง หัวมังกุท้ายมังกร

  ข้อสอบ
  เรื่อง การแสดงความคิดเห็นและข้อเท็จจริง

  1.ในปัจจุบันเด็กตกเป็นธาตุของการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ วีดีโอเกมจนแทบไม่รู้จักการเล่นของไทย ทั่นี้อาจเป็นเพราะปัจจุบันบริเวณบ้ามีพื้นที่น้อยไม่สะดวกให้เด็กวิ่งเล่นส่งผลให้เด็กมีนิสัยก้าวร้าวไม่มีมนุษยสัมพันธี่ดีกับเพื่อน
  ผู้เขียนเขียนด้วยความรู้สึกอย่างไร
  ตอบ 2.ห่วงใย

  2.กรวิจารณ์ต่างกับการประเมินค่าอย่างไร
  ตอบ 3.การวิจารณ์เป็นการแสดงความคิดเห็น การประเมินค่าเป็นกาตัดสิน

  3.จงรู้ไว้เถิดว่าถ้าได้ทำความผิดมาเมื่อใด จะได้รับโทษทันที การมีพ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นจะไม่เป็นการช่วยเหลืออุดหนุนแก้ไขอันใดได้เลย
  จากข้อความข้างต้นผู้เขียนต้องแนะนำอย่างไร
  ตอบ 3.ไม่ให้ถืออำนาจประพฤติชอบ

  จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 4
  “มาทำลายรั้วระวังให้พังราบ มาร่ายเสกมนต์สาปให้หมดเศร้า
  มาให้ห่วงคิดถึงทุกค่ำเช้า มาปล้นเอาหัวใจไปหมดแล้ว”
  4.บุคคลใดน่าจะเป็นประธานของบทประพันธ์นี้มากที่สุด
  ตอบ 3. นางอันเป็นที่รัก

  จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 5-7
  ขอบคุณ…
  ขอบคุณสำหรับโรงบุหรี่
  ขอบคุณอีกทีกับโรงหวย
  ขอบคุณสนามม้าชาติหน้ารวย
  ขอบคุณโรงเหล้าด้วยช่วยชาติไทย
  5.ข้อใดเแสดงความรู้สึกของผู้ประพันธ์เด่นชัดที่สุด
  ตอบ 2. ประชด

  6.ผู้แต่งมีจุดมุ่งหมายตามข้อใด
  ตอบ 1. เตือนให้คิด

  7.คำประพันธ์ในข้อใดใช้น้ำเสียงเหมือนกับคำประพันธ์ข้างต้น
  ตอบ 2. ขอบคุณไมตรีที่มีให้ ความห่วงใยอาทรแต่ก่อนเก่า

  จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 8-10
  “มิ่งมิตร… เธอมีสิทธิ์ที่จะล่องแม่น้ำรื่น
  ที่จะบุกดงดำกลางค่ำคืน ที่จะชื่นใจหลายกับสายลม
  ที่จะร่ำเพลงเกี่ยวโลมเรียวข้าว ที่จะยิ้มกับดาวพราวผสม
  ที่จะเหม่อมองหญ้าน้ำตาพรม ที่จะขมขื่นลึกโลกหมึกมน”
  8.แนวคิดใดไม่ปรากฏในบทประพันธ์นี้
  ตอบ 4. ความยุติธรรมและความถูกต้อง

  9.ในบทร้อยกรองนี้ กวีวางตนไว้ในฐานะอะไร
  ตอบ 2. เพื่อน

  10.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของคำประพันธ์ข้างต้น
  ตอบ 3. การใช้อุปลักษณ์และบุคคลวัต

  ข้อสอบ
  เรื่อง คำสมาสและคำสนธิ
  1. ข้อใดมีวิธีสร้างคำแบบประสม แบบสมาส และแบบสนธิ ตามลำดับ
  ตอบ ข. เทพารักษ์ ราชการ ลูกน้ำ
  2. ข้อใดเป็นการสมาสโดยใช้คำต่างภาษากัน
  ตอบ ง. เบญจเพศ
  3. ข้อใดมีการแปลงสระเป็นพยัญชนะก่อนสนธิกัน
  ตอบ ง. ธันวาคม
  4.ข้อใดเป็นคำสมาส
  ตอบ ง. ประวัติสุนทรภู่
  5.ข้อใดมีคำสมาสกลมกลืนเสียงปนอยู่ด้วย
  ตอบ ข. นิติศาสตร์ วัฒนาธรรม พลเมือง
  6.ข้อใดเป็นคำสนธิ
  ตอบ ง. มโหฬาร
  7.ข้อใดไม่ใช่คำสมาส
  ตอบ ง. อิสรภาพ
  8.ข้อใดมีคำสมาสที่มีการสร้างคำต่างกับข้ออื่น
  ตอบ ก. ขับคเชนทร์สาวก้าวส่ายเสื้องเท้าทาง
  9. ข้อใดไม่ใช่คำสมาส
  ตอบ ข. ปกครอง
  10.ข้อใดไม่ใช่คำสมาส
  ตอบ ก. ภาษาไทย

 25. น.ส.เสาวลักษณ์ ปรีดาภาค

  1.ตอบคำถาม เรื่องเครื่องหมายวรรคตอน
  ข้อ 1 ตอบ ข
  ข้อ 2 ตอบ ง
  ข้อ 3 ตอบ ข
  ข้อ 4 ตอบ ก
  ข้อ 5 ตอบ ง
  ข้อ 6 ตอบ ง
  ข้อ 7 ตอบ ก
  ข้อ 8 ตอบ ค
  ข้อ 9 ตอบ ข
  ข้อ 10 ตอบ ก

  2.ตอบคำถาม เรื่อง โวหาร ภาพพจน์และรสวรรณคดี

  ข้อ 1 ตอบ ค
  ข้อ 2 ตอบ ข
  ข้อ 3 ตอบ ก
  ข้อ 4 ตอบ ก
  ข้อ 5 ตอบ ข
  ข้อ 6 ตอบ ค
  ข้อ 7 ตอบ ข
  ข้อ 8 ตอบ ข
  ข้อ 9 ตอบ ข
  ข้อ 10 ตอบ ข

  3.ตอบคำถาม เรื่องประโยค
  ข้อ 1ตอบ ข
  ข้อ 2 ตอบ ก
  ข้อ 3 ตอบ ข
  ข้อ 4 ตอบ ง
  ข้อ 5 ตอบ ข
  ข้อ 6 ตอบ ก
  ข้อ 7 ตอบ ง
  ข้อ 8 ตอบ ก
  ข้อ 9 ตอบ ค
  ข้อ 10 ตอบ ง

  4.ตอบคำถาม คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม
  ข้อ 1 ข้อ ข
  ข้อ2 ตอบ ค
  ข้อ 3 ตอบ ข
  ข้อ 4 ตอบ ข
  ข้อ 5 ตอบ ข
  ข้อ 6 ตอบ ข
  ข้อ 7 ตอบ ค
  ข้อ 8 ตอบ ก
  ข้อ 9 ตอบ ง
  ข้อ 10 ตอบ ค

  5.ตอบคำถาม เรื่องสำนวนไทย

  ข้อ 1 ตอบ ค
  ข้อ 2 ตอบ ง
  ข้อ 3 ตอบ ง
  ข้อ 4 ตอบ ค
  ข้อ 5 ตอบ ก
  ข้อ 6 ตอบ ง
  ข้อ 7 ตอบ ค
  ข้อ 8 ตอบ ง
  ข้อ 9 ตอบ ง
  ข้อ 10 ตอบ ง

 26. วรรณทนา ไฝขาว

  1.เรื่องประโยค
  1.ข
  2.ก
  3.ข
  4.ง
  5.ข
  6.ก
  7.ง
  8ก
  9.ค
  10.ง
  2.คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม
  1.ข
  2.ค
  3.ข
  4.ข
  5.ข
  6.ข
  7.ค
  8.ก
  9.ง
  10.ค
  3.เรื่องเครื่องหมายวรรคตอน
  1.ข
  2.ง
  3.ข
  4.ก
  5.ง
  6.ง
  7.ก
  8.ค
  9.ข
  10.ก
  4.เรื่องการโน้มน้าวใจ
  1.ค
  2.ง
  3.ง
  4.ง
  5.ง
  6.ค
  7.ข
  8.ค
  9.ก
  10.ก
  5.เรื่องโวหารภาพพจน์และรสวรรณคดี
  1.ค
  2.ข
  3.ก
  4.ก
  5.ข
  6.ค
  7.ข
  8.ข
  9.ข
  10.ข

 27. สิทธิพล นาคะทิฐถิ

  คำราชาศัพท์
  ๑. ข้อใดเป็นราชาศัพท์ของคำว่า “ เดิน”

  ตอบ. 2 ทรงพระดำเนิน

  ๒. ข้อใดใช้คำกริยาราชาศัพท์ที่มีความหมายแตกต่างจากข้ออื่น

  ตอบ. 4ทรงกีฬา
  ๓. ถ้าจะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนักเรียนจะใช้สรรพนามบุรุษที่ ๑
  แทนตัวนักเรียนตามข้อใด

  ตอบ. 3ข้าพระพุทธเจ้า

  ๔. ถ้าจะกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมราชินีนาถนักเรียนจะใช้สรรพนามบุรุษที่ ๒
  แทนตัวนักเรียนตามข้อใด

  ตอบ. 3ใต้ฝ่าละอองพระบาท

  ๕. พระสุธารสหมายถึงข้อใด
  ตอบ. 2น้ำดื่ม

  ๖. คำว่า “ หลาน ” ใช้เป็นราชาศัพท์สำหรับพระเจ้าแผ่นดินว่าอย่างไร
  ตอบ. 3พระราชนัดดา
  ๗. “ยาถ่าย” ใช้เป็นราชาศัพท์สำหรับพระเจ้าแผ่นดินว่าอย่างไร

  ตอบ. 4พระโอสถประจุ
  ๘. เมื่อพูดกับสมเด็จพระสังฆราช ชายใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 ตามข้อใด

  ตอบ. 3เกล้ากระหม่อม

  ๙. ข้อใดเป็นคำสุภาพ

  ตอบ. 4ต้นอเนกคุณ
  ๑๐. ขัอใดใช้คำสุภาพได้ถูกต้อง

  ตอบ.2ใส่กุญแจ

  คำถามเรื่อง การใช้พจนานุกรม

  1ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการเรียงลำดับคำในพจนานุกรม
  ตอบ. ก.คำในพจนานุกรมเรียงลำดับตามเสียงอ่าน

  2.ข้อไดกล่าวถูกเกี่ยวกับการเรียงลำดับคำในพจนานุกรม
  ตอบ. ข.คำที่อยู่ในหมวดอักษรเดียวกันจะเรียงลำดับตามรูปพยัญชนะตัวสะกดถัดไปของคำไม่ว่าพยัญชนะตัวถัดไปป็นตัวสะกดอักษรคอบกล้ำ หรืออักษรที่ตามอักษรนำ

  3.ข้อไดเรียงคำต่อไปนี้: กระถิน กมล กำมะถัน กัลยาณี ได้ถูกต้องตามลำดับอักษรที่เรียงไว้ในพจนานุกรม
  ตอบ.ค.กมล กระถิน กัลยาณี กำมะถัน

  4.คำในข้อใดเรียงลำดับไว้ถูกต้องตามที่ปรากฏในพจนานุกรม
  ตอบ. ง.ดนตรี ดัสกร ดาบส ดำรง

  5.คำในข้อใดเขียนผิด
  ตอบ. ข.สถิตย์

  6.ข้อใดเขียนผิดทั้งสองคำ

  ตอบ. ค.พุดซา สัปรส
  7.คำในข้อใดอ่านผิด
  ตอบ. ง.ซุกซี อ่านว่า ซุก-ซี

  8.คำในข้อใดอ่านถูก
  ตอบ ง.ชนมายุ อ่านว่า ชน-มา-ยุ

  9.คำในข้อใดเขียนถูก
  ตอบ. ค.โหรงเหรง
  10.ข้อใดเป็นคำพ้องรูปทั้งหมด
  ตอบ. ก.เหลา กรี สระ

  ข้อสอบเรื่องโวหาร ภาพพจน์ และรสวรรณคดี
  1. โวหารในภาษาไทยมีกี่ชนิด
  ตอบ. 3. 5 ชนิด
  2. พ่อแม่ของธนามีอาชีพเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่คราวละร้อยตัว เป็ดเหล่านี้กำลังออกไข่ทุกวัน ธนาจึงตื่นแต่เช้าเก็บไข่ไปขายที่ตลาด เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ. 2. บรรยายโวหาร
  3. ผิวน้ำสีขุ่นที่ถูกสายลมเยือนปลายเดือนกุมภาพันธ์โชยพัดผ่าน ทำให้น้ำเป็นระลอกเข้าทยอยกระทบฝั่งครั้งแล้วครั้งเล่าจนน้ำแห้งจนกลายเป็นสีน้ำตาลปะทะลมดังหวีดหวิว เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ. 1. พรรณนาโวหาร
  4. ความพยายามและความตั้งใจที่จะก้าวหน้า เป็นพลังสำคัญสำหรับต่อสู้อุปสรรค และส่งเสริมบุคคลให้ทำการที่ต่างจิตใจดีเป็นพื้นฐาน ผลงานยิ่งมีผลกว้างขวาง ปราศจากโทษและอำนวยผลประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งเป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ. 1. เทศนาโวหาร
  5. เขารักษาความดีประดุจเกลือรักษาความเค็ม
  ตอบ. 2. อุปมาโวหาร
  6. เมื่อคนเมืองคับคั่งด้วยคนป่า เมื่อคนดีด้อยค่าเหมือนกรวดน้ำ
  เมื่อสัตว์ป่าสร้างป่าไว้หากิน สัตว์ก็ต้องสิ้นวีสัยเมือง
  คำประพันธ์นี้เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ. 3. อุปมาโวหาร
  7. อันว่าแก้วกระจกรวมอยู่กับสุวรรณ ย่อมได้แสงจับเป็นเลื่อมพรายคล้ายมรกต ผู้ที่โง่เขลา แม้ได้อยู่ใกล้นักปราชณ์ก็อาจเป็นคนเฉลียวฉลาดได้ฉันเดียวกัน เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ. 2. สาธกโวหาร
  8. ภาพพจน์ไม่ใช่เพ่งเล็งไปที่รูปหรือภาพ แต่หมายถึงความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจ การพูด เขียน หรือแสดงออกถึงภาพพจน์ โดยอาศัยคำที่มีความหมายโดยนัย ข้อใดหมายถึงภาพพจน์
  ตอบ. 2. ความรู้สึกนึกคิด
  9. ข้อใดใช้ภาพพจน์
  ตอบ. 2. อายุหมืนเท่าเสาศิลาอยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปอง
  10. งานก็ต้องงด น้ำตาท่วม รถที่ผ่อนมาหลายปี มองปิ๊กอัพถูกยึด รถเครื่องถูกยึด บ๊ายบาย เพื่อนซี้ ถ้าวันหลังมีเวลาจะซื้อเอ็งกลับมาอีก ข้อความต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์กี่แห่ง
  ตอบ. 2. 2 แห่ง

  ข้อสอบคำซ้ำ คำซ้อน คำประสม
  คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุด
  ๑) ข้อใดเป็นคำซ้อนทุกคำ
  ตอบ. ข อวดอ้าง หมายมาด เคลื่อนคล้อย
  ๒)ข้อใดเป็นคำประสมทุกคำ
  ตอบ. ค เล่นตัว วางมือ หมกเม็ด แพแตก
  ๓)การใช้คำซ้ำในข้อใดต่างจากข้ออื่น
  ตอบ. ค พุ่มไม้ครึ้มเป็นเงาๆ ชะโงกเงื้อม
  ๔)ข้อใดมีคำซ้อนมากที่สุด
  ตอบ. ข ออกแออัดผู้คนอยู่ล้นหลาม
  ๕)ข้อความต่อไปนี้มีคำประสมกี่คำ
  สมศักดิ์เป็นหัวหน้าในสำหนักงาน เขามีเพื่อนร่วมงานอีก ๔ คน เวลาคนอื่นไม่อยู่สมศักดิ์จะต้องยืนโรงคอยรับลูกค้า
  ตอบ. ข ๕ คำ
  ๖)ข้อใดมีคำประสม
  ตอบ. ข หลังคาใหญ่พื้นเล็กเป็นโลงผี
  ๗)ข้อใดเป็นคำซ้อนที่มีชนิดของคำเหมือนปิดบังซ้อนเร้น
  ตอบ.ค ปัดกวาด เช็ดถู
  ๘)คำซ้ำคู่ในข้อใดมีความหมายเปลี่ยนไป
  ตอบ. ก เขาอยู่ด้วยกันอย่างลุ่มๆดอนๆ
  ๙)คำซ้อนทุกคำในข้อใดเกิดจากคำไทยทั้งหมด
  ตอบ. ง แก่เฒ่า หยาบช้า
  (๑๐)คำซ้อนในข้อใดบอกความหมายที่ชัดเจน
  ค ถ้าจะให้เข้าใจคุณควรจะอธิบายเป็นประเด็นๆจึงจะถูก

  ข้อสอบสำนวน
  1. ข้อความต่อไปนี้ตรงกับสำนวนในข้อใด
  “เขาโชคดีที่ได้รับจดหมายเรียกตัวเข้าทำงานทั้ง 2 แห่งพร้อมๆ กัน จึงตัดสินใจม่ได้ว่าจะเลือกทที่ไหนดี”
  ตอบ 3 รักพี่เสียดายน้อง
  2 สำนวนข้อใดสอนให้ระวังการพูด
  ตอบ 4 กำแพงมีหูประตู
  3 คำในข้อใดเป็นสำนวนทุกคำ
  ตอบ 4. หน้าม้า หน้าแดง หน้าเป็น หน้าเลือด
  4 ข้อใดสะท้อนให้เห็นความเชื่อที่เป็นปรัชญาพุทธสาสนา
  ตอบ 3. วัวใครเข้าคอกคนนั้น
  5 ข้อความต่อไปนี้ตรงกับสำนวนใด
  ทั้งสองประเทศต่างประสบปัญหาเดียวกัน การเข้ามาช่วยเหลือกันก็เท่ากับคนที่กำลังจะจมน้ำตายด้วยกัน
  ตอบ 1. เตี๊ยอุ้มค่อม
  6 สำนวนใดมีความหมายในทางสั่งสอนให้ระมัดระวังการดำรงชีวิต
  ตอบ 4. กินน้ำไม่เพื่อแล้ง
  7 ข้อความใดต่อไปนี้ตรงกับสำนวนใด
  คนที่รู้อะไรด้านเดี่ยวแล้วเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้น
  ตอบ 3. ตาบอดลำช้าง
  8 สำนวนใดใช่กล่าวเตือนสติ
  ตอบ 4. บ้านเมืองมีขื่อมีแป
  9 ข้อใดมิได้สื่อความถึงสอง
  ตอบ 4. คู่บ้านคู่เมือ
  10 สำนวนข้อใดเหมาะสมที่เติมลงในช่องว่าง
  เพลงที่เขาแต่งมีลักษณะ…ขึ้นต้นกับลงท้ายเป็นคนละเรื่อง ทำให้เข้ากันไม่สนิทฟังดูไม่ไพเราะ
  ตอบ 4. หัวมังกุท้ายมังกร

 28. กัญญารัตน์ เทพเสาร์

  โน้มน้าวใจ
  1.ค
  2.ง
  3.ง
  4.ง
  5.ง
  6.ค
  7.ข
  8.ค
  9.ก
  10.ก
  การวิเคราะห์และสังเคราะประโยค
  1.ข
  2.ง
  3.ข
  4.ค
  5.ก
  6.ง
  7.ง
  8.ค
  9.ก
  10.ข
  เครื่องหมายวรรคตอน
  1.ข
  2.ง
  3.ข
  4.ก
  5.ง
  6.ง
  7.ก
  8.ค
  9.ข
  10.ก
  ภาษาและเหตุผล(อนุมาน)
  1.ค
  2.ง
  3.ง
  4.ง
  5.ค
  6.ก
  7.ก
  8.ง
  9.ค
  10.ก
  ประโยคที่ใช้สันธาน
  1.ข
  2.ก
  3.ข
  4.ง
  5.ข
  6.ก
  7.ง
  8.ก
  9.ค
  10.ง

 29. น.ส.อินทิรา ยะกะชัย เลขที่ 22 ชั้น ม.4/2

  คำสมาสและคำสนธิ
  1. ข้อใดมีวิธีสร้างคำแบบประสม แบบสมาส และแบบสนธิ ตามลำดับ
  ตอบ ข.เทพารักษ์ ราชการ ลูกน้ำ

  2. ข้อใดเป็นการสมาสโดยใช้คำต่างภาษากัน
  ตอบ ค.พุทธพจน์

  3. ข้อใดมีการแปลงสระเป็นพยัญชนะก่อนสนธิกัน
  ตอบ ง.ธันวาคม

  4.ข้อใดเป็นคำสมาส
  ตอบ ง.ประวัติสุนทรภู่

  5.ข้อใดมีคำสมาสกลมกลืนเสียงปนอยู่ด้วย
  ตอบ ข.นิติศาสตร์ วัฒนาธรรม พลเมือง

  6.ข้อใดเป็นคำสนธิ
  ตอบ ง.มโหฬาร

  7.ข้อใดไม่ใช่คำสมาส
  ตอบ ง.อิสรภาพ

  8.ข้อใดมีคำสมาสที่มีการสร้างคำต่างกับข้ออื่น
  ตอบ ก.ขับคเชนทร์สาวก้าวส่ายเสื้องเท้าทาง

  9. ข้อใดไม่ใช่คำสมาส
  ตอบ ข.ปกครอง

  10.ข้อใดไม่ใช่คำสมาส
  ตอบ ก.ภาษาไทย

  ข้อสอบเรื่องโวหาร ภาพพจน์ และรสวรรณคดี
  1. โวหารในภาษาไทยมีกี่ชนิด
  ตอบ 3. 5 ชนิด

  2. พ่อแม่ของธนามีอาชีพเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่คราวละร้อยตัว เป็ดเหล่านี้กำลังออกไข่ทุกวัน ธนาจึงตื่นแต่เช้าเก็บไข่ไปขายที่ตลาด เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 2. บรรยายโวหาร

  3. ผิวน้ำสีขุ่นที่ถูกสายลมเยือนปลายเดือนกุมภาพันธ์โชยพัดผ่าน ทำให้น้ำเป็นระลอกเข้าทยอยกระทบฝั่งครั้งแล้วครั้งเล่าจนน้ำแห้งจนกลายเป็นสีน้ำตาลปะทะลมดังหวีดหวิว เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 1. พรรณนาโวหาร

  4. ความพยายามและความตั้งใจที่จะก้าวหน้า เป็นพลังสำคัญสำหรับต่อสู้อุปสรรค และส่งเสริมบุคคลให้ทำการที่ต่างจิตใจดีเป็นพื้นฐาน ผลงานยิ่งมีผลกว้างขวาง ปราศจากโทษและอำนวยผลประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งเป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 1. เทศนาโวหาร
  5. เขารักษาความดีประดุจเกลือรักษาความเค็ม
  ตอบ 2. อุปมาโวหาร

  6. เมื่อคนเมืองคับคั่งด้วยคนป่า เมื่อคนดีด้อยค่าเหมือนกรวดน้ำ
  เมื่อสัตว์ป่าสร้างป่าไว้หากิน สัตว์ก็ต้องสิ้นวีสัยเมือง
  คำประพันธ์นี้เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 3. อุปมาโวหาร

  7. อันว่าแก้วกระจกรวมอยู่กับสุวรรณ ย่อมได้แสงจับเป็นเลื่อมพรายคล้ายมรกต ผู้ที่โง่เขลา แม้ได้อยู่ใกล้นักปราชณ์ก็อาจเป็นคนเฉลียวฉลาดได้ฉันเดียวกัน เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 2. สาธกโวหาร

  8. ภาพพจน์ไม่ใช่เพ่งเล็งไปที่รูปหรือภาพ แต่หมายถึงความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจ การพูด เขียน หรือแสดงออกถึงภาพพจน์ โดยอาศัยคำที่มีความหมายโดยนัย ข้อใดหมายถึงภาพพจน์
  ตอบ 2. ความรู้สึกนึกคิด

  9. ข้อใดใช้ภาพพจน์
  ตอบ 2. อายุหมืนเท่าเสาศิลาอยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปอง

  10. งานก็ต้องงด น้ำตาท่วม รถที่ผ่อนมาหลายปี มองปิ๊กอัพถูกยึด รถเครื่องถูกยึด บ๊ายบาย เพื่อนซี้ ถ้าวันหลังมีเวลาจะซื้อเอ็งกลับมาอีก ข้อความต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์กี่แห่ง
  ตอบ 2. 2 แห่ง

  ข้อสอบสำนวน
  1. ข้อความต่อไปนี้ตรงกับสำนวนในข้อใด
  “เขาโชคดีที่ได้รับจดหมายเรียกตัวเข้าทำงานทั้ง 2 แห่งพร้อมๆ กัน จึงตัดสินใจม่ได้ว่าจะเลือกทที่ไหนดี”
  ตอบ 3 รักพี่เสียดายน้อง

  2 สำนวนข้อใดสอนให้ระวังการพูด
  ตอบ 4 กำแพงมีหูประตู

  3 คำในข้อใดเป็นสำนวนทุกคำ
  ตอบ 4. หน้าม้า หน้าแดง หน้าเป็น หน้าเลือด

  4 ข้อใดสะท้อนให้เห็นความเชื่อที่เป็นปรัชญาพุทธสาสนา
  ตอบ 3. วัวใครเข้าคอกคนนั้น

  5 ข้อความต่อไปนี้ตรงกับสำนวนใด
  ทั้งสองประเทศต่างประสบปัญหาเดียวกัน การเข้ามาช่วยเหลือกันก็เท่ากับคนที่กำลังจะจมน้ำตายด้วยกัน
  ตอบ 1. เตี๊ยอุ้มค่อม

  6 สำนวนใดมีความหมายในทางสั่งสอนให้ระมัดระวังการดำรงชีวิต
  ตอบ 4. กินน้ำไม่เพื่อแล้ง

  7 ข้อความใดต่อไปนี้ตรงกับสำนวนใด
  คนที่รู้อะไรด้านเดี่ยวแล้วเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้น
  ตอบ 3. ตาบอดลำช้าง

  8 สำนวนใดใช่กล่าวเตือนสติ
  ตอบ 4. บ้านเมืองมีขื่อมีแป

  9 ข้อใดมิได้สื่อความถึงสอง
  ตอบ 4. คู่บ้านคู่เมือง

  10 สำนวนข้อใดเหมาะสมที่เติมลงในช่องว่าง
  เพลงที่เขาแต่งมีลักษณะ…ขึ้นต้นกับลงท้ายเป็นคนละเรื่อง ทำให้เข้ากันไม่สนิทฟังดูไม่ไพเราะ
  ตอบ 4. หัวมังกุท้ายมังกร

  ข้อสอบคำซ้ำ คำซ้อน คำประสม
  ๑) ข้อใดเป็นคำซ้อนทุกคำ
  ตอบ ข อวดอ้าง หมายมาด เคลื่อนคล้อย

  ๒)ข้อใดเป็นคำประสมทุกคำ
  ตอบ ค เล่นตัว วางมือ หมกเม็ด แพแตก

  ๓)การใช้คำซ้ำในข้อใดต่างจากข้ออื่น
  ตอบ ค พุ่มไม้ครึ้มเป็นเงาๆ ชะโงกเงื้อม

  ๔)ข้อใดมีคำซ้อนมากที่สุด
  ตอบ ข ออกแออัดผู้คนอยู่ล้นหลาม

  ๕)ข้อความต่อไปนี้มีคำประสมกี่คำ
  สมศักดิ์เป็นหัวหน้าในสำหนักงาน เขามีเพื่อนร่วมงานอีก ๔ คน เวลาคนอื่นไม่อยู่สมศักดิ์จะต้องยืนโรงคอยรับลูกค้า
  ตอบ ข ๕ คำ

  ๖)ข้อใดมีคำประสม
  ตอบ ข หลังคาใหญ่พื้นเล็กเป็นโลงผี

  ๗)ข้อใดเป็นคำซ้อนที่มีชนิดของคำเหมือนปิดบังซ้อนเร้น
  ตอบ ค ปัดกวาด เช็ดถู

  ๘)คำซ้ำคู่ในข้อใดมีความหมายเปลี่ยนไป
  ตอบ ก เขาอยู่ด้วยกันอย่างลุ่มๆดอนๆ

  ๙)คำซ้อนทุกคำในข้อใดเกิดจากคำไทยทั้งหมด
  ตอบ ง แก่เฒ่า หยาบช้า

  ๑๐)คำซ้อนในข้อใดบอกความหมายที่ชัดเจน
  ตอบ ค ถ้าจะให้เข้าใจคุณควรจะอธิบายเป็นประเด็นๆจึงจะถูก

  คำถามเรื่อง การใช้พจนานุกรม
  1ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการเรียงลำดับคำในพจนานุกรม
  ตอบ ก.คำในพจนานุกรมเรียงลำดับตามเสียงอ่าน

  2.ข้อไดกล่าวถูกเกี่ยวกับการเรียงลำดับคำในพจนานุกรม
  ตอบ ข.คำที่อยู่ในหมวดอักษรเดียวกันจะเรียงลำดับตามรูปพยัญชนะตัวสะกดถัดไปของคำไม่ว่าพยัญชนะตัวถัดไปป็นตัวสะกดอักษรคอบกล้ำ หรืออักษรที่ตามอักษรนำ

  3.ข้อไดเรียงคำต่อไปนี้: กระถิน กมล กำมะถัน กัลยาณี ได้ถูกต้องตามลำดับอักษรที่เรียงไว้ในพจนานุกรม
  ตอบ ค.กมล กระถิน กัลยาณี กำมะถัน

  4.คำในข้อใดเรียงลำดับไว้ถูกต้องตามที่ปรากฏในพจนานุกรม
  ตอบ ง.ดนตรี ดัสกร ดาบส ดำรง

  5.คำในข้อใดเขียนผิด
  ตอบ ข.สถิตย์

  6.ข้อใดเขียนผิดทั้งสองคำ
  ตอบ ค.พุดซา สัปรส

  7.คำในข้อใดอ่านผิด
  ตอบ ง.ซุกซี อ่านว่า ซุก-ซี

  8.คำในข้อใดอ่านถูก
  ตอบ ง.ชนมายุ อ่านว่า ชน-มา-ยุ

  9.คำในข้อใดเขียนถูก
  ตอบ ค.โหรงเหรง

  10.ข้อใดเป็นคำพ้องรูปทั้งหมด
  ตอบ ก.เหลา กรี สระ

 30. กาญจนา ไมตรีแก้ว

  1.คำสมาสและคำสนธิ
  1. ข้อใดมีวิธีสร้างคำแบบประสม แบบสมาส และแบบสนธิ ตามลำดับ
  ตอบ ข.เทพารักษ์ ราชการ ลูกน้ำ

  2. ข้อใดเป็นการสมาสโดยใช้คำต่างภาษากัน
  ตอบ ง.เบญจเพศ

  3. ข้อใดมีการแปลงสระเป็นพยัญชนะก่อนสนธิกัน
  ตอบ ง.ธันวาคม

  4.ข้อใดเป็นคำสมาส
  ตอบ ง.ประวัติสุนทรภู่

  5.ข้อใดมีคำสมาสกลมกลืนเสียงปนอยู่ด้วย
  ตอบ ข.นิติศาสตร์ วัฒนาธรรม พลเมือง

  6.ข้อใดเป็นคำสนธิ
  ตอบ ง.มโหฬาร

  7.ข้อใดไม่ใช่คำสมาส
  ตอบ ง.อิสรภาพ

  8.ข้อใดมีคำสมาสที่มีการสร้างคำต่างกับข้ออื่น
  ตอบก.ขับคเชนทร์สาวก้าวส่ายเสื้องเท้าทาง

  9. ข้อใดไม่ใช่คำสมาส
  ตอบ ข.ปกครอง

  10.ข้อใดไม่ใช่คำสมาส
  ตอบ ก.ภาษาไทย

  2.คำถามเรื่อง การใช้พจนานุกรม
  1ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการเรียงลำดับคำในพจนานุกรม
  ตอบ ก.คำในพจนานุกรมเรียงลำดับตามเสียงอ่าน

  2.ข้อไดกล่าวถูกเกี่ยวกับการเรียงลำดับคำในพจนานุกรม
  ตอบ ข.คำที่อยู่ในหมวดอักษรเดียวกันจะเรียงลำดับตามรูปพยัญชนะตัวสะกดถัดไปของคำไม่ว่าพยัญชนะตัวถัดไปป็นตัวสะกดอักษรคอบกล้ำ หรืออักษรที่ตามอักษรนำ

  3.ข้อไดเรียงคำต่อไปนี้: กระถิน กมล กำมะถัน กัลยาณี ได้ถูกต้องตามลำดับอักษรที่เรียงไว้ในพจนานุกรม
  ตอบ ค.กมล กระถิน กัลยาณี กำมะถัน

  4.คำในข้อใดเรียงลำดับไว้ถูกต้องตามที่ปรากฏในพจนานุกรม
  ตอบ ง.ดนตรี ดัสกร ดาบส ดำรง

  5.คำในข้อใดเขียนผิด
  ตอบ ข.สถิตย์

  6.ข้อใดเขียนผิดทั้งสองคำ
  ตอบ ค.พุดซา สัปรส

  7.คำในข้อใดอ่านผิด
  ตอบ ง.ซุกซี อ่านว่า ซุก-ซี

  8.คำในข้อใดอ่านถูก
  ตอบ ง.ชนมายุ อ่านว่า ชน-มา-ยุ

  9.คำในข้อใดเขียนถูก
  ตอบ ค.โหรงเหรง

  10.ข้อใดเป็นคำพ้องรูปทั้งหมด
  ตอบ ก.เหลา กรี สระ

  3.ข้อสอบคำซ้ำ คำซ้อน คำประสม

  ๑) ข้อใดเป็นคำซ้อนทุกคำ
  ตอบ ข อวดอ้าง หมายมาด เคลื่อนคล้อย

  ๒)ข้อใดเป็นคำประสมทุกคำ
  ตอบค เล่นตัว วางมือ หมกเม็ด แพแตก

  ๓)การใช้คำซ้ำในข้อใดต่างจากข้ออื่น
  ตอบค พุ่มไม้ครึ้มเป็นเงาๆ ชะโงกเงื้อม

  ๔)ข้อใดมีคำซ้อนมากที่สุด
  ตอบข ออกแออัดผู้คนอยู่ล้นหลาม

  ๕)ข้อความต่อไปนี้มีคำประสมกี่คำ
  สมศักดิ์เป็นหัวหน้าในสำหนักงาน เขามีเพื่อนร่วมงานอีก ๔ คน เวลาคนอื่นไม่อยู่สมศักดิ์จะต้องยืนโรงคอยรับลูกค้า
  ตอบ ข ๕ คำ

  ๖)ข้อใดมีคำประสม
  ตอบ ข หลังคาใหญ่พื้นเล็กเป็นโลงผี

  ๗)ข้อใดเป็นคำซ้อนที่มีชนิดของคำเหมือนปิดบังซ้อนเร้น
  ตอบ ค ปัดกวาด เช็ดถู

  ๘)คำซ้ำคู่ในข้อใดมีความหมายเปลี่ยนไป
  ตอบ ก เขาอยู่ด้วยกันอย่างลุ่มๆดอนๆ

  ๙)คำซ้อนทุกคำในข้อใดเกิดจากคำไทยทั้งหมด
  ตอบ ง แก่เฒ่า หยาบช้า

  ๑๐)คำซ้อนในข้อใดบอกความหมายที่ชัดเจน
  ตอบ ค ถ้าจะให้เข้าใจคุณควรจะอธิบายเป็นประเด็นๆจึงจะถูก

  4.ข้อสอบเรื่องโวหาร ภาพพจน์ และรสวรรณคดี
  1. โวหารในภาษาไทยมีกี่ชนิด
  ตอบ 3. 5 ชนิด

  2. พ่อแม่ของธนามีอาชีพเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่คราวละร้อยตัว เป็ดเหล่านี้กำลังออกไข่ทุกวัน ธนาจึงตื่นแต่เช้าเก็บไข่ไปขายที่ตลาด เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 2. บรรยายโวหาร

  3. ผิวน้ำสีขุ่นที่ถูกสายลมเยือนปลายเดือนกุมภาพันธ์โชยพัดผ่าน ทำให้น้ำเป็นระลอกเข้าทยอยกระทบฝั่งครั้งแล้วครั้งเล่าจนน้ำแห้งจนกลายเป็นสีน้ำตาลปะทะลมดังหวีดหวิว เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ1. พรรณนาโวหาร

  4. ความพยายามและความตั้งใจที่จะก้าวหน้า เป็นพลังสำคัญสำหรับต่อสู้อุปสรรค และส่งเสริมบุคคลให้ทำการที่ต่างจิตใจดีเป็นพื้นฐาน ผลงานยิ่งมีผลกว้างขวาง ปราศจากโทษและอำนวยผลประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งเป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 2. บรรยายโวหาร

  5. เขารักษาความดีประดุจเกลือรักษาความเค็ม
  ตอบ2. อุปมาโวหาร

  6. เมื่อคนเมืองคับคั่งด้วยคนป่า เมื่อคนดีด้อยค่าเหมือนกรวดน้ำ
  เมื่อสัตว์ป่าสร้างป่าไว้หากิน สัตว์ก็ต้องสิ้นวีสัยเมือง
  คำประพันธ์นี้เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 3. อุปมาโวหาร

  7. อันว่าแก้วกระจกรวมอยู่กับสุวรรณ ย่อมได้แสงจับเป็นเลื่อมพรายคล้ายมรกต ผู้ที่โง่เขลา แม้ได้อยู่ใกล้นักปราชณ์ก็อาจเป็นคนเฉลียวฉลาดได้ฉันเดียวกัน เป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ 2. สาธกโวหาร

  8. ภาพพจน์ไม่ใช่เพ่งเล็งไปที่รูปหรือภาพ แต่หมายถึงความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจ การพูด เขียน หรือแสดงออกถึงภาพพจน์ โดยอาศัยคำที่มีความหมายโดยนัย ข้อใดหมายถึงภาพพจน์
  ตอบ 2. ความรู้สึกนึกคิด

  9. ข้อใดใช้ภาพพจน์
  ตอบ 2. อายุหมืนเท่าเสาศิลาอยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปอง

  10. งานก็ต้องงด น้ำตาท่วม รถที่ผ่อนมาหลายปี มองปิ๊กอัพถูกยึด รถเครื่องถูกยึด บ๊ายบาย เพื่อนซี้ ถ้าวันหลังมีเวลาจะซื้อเอ็งกลับมาอีก ข้อความต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์กี่แห่ง
  ตอบ 2. 2 แห่ง

  5. ข้อสอบ เสียงในภาษาไทย
  ข้อที่ 1 : “อย่านอนตื่นสาย อย่าอายทำกิน
  อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา”
  คำประพันธ์นี้มีเสียงพยัญชนะท้ายกี่เสียง
  ตอบ ข. 4 เสียง

  ข้อที่ 2 : เสียงควบกล้ำในข้อใดไม่ปรากฏในระบบเสียงภาษาไทย
  ตอบ ข. แฟลกซ์

  ข้อที่ 3 : ทุกคำในข้อใดไม่ออกเสียงควบกล้ำ
  ตอบ ก. สรวล ปลาต ทราม

  ข้อที่ 4 : ข้อความต่อไปนี้มีพยางค์ที่ปรากฏเสียงพยัญชนะท้ายกี่พยางค์
  “ถ้อยคำบางคำแม้มีความหมายเหมือนกัน แต่ให้ความรู้สึกไม่เหมือนกัน”
  ตอบ ค. 14 พยางค์

  ข้อที่ 5 : ข้อความต่อไปนี้มีสระเสียงสั้นกี่เสียง (ไม่นับคำซ้ำ)
  “การใช้ภาษาให้สามารถสื่อความหมายได้ตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมของ สังคม”
  ตอบ ก. 4 เสียง

  ข้อที่ 6 : “หนุ่มสาวเหล่านั้นร้องลำทำนองเพลงด้วยเสียงใสไพเราะ”
  ข้อความที่ยกมานี้มีสระเสียงสั้นกี่เสียง (ไม่นับคำซ้ำ)
  ตอบ ก. 3 เสียง

  ข้อที่ 7 : ข้อใดมีเสียงสระประสม สระแท้ และสระเกิน
  ตอบ ข. ให้ตรวจเตรียมโยธีทุกกระทรวง

  ข้อที่ 8 : ข้อใดมีพยางค์ที่ใช้สระประสมมากที่สุด (นับคำซ้ำ)
  ตอบ ค. สินธุภาคสาคร ไทยประเทศ

  ข้อที่ 9 : เพราะเหตุใดจึงกล่าวได้ว่า “ภาษาไทยเป็นภาษาของเสียงดนตรี”
  ตอบ ค. ระดับเสียงสูงต่ำของคำดุจเสียงดนตรี ทำให้ความหมายเปลี่ยน

  ข้อที่ 10 : ข้อใดมีคำที่รูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ ไม่ตรงกัน ทุกคำ
  ตอบ 2.คำถามเรื่อง การใช้พจนานุกรม

 31. TAWEEP i mha disk

  หลักภาษาไทย
  เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน

  1. ข้อใดใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง
  ก. ให้นักเรียนอ่านหนังสือหน้า 4 – 5
  ข. เขาพูดว่า”ผมพร้อมแล้วครับ”
  ค. กทม. ย่อมาจาก กรุงเทพมหานคร
  ง. คุณครูกำลังสอนอยู่”หน้าห้อง”

  2. คำในข้อใดใช้ไม้ยมกไม่ได้
  ก. เร็ว ๆ
  ข. ต่าง ๆ
  ค. ง่าย ๆ
  ง. นา ๆ

  3. การเขียนข้อความที่ต้องการขยายข้อความ ควรใช้เครื่องหมายใดกำกับ
  ก. “………..”
  ข. (………….)
  ค. ”
  ง. –

  4. เครื่องหมายใดใช้แสดงความรู้สึกตกใจ
  ก. !
  ข. ฯ
  ค. ?
  ง. “………..”

  5. เครื่องหมายใดเขียนไว้ท้ายประโยคคำถาม
  ก. นขลิขิต
  ข. ปรัศนี
  ค. มหัพภาค
  ง. อัญประกาศ

  6. ข้อความใดไม่ต้องใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์
  ก. จ๊ะเอ๋ ! เธอไปไหนมา
  ข. แม่จ๋า ! ช่วยด้วย
  ค. โธ่เอ๋ย ! นึกว่าของจริง
  ง. แม่ ! จะไปไหนคะ

  7. บ้านเลขที่ 30/1 อ่านว่าอย่างไร
  ก. บ้านเลขที่สามสิบทับหนึ่ง
  ข. บ้านเลขที่สามสิบขีดหนึ่ง
  ค. บ้านเลขที่สามศูนย์ทับหนึ่ง
  ง. บ้านเลขที่สามสิบละหนึ่ง

  8. ข้อใดอ่านถูก
  ก. ทุกวัน ๆ อ่านว่า ทุก วัน วัน
  ข. สีแดง ๆ อ่านว่า สีแดง สีแดง
  ค. วันหนึ่ง ๆ อ่านว่า วันหนึ่ง วันหนึ่ง
  ง. ทุก ๆ คน อ่านว่า ทุกคน ทุกคน

  9. ข้อใดใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง
  ก. เธอไปไหนมา …
  ข. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)
  ค. ต่าง ๆ นา ๆ
  ง. ไชโย ? ฉันชนะแล้ว

  10. เครื่องหมายใดใช้ละข้อความที่ยังมีต่ออีกมาก
  ก. ฯลฯ
  ข. ฯ
  ค. ……
  ง. /

 32. ชลธิชา คล้ายแก้ว

  1.เรื่องประโยคสันธาน
  1.ข
  2.ก
  3.ข
  4.ง
  5.ข
  6.ก
  7.ง
  8.ก
  9.ค
  10.ง
  2.คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม
  1.ข
  2.ค
  3.ข
  4.ข
  5.ข
  6.ข
  7.ค
  8.ก
  9.ง
  10.ค
  3.เรื่องคำเป็นคำตาย
  1.ก
  2.ค
  3.ง
  4.ง
  5.ข
  6.ง
  7.ข
  8.ก
  9.ค
  10.ค
  4.เรื่องสำนวนไทย
  1.ค
  2.ง
  3.ง
  4.ค
  5.ก
  6.ง
  7.ค
  8.ง
  9.ง
  10.ง
  5.เรื่องเหตุผลกับภาษา
  1.ค
  2.ง
  3.ง
  4.ง
  5.ค
  6.ก
  7.ก
  8.ง
  9.ค
  10.ค

 33. หัสนี ไสน

  เหตุผลกับภาษา
  1. 3
  2. 4
  3. 4
  4. 4
  5. 3
  6. 1
  7. 1
  8. 4
  9. 3
  10. 3

  ประโยคสันธาน
  1. 2
  2. 1
  3. 2
  4. 4
  5. 2
  6. 1
  7. 4
  8. 1
  9. 3
  10. 4

  การใช้คำให้ถูกต้อง
  1. 1
  2. 3
  3. 3
  4. 4
  5. 3
  6. 4
  7. 1
  8. 3
  9. 1
  10. 2

  การใช้ภาษาและกริยาท่าทาง
  1. 3
  2. 3
  3. 2
  4. 3
  5. 3
  6. 4
  7. 3
  8. 4
  9. 2
  10. 1

  คำซำคำซ้อนคำประสม
  1. 2
  2. 3
  3. 2
  4. 2
  5. 2
  6. 2
  7. 3
  8. 1
  9. 4
  10. 3

 34. 1.เรื่องประโยค
  1.ข
  2.ก
  3.ข
  4.ง
  5.ข
  6.ก
  7.ง
  8ก
  9.ค
  10.ง
  2.คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม
  1.ข
  2.ค
  3.ข
  4.ข
  5.ข
  6.ข
  7.ค
  8.ก
  9.ง
  10.ค
  3.เรื่องคำเป็นคำตาย
  1.ก
  2.ค
  3.ง
  4.ง
  5.ข
  6.ง
  7.ข
  8.ก
  9.ค
  10.ค
  4.เรื่องการใช้คำให้ถูกต้อง
  1.ก
  2.ค
  3.ค
  4.ง
  5.ค
  6.ง
  7.ก
  8.ค
  9.ก
  10.ข
  5.เรื่องโวหารภาพพจน์และรสวรรณคดี
  1.ค
  2.ข
  3.ก
  4.ก
  5.ข
  6.ค
  7.ข
  8.ข
  9.ข
  10.ข

 35. ณัฐภพ จิตรหมั่น

  ข้อสอบ
  เรื่อง วลีหรือกลุ่มคำ
  1 กลุ่มคำในข้อใดต่อไปนี้เป็นคำนามวลีทั้งหมด
  ก นกบนต้นไม้ วิ่งออกกำลังกาย ข้างหลังภาพ
  ข โรงเรียนของเรา สูงเทียมฟ้า วิมานดิน
  ค ผู้บริการโรงเรียน นายกสมาคม ทหารประจำการ
  ง ฟ้าเพียงดิน สุดแดนสยาม เด็กเลี้ยงแกะ

  2 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  ก วลี คือ กลุ่มคำที่เรียงต่อกันอย่างเป็นระเบียบ
  ข วลี คือ กลุ่มคำที่มีความหมาย เป็นคำที่เข้าใจแต่ไม่ครบบริบูรณ์
  ค วลี คือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยค
  ง วลี คือ ข้อความที่เป็นประโยคตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไป

  3 ข้อใดเป็นวลี
  ก นาฬิกาข้อมือราคาแพงมาก
  ข ฉันรู้สึกหนาวสั่นมากๆ
  ค นกขุนทอง
  ง พ่อขับรถไฟที่สถานีรถไฟหมอชิด

  4 ข้อใดเรียงลำดับหน่วยในภาษาไทยจากเล็กสุดถึงใหญ่สุดได้ถูกต้อง
  ก คำ วลี เสียง ประโยค
  ข เสียง คำ วลี ประโยค
  ค วลี คำ เสียง ประโยค
  ง คำ เสียง วลี ประโยค

  5 สำนวนในข้อใดเป็นวลี
  ก เรือใหญ่คับครอง
  ข ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม
  ค หวานเป็นลม ขมเป็นยา
  ง ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ

  6 ข้อได้เป็นได้ทั้งวลีและประโยค
  ก เด็กส่งของ
  ข ผู้จัดการมรดก
  ค นักเรียนมาสอบ
  ง สถานีสูบน้ำพระโขนง

  7 จากประโยค อะไรกันหนักกันหนา ! จะเก็บเงินอีกแล้วหรือนี่ มีวลีชนิคใดซ่อนอยู่
  ก นามวลี
  ข บุพบทวลี
  ค อุทานวลี
  ง กริยาวลี

  8 ข้อความต่อไปนี้ข้อใดยังไม่สมบูรณ์ เป็นเพียงวลีเท่านั้น
  ก อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ
  ข อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วลิ้นซาก
  ค อันมนุษย์สุดดีที่ลมปาก
  ง อันที่จริงหญิงชายในโลกนี้

  9 กลุ่มคำข้อใดมีความหมายแตกต่างจากข้ออื่น
  ก หูตาสว่าง
  ข หูไวตาไว
  ค หูกว้างตากว้าง
  ง หูยาวตายาว

  10 ข้อใดเป็นกลุ่มคำที่ขึ้นต้นด้วยคำวิเศษณ์
  ก ขี้นกบนปลายไม้
  ข ซักใบให้เรือเสีย
  ค ชั่วช่างดีช่างสงฆ์
  ง ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด

 36. สิทธิชัย กิรักแซ้

  1.เรื่องสำนวน
  1.ค
  2.ง
  3.ง
  4.ค
  5.ก
  6.ง
  7.ค
  8.ง
  9.ง
  10.ง
  2.เรื่องคำเป็นคำตาย
  1.ก
  2.ค
  3.ง
  4.ง
  5.ข
  6.ง
  7.ข
  8.ก
  9.ค
  10.ค
  3.เรื่องการใช้คำให้ถูกต้อง
  1.ก
  2.ค
  3.ค
  4.ง
  5.ค
  6.ง
  7.ก
  8.ค
  9.ก
  10.ข
  4.เรื่องการใช้กิริยาท่าทางในการพูด
  1.ค
  2.ค
  3.ข
  4.ค
  5.ค
  6.ง
  7.ค
  8.ง
  9.ข
  10.ก
  5.เรื่องโวหารภาพพจน์และรสวรรณคดี
  1.ค
  2.ข
  3.ก
  4.ก
  5.ข
  6.ค
  7.ข
  8.ข
  9.ข
  10.ข

 37. สิทธิพล นาคะทิฐถิ

  ข้อสอบ

  1.ในปัจจุบันเด็กตกเป็นธาตุของการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ วีดีโอเกมจนแทบไม่รู้จักการเล่นของไทย ทั่นี้อาจเป็นเพราะปัจจุบันบริเวณบ้ามีพื้นที่น้อยไม่สะดวกให้เด็กวิ่งเล่นส่งผลให้เด็กมีนิสัยก้าวร้าวไม่มีมนุษยสัมพันธี่ดีกับเพื่อน
  ผู้เขียนเขียนด้วยความรู้สึกอย่างไร

  2.เป็นทุกข์ 2.ห่วงใย
  3.โศกเศร้า 4.เห็นใจ

  2.กรวิจารณ์ต่างกับการประเมินค่าอย่างไร
  1.กรวิจารณ์เน้นการติ การประเมินเน้นการชม
  2.กรวิจารณ์เน้นการให้เหตุผล การประเมินค่าเน้นที่อารมณ์
  3.การวิจารณ์เป็นการแสดงความคิดเห็น การประเมินค่าเป็นกาตัดสิน
  4.การวิจารณ์กล่าวในรายละเอียด การประเมินค่ากล่าวในภาพรวม

  3.จงรู้ไว้เถิดว่าถ้าได้ทำความผิดมาเมื่อใด จะได้รับโทษทันที การมีพ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นจะไม่เป็นการช่วยเหลืออุดหนุนแก้ไขอันใดได้เลย
  จากข้อความข้างต้นผู้เขียนต้องแนะนำอย่างไร
  1.ไม่ให้สำคัญตัวผิด 2.ไม่หลงอำนาจตนเอง
  3.ไม่ให้ถืออำนาจประพฤติชอบ 4. ไม่ให้ทำผิดแม้แต่อย่างรัย
  จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 4
  “มาทำลายรั้วระวังให้พังราบ มาร่ายเสกมนต์สาปให้หมดเศร้า
  มาให้ห่วงคิดถึงทุกค่ำเช้า มาปล้นเอาหัวใจไปหมดแล้ว”
  4.บุคคลใดน่าจะเป็นประธานของบทประพันธ์นี้มากที่สุด
  1. ทหารที่ออกไปรบ
  2. ขโมย
  3. นางอันเป็นที่รัก
  4. พ่อมด

  จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 5-7
  ขอบคุณ…
  ขอบคุณสำหรับโรงบุหรี่
  ขอบคุณอีกทีกับโรงหวย
  ขอบคุณสนามม้าชาติหน้ารวย
  ขอบคุณโรงเหล้าด้วยช่วยชาติไทย
  5.ข้อใดเแสดงความรู้สึกของผู้ประพันธ์เด่นชัดที่สุด
  1. เกลียดชัง
  2. ประชด
  3. ชื่นชม
  4. ยกย่อง
  6.ผู้แต่งมีจุดมุ่งหมายตามข้อใด
  1. เตือนให้คิด
  2. แนะให้ทำ
  3. ติเตียน
  4. สั่งสอน
  7.คำประพันธ์ในข้อใดใช้น้ำเสียงเหมือนกับคำประพันธ์ข้างต้น
  1. ไทยคงเอกราชด้วย ฝีมือ ไทยเอย
  2. ขอบคุณไมตรีที่มีให้ ความห่วงใยอาทรแต่ก่อนเก่า
  แม้วันนี้ไม่มีทางระหว่างเรา ก็ไม่เศร้าเหงาหรอกใจบอกมา
  3. หนึ่งจะต้องอกหักกับรักแรก สองจะต้องไม่แปลกกับรักใหม่
  สามจะต้องผิดหวังทุกครั้งไป สี่จะต้องจำไว้รักคือทุกข์
  4. จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง
  จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา

  จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 8-10
  “มิ่งมิตร… เธอมีสิทธิ์ที่จะล่องแม่น้ำรื่น
  ที่จะบุกดงดำกลางค่ำคืน ที่จะชื่นใจหลายกับสายลม
  ที่จะร่ำเพลงเกี่ยวโลมเรียวข้าว ที่จะยิ้มกับดาวพราวผสม
  ที่จะเหม่อมองหญ้าน้ำตาพรม ที่จะขมขื่นลึกโลกหมึกมน”
  8.แนวคิดใดไม่ปรากฏในบทประพันธ์นี้
  1. สิทธิของมนุษย์
  2. ธรรมชาติของชีวิตที่มีทุกข์มีสุขสลับกัน
  3. การต่อสู้กับอุปสรรค
  4. ความยุติธรรมและความถูกต้อง
  9.ในบทร้อยกรองนี้ กวีวางตนไว้ในฐานะอะไร
  1. อาจารย์
  2. เพื่อน
  3. พระ
  4. บุคคลอันเป็นที่รัก
  10.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของคำประพันธ์ข้างต้น
  1. ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของถ้อยคำ
  2. ความง่ายและความงามของบทกลอน
  3. การใช้อุปลักษณ์และบุคคลวัต
  4. แสดงแนวคิดทางพุทธศาสนา

 38. ณัฐภพ จิตรหมั่น

  ว้าย Web นี้น่าสนใจที่สู๊ดดดด

 39. เกศรินทร์ ผอมน้อย

  สุดยอดมาก

 40. สิทธิพล นาคะทิฐถิ

  การเรียนสมัยใหม่
  ได้ความรู้…..ก้าวสู่อาเซียน
  555+

 41. หัสนี ไสน

  ข้อสอบ
  เรื่อง การพูดโน้มน้าวใจ
  1. ข้อใดไม่ใช่หลักปฏิบัติในการพูดที่เหมาะสม
  ก.ผู้พูดควรเลือกเรื่องที่ตนมีความรู้
  ข. การวิเคราะห์ผู้ฟัง
  ค. ผู้พูดไม่ต้องเตรียมเนื้อหา
  ง. การแต่งการเสริมบุคลิกภาพ
  2. ข้อใดต้องใช้หลักการโน้มน้าวใจ
  ก. การปราศรัยหาเสียง
  ข. การประกาศแจ้งความ
  ค. การประกาศผลสอบ
  ง. การแจ้งเปิดซองประกวดราคา
  3. ข้อใดเป็นคำขวัญที่ใช้ภาษาโน้มน้าวใจเหมาะสมที่สุด
  ก. น้ำมันมีน้อย ใช้สอยต้องคิด
  ข. โปรดเก็บจาน เมื่อทานเสร็จ
  ค. อ่านทุกวัน สร้างสรรค์ความคิด
  ง. ปิดพัดลมปิดไฟ ก่อนออกไปจากห้อง
  4. ข้อความต่อไปนี้ ใช้กลวิธีในการโน้มน้าวใจตามข้อใด
  “ คนเราไม่ควรเขียน เพราะอดไม่ได้ที่จะเขียน เราควรเขียนเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเนื้อหาที่เขียนต้องมีสาระสำคัญ มีหลักการที่ดี มีคุณค่าควรแก่การฟัง จึงจะส่งเสริมบุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้เขียน ”
  ก. แสดงให้เห็นประจักษ์ถืออารมณ์ร่วม
  ข. แสดงให้เห็นทางเลือกด้านดีและด้านเสีย
  ค. แสดงให้เห็นความหนักแน่นของเหตุผล
  ง. แสดงให้เห็นความน่าเชื่อถือ
  5. ข้อใดใช้ภาษาโน้มน้าวใจได้ดีที่สุด
  ก. การทำงานให้เกิดผลดีได้นั้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกผ่าย
  ข. ประเทศไทยก้าวหน้าเป็นผลจากการส่งสินค้าออกขายต่างประเทศ
  ค. การประหยัดน้ำมันกันคนละเล็กละน้อยจะช่วยกู้เศรษฐกิจของชาติได้
  ง. การอุดหนุนหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
  6. ข้อใดเป็นการใช้ภาษาที่มีน้ำเสียงโน้มน้าวใจ
  ก. ผู้มีวัฒนธรรมเท่านั้นที่ไม่ทิ้งขยะเกลื่อน
  ข. โปรดทิ้งขยะลงถัง ผ่าผืนปรับ 100 บาท
  ค. อ๊ะ อ๊ะ อย่าทิ้งขยะ ตาวิเศษ เห็นนะ
  ง. ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด บ้านเมืองจะสะอาดได้อย่างไร
  7. ข้อใดเป็นภาษาที่มีลักษณะโน้มน้าวใจเด่นชัดที่สุด
  ก. ขับช้าๆ อันตราย
  ข. เท่อย่างมีท่า ไม่พึ่งพาบุหรี่
  ค. ไม่มีท่านเรารอด ไม่มีรถท่านเดิน
  ง. ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
  8. ข้อใดเป็นภาษาเชิญชวน
  ก. การบริการ คือ งานของเรา
  ข. ใผ่ใจ กับครอบครัวสักนิด ลูกจะไม่ติดยา
  ค.มิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ใจของท่าน คือ วิทยุธานินทร์
  ง.ป่าไม้ คือ หลังคาของชาติ ถ้าพินาศชาติจะอยู่ได้อย่างไร
  9. ข้อใดเป็นภาษาโน้มน้าวใจ
  ก.สะอาดกายเจริญวัย สะอาดใจเจริญสุข
  ข. พื้นที่สีเขียวประเทศไทยกำลังลดน้อยลงทุกที
  ค. ใครเขาจะแต่งงานกันอย่าหรูหราแค่ไหนก็เป็นเรื่องของเขา
  ง. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตรมามากกว่า 50 ปี
  10. การกล่าวแสดงความยิดดีจะขาดลักษณะใดไม่ได้
  ก. พูดให้คิด
  ข. พูดชมเชย
  ค. พูดเสนอแนะ
  ง.พูดให้กำลังใจ

  นางสาว หัสนี ไสน ม.4/2 เลขที่ 25

 42. ๑. ข้อใดเป็นราชาศัพท์ของคำว่า “ เดิน”
  1 ทรงเดิน
  2 ทรงพระดำเนิน
  3ทรงพระราชดำเนิน
  4เสด็จพระราชดำเนิน

  ๒. ข้อใดใช้คำกริยาราชาศัพท์ที่มีความหมายแตกต่างจากข้ออื่น
  1 ทรงรถ
  2 ทรงม้า
  3ทรงช้าง
  4ทรงกีฬา

  ๓. ถ้าจะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนักเรียนจะใช้สรรพนามบุรุษที่ ๑
  แทนตัวนักเรียนตามข้อใด
  1หม่อมฉัน
  2กระหม่อมฉัน
  3ข้าพระพุทธเจ้า
  4เกล้ากระหม่อมฉัน

  ๔. ถ้าจะกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมราชินีนาถนักเรียนจะใช้สรรพนามบุรุษที่ ๒
  แทนตัวนักเรียนตามข้อใด
  1ฝ่าพระบาท
  2ใต้ฝ่าพระบาท
  3ใต้ฝ่าละอองพระบาท
  4ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

  ๕. พระสุธารสหมายถึงข้อใด
  1น้ำชา
  2น้ำดื่ม
  3น้ำหวาน
  4น้ำผลไม้

  ๖. คำว่า “ หลาน ” ใช้เป็นราชาศัพท์สำหรับพระเจ้าแผ่นดินว่าอย่างไร
  1พระสุนิสา
  2พระชามาดา
  3พระราชนัดดา
  4พระราชปนัดดา

  ๗. “ยาถ่าย” ใช้เป็นราชาศัพท์สำหรับพระเจ้าแผ่นดินว่าอย่างไร
  1พระโอสถ
  2พระโอสถถ่าย
  3พระโอสถมวน
  4พระโอสถประจุ

  ๘. เมื่อพูดกับสมเด็จพระสังฆราช ชายใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 ตามข้อใด
  1กระหม่อม
  2ข้าพระพุทธเจ้า
  3เกล้ากระหม่อม
  4เกล้ากระหม่อมฉัน

  ๙. ข้อใดเป็นคำสุภาพ
  1ถั่วงอก
  2ดอกสลิด
  3ผักกระเฉด
  4ต้นอเนกคุณ

  ๑๐. ขัอใดใช้คำสุภาพได้ถูกต้อง
  1ใส่ความ
  2ใส่กุญแจ
  3ใส่กางเกง
  4ใส่ห้องขัง

 43. เลิศขวัญ กระจ่างพัฒน์วงษ์

  คำถามเรื่อง การใช้พจนานุกรม
  1ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการเรียงลำดับคำในพจนานุกรม
  ก.คำในพจนานุกรมเรียงลำดับตามเสียงอ่าน
  ข.คำในพจนานุกรมเรียงลำดับตามรูปพยัญชนะตัวแรกของคำ
  ค.คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยสระจะมาหลังคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยพยัญชนะ
  ง.คำที่ไม่มีรูปวรรณยุกค์จะมาก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกต์
  2.ข้อไดกล่าวถูกเกี่ยวกับการเรียงลำดับคำในพจนานุกรม
  ก. ฤ ฤา ตามหลัง ล และ ฦ ฦา ตามหลัง ร
  ข.คำที่อยู่ในหมวดอักษรเดียวกันจะเรียงลำดับตามรูปพยัญชนะตัวสะกดถัดไปของคำไม่ว่าพยัญชนะตัวถัดไปป็นตัวสะกดอักษรคอบกล้ำ หรืออักษรที่ตามอักษรนำ
  ค.ในการใช้พจนานุกรม เราจะพบว่าคำที่มีรูปวรรณยุกต์ไม่ได้ถูกเรียงตามลำดับตามรูป เอก โท ตรี จัตวา
  ง.”คำชี้ทาง”หมายถึง คำที่ปรากฏใต้ข้อความทั้งซีกซ้ายและซีกขวาในหน้าหนังสือของพจนานุกรม คำชี้ทางช่วยให้เราค้นหาคำได้อย่างรวดเร็ว

  3.ข้อไดเรียงคำต่อไปนี้: กระถิน กมล กำมะถัน กัลยาณี ได้ถูกต้องตามลำดับอักษรที่เรียงไว้ในพจนานุกรม
  ก.กำมะถัน กัลยาณี กระถิน กมล
  ข.กัลยาณี กมล กระถิน กำมะถัน
  ค.กมล กระถิน กัลยาณี กำมะถัน
  ง.กมล กำมะถัน กระถิน กัลยาณี
  4.คำในข้อใดเรียงลำดับไว้ถูกต้องตามที่ปรากฏในพจนานุกรม
  ก.ปรากฎ ไปษณีย์ ปริญญา ปุโรหิต
  ข.ธรรดา ธนาณัติ ธำมวงศ์ ธันวาคม
  ค.ขวัญ เขนง ขรรค์ ขมักเขม้น
  ง.ดนตรี ดัสกร ดาบส ดำรง
  5.คำในข้อใดเขียนผิด
  ก.อนุญาต ข.สถิตย์
  ค.สังเกต ง.สังวร
  6.ข้อใดเขียนผิดทั้งสองคำ
  ก.ชมพู่ สีชมพู ข.ทลายมะพร้าว พังทลาย
  ค.พุดซา สัปรส ง.สะดวก สบาย
  7.คำในข้อใดอ่านผิด
  ก.กรมท่า อ่านว่า กรม-มะ-ท่า
  ข.สมุลแว้ง อ่านว่า สะ-หมุน-ละ-แว้ง
  ค.สัปคับ อ่านว่า สับ-ปะ-คับ
  ง.ซุกซี อ่านว่า ซุก-ซี
  8.คำในข้อใดอ่านถูก
  ก.กรรมาธิการ อ่านว่า กัน-มา-ทิ-กาน
  ข.ขะมักเขม้น อ่านว่า ขะ-หมัก-ขะ-เหม่น
  ค.โฆษณา อ่านว่า โคด-สะ-นา
  ง.ชนมายุ อ่านว่า ชน-มา-ยุ
  9.คำในข้อใดเขียนถูก
  ก.ทะนงตัว ข.สำอางค์
  ค.โหรงเหรง ง.สับปะรด
  10.ข้อใดเป็นคำพ้องรูปทั้งหมด
  ก.เหลา กรี สระ ข.แขม เสลด เสมา
  ค.เหงา โสน พลื ง.เสลา เขดา เหลา

 44. เสาลักษณ์ ปีดาภาค

  ข้อสอบ GAT ชุดที่ 2 23 สิงหาคม 2555
  ข้อที่ 1 : “อย่านอนตื่นสาย อย่าอายทำกิน
  อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา”
  คำประพันธ์นี้มีเสียงพยัญชนะท้ายกี่เสียง
  ก. 3 เสียง
  ข. 4 เสียง
  ค. 5 เสียง
  ง. 6 เสียง

  ข้อที่ 2 : เสียงควบกล้ำในข้อใดไม่ปรากฏในระบบเสียงภาษาไทย
  ก. ไมโครกรัม
  ข. แฟลกซ์
  ค. ปลาสเตอร์
  ง. คลอรีน

  ข้อที่ 3 : ทุกคำในข้อใดไม่ออกเสียงควบกล้ำ
  ก. สรวล ปลาต ทราม
  ข. เคลือบ แคลง คล้อย
  ค. ครวญ คร่ำ ปลาย
  ง. เปลี่ยว เปล่า ปราง

  ข้อที่ 4 : ข้อความต่อไปนี้มีพยางค์ที่ปรากฏเสียงพยัญชนะท้ายกี่พยางค์
  “ถ้อยคำบางคำแม้มีความหมายเหมือนกัน แต่ให้ความรู้สึกไม่เหมือนกัน”
  ก. 12 พยางค์
  ข. 13 พยางค์
  ค. 14 พยางค์
  ง. 15 พยางค์

  ข้อที่ 5 : ข้อความต่อไปนี้มีสระเสียงสั้นกี่เสียง (ไม่นับคำซ้ำ)
  “การใช้ภาษาให้สามารถสื่อความหมายได้ตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมของ สังคม”
  ก. 4 เสียง
  ข. 5 เสียง
  ค. 12 เสียง
  ง. 14 เสียง

  ข้อที่ 6 : “หนุ่มสาวเหล่านั้นร้องลำทำนองเพลงด้วยเสียงใสไพเราะ”
  ข้อความที่ยกมานี้มีสระเสียงสั้นกี่เสียง (ไม่นับคำซ้ำ)
  ก. 3 เสียง
  ข. 4 เสียง
  ค. 5 เสียง
  ง. 6 เสียง

  ข้อที่ 7 : ข้อใดมีเสียงสระประสม สระแท้ และสระเกิน
  ก. ครั้นหักศึกมีชัยได้บุรี
  ข. ให้ตรวจเตรียมโยธีทุกกระทรวง
  ค. แล้วยกพลนิกายกองหน้า
  ง. ยาตราดำเนินนำทัพหลวง
  ข้อที่ 8 : ข้อใดมีพยางค์ที่ใช้สระประสมมากที่สุด (นับคำซ้ำ)
  ก. งามสง่าน่าเปรียบด้วย เมรุธร
  ข. ลอยเลื่อนเคลื่อนขจร สู่เบื้อง
  ค. สินธุภาคสาคร ไทยประเทศ
  ง. คือนวนาเวศเยื้อง ยาตรท้องเจ้าพระยา

  ข้อที่ 9 : เพราะเหตุใดจึงกล่าวได้ว่า “ภาษาไทยเป็นภาษาของเสียงดนตรี”
  ก. มีการใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์แทนเสียงดนตรี
  ข. มีคำพ้องเสียง ช่วยทำให้เกิดเสียงเพิ่มมากขึ้น
  ค. ระดับเสียงสูงต่ำของคำดุจเสียงดนตรี ทำให้ความหมายเปลี่ยน
  ง. คำในภาษามีหลายเสียงเช่นเดียวกับเสียงดนตรี

  ข้อที่ 10 : ข้อใดมีคำที่รูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ ไม่ตรงกัน ทุกคำ
  ก. น่าเล่นน้ำ
  ข. ข้าวขึ้นหม้อ
  ค. ปี๊บใส่ถ่าน
  ง. ก้าวช้าๆ

 45. วรรณทนา ไฝขาว

  คำถาม เรื่องประโยคคำสันธาน
  1. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
  ก รถแล่นมาดีๆ ก็พลิกคว่ำ
  ข งูตัวจ้อยเกาะกิ่งไม้ริมรั้ว
  ค แม่น้ำสายยาวไหลเซาะตลิ่งพังทลาย
  ง คุณตานัดรำมวยจีนทุกวันเสาร์
  2. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
  ก คนแก่ที่มีเงินไม่ขาดคนดูแล ข หลานสาววิ่งไปปร๋อคุณยายทันที
  ค สุดาไปซื้อของที่ตลาดกับคุณยาย ง แมวขโมยกระโจนขึ้นหลังคาบ้าน
  3. ประโยคใดเป็นประโยคความเดียว
  ก เจ้าของแร่ดีบุกเชื่อว่าทางบริษัทรับส่งแร่ในเทศประไทยโจรกรรมสินค้ามูลพันล้านนี้ไป
  ข งานวันปลาร้าหอมของแม่บ้านเกษตรกรชาวอยุธยาสำเร็จลุล่วงไปด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย
  ค โครงการบ้านสุดสัปดาห์ของโรงแรมแห่งนี้ ช่วยให้คุณหลับสบายภายในบ้านสวนท่ามกลางธรรมชาติ
  ง ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพร่มกับสถาบันวิจัยโภชนาการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอาหารของประชาชน
  4. ประโยคใดเป็นประโยคความเดียว
  ก นกที่อยู่ในโพรงไม้นั้นอดอยากเพราะต้องอยู่เฝ้ารัง
  ข ผู้บริโภคควรซื้อสินค้าจากร้านที่ไว้ใจได้และซื้อเป็นประจำ
  ค คนที่ระลึกชาติได้คนนี้เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีปัญญา
  ง คณะกรรมการต่อต้านความอดอยากและขาดอาหารได้แจกจ่ายขนมปังโปรตีนสูงแก่นักเรียนปาล์มชนบท
  5. ประโยคใดเป็นประโยคความเดียว
  ก คนที่หยิบของคุณไปคงเป็นคนที่อยู่บ้านนี้
  ข คำพูดของคุณทั้งหมดก็อาจจะเป็นความจริง
  ค ที่ของหายอย่างนี้เป็นเพราะคุณไม่วางเป็นที่
  ง แต่ฉันค้นห้องเด็กทุกห้องแล้วก็ยังไม่พบสร้อย
  6. ประโยคใดเป็นประโยคความซ้อน
  ก การที่ออกข่าวมาลักษณะนี้ทำให้ประชาชนที่ต้องการทราบความจริงเกิดความสับสน
  ข ชาติอื่นในย่านเอเชียบางประเทศก้าวไปอย่างสุดขู่ เช่น สิงคโปร์ หรือ เกาหลี เป็นอาทิ
  ค ขณะนี้นับว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในเรื่องของการเจรจาสิทธิทางการบินอย่างมาก
  ง โครงการนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน

  7. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
  ก รถประจำทางแฉลบพลิกคว่ำริมถนน
  ข แม่รับพรจากพระภิกษุชราด้วยความเคารพ
  ค อาหารไทยมีวิตามินและสารอาหารครบถ้วน
  ง แพทย์เริ่มห่วงเด็กๆสมัยนี้ว่าไม่ค่อยออกกำลังกาย
  8. ข้อใดมีลักษณะโครงสร้างของประโยคไม่เหมือนข้ออื่น
  ก ตำแหน่งหัวหน้านี้ใครแต่งตั้ง
  ข ฝ่ายค้านต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
  ค สมาพันธ์นักศึกษาออกพัฒนาชนบท
  ง สมาคมแม่บ้านจังหวัดต่างๆจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
  9. ข้อความต่อไปนี้ประกอบด้วยประโยคชนิดใด
  นอกจากบริโภคเองในครอบครัวแล้ว ปลากแดกยังเป็นของฝากที่ดีด้วย กล่าวคือ เมื่อญาติพี่น้องชาวอีสานไปมาหาสู่กัน สิ่งที่นิยมติดไม้ติดมือไปฝากกันคือปลาแดกชาวบ้านที่มีฝีมือที่ขึ้นชื่อในการทำปลาแดก ในแต่ละหมู่บ้านย่อมเป็นที่รู้จักกัน
  ก ประโยคความรวมทั้งหมด
  ข ประโยคความซ้อนทั้งหมด
  ค ประโยคความรวมและความซ้อน
  ง ประโยคความเดียวและความรวม

  10. ชนิดของประโยคในข้อใดต่างกับข้ออื่น
  ก อารมณ์เพียงวูบเดียวแสดงออกซึ่งความเจริญมหาศาล
  ข อนาคตเป็นสมบัติล้ำค่าเพียงอย่างเดียวที่พ่อแม่หวังจะได้จากลูก
  ค ศิลปะของความก้าวหน้าคือ การรักษาระเบียบท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
  ง จุดออ่นของมนุษย์ใหม่คือไม่สามารถจำแนกความต้องการออกจากความโลภ

 46. นาสีเร๊าะ รัญจวน

  ข้อสอบ o – net เรื่องภาษาและเหตุผล ปี พ.ศ. 2549
  1 )ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้
  “ คุณเป็นผู้มีความสามารถได้รับความเชื่อถือ จากเจ้านายและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี และสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ คูณได้ก้าวมาถึงจุดสูงสุดในหน้าที่การงานแล้ว ยังมีอะไรที่คุณต้องกังวลต่อไปอีก”
  1 หัวหน้าไว้ใจคุณ 2 คุณหางานได้ง่ายมาก
  3คุณเป็นคนเรียนเก่งมาก 4 คุณดำรงตำแหน่งสูงสุดในหน้าที่การงาน
  2 ) ข้อใดเป็นการอธิบายจากผลไปหาเหตุ
  1 ด้วยเรียมรองมุลิกาเป็นข้าบาท จำนิราศร้างนุชสุดสงสาร
  2 เห็นจันทร์สุกลูกเหลืองตระหลบกลิ่น แมลงภู่บินร่อนร้องประคองหวง
  3 แรงกำเริบเอิบอิ่มขยายออก เขาก็บอกโยนยาวสาวสนั่น
  4 เห็นนกหนึ่งจับนิ่งกิ่งระกำ โอ้นกน้อยเห็นจะจำจากตัวเมีย
  3 )ข้อความตอนใดมีการใช้เหตุผล
  “(1) ราคาน้ำมันซึ่งเป็นตำแปรสำคัญที่ส่งผลให้ราคาสินค้าและค่าขนส่งถีบตัวสูงขึ้นและเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น (2) เครื่องมือที่จะนำมาสกัดเงินเฟ้อของทางการ คือการขึ้นอัตราดอกเบี้ย (3) เพื่อเบรกการใช้จ่ายของประชาชน หรือการชะลอการตัดสินใจซื้อสินค้า (4) แม้ว่าวิธีนี้จะทำให้เศรษฐกิจชะงักลง แต่ก็จะต้องทำเพื่อไม่ให้เงินเฟ้อสูง
  1 ตอบ 1 และ 2 2 ตอบ 2 และ 3
  3 ตอบ 3 และ 4 4 ตอบ 1 และ 4
  3 ข้อใดเสนอผลก่อนเหตุ
  1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนรักท้องถิ่นมากขึ้น
  2 ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย ชาวบ้าจึงจัดคณะกรรมการมาดูแล
  3 โดยคณะกรรมการคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าค่าตอบแทนรายเดือน
  4 รัฐควรชี้แจงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แก่ประชาชนอย่างชัดเจนเพราะเป็นเรื่องที่ยังสับสนอยู่
  4 ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของผู้พูดในคำประพันธ์ต่อไปนี้
  “ อกของใครจะอาพับยับพิกล เหมือนอกของมัทรีไม่มีเนตร น่าที่จะสงสารสังเวชโปรดปราณี
  ว่ามัทรีนี้เป็นเพื่อนยากอยู่จริงๆ ช่างค้อนติงปริภาษราได้ลงคอ ไม่คิดเลย”
  1 จงรักภักดี 2 เจ้าโวหาร
  3 ขาดเหตุผล 4 อดทนอดกลั้น
  5 จากคำประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นลักษณะของบุคคลที่พิมพ์ตัวหนา
  “ เกินสิบต่อยบ่ช้ำ สองยก
  ม่านกษัตริย์ หัตถ์ลูบอก โอษฐ์พร้อง
  ชาติสยามผิยามตก ไร้ยากไฉนนา
  ยังแต่ตัวยังต้อง ห่อนได้ภัยมี
  1 ข้าทาส 2 พระทัยกว้าง
  3 โปรดการกีฬา 4 โปรดคนมีฝีมือ

  7 คำขวัญข้อใดแสดงเหตุ
  1 ทิ้งขยะไม่เลือกที่ หมดราศีไปทั้งเมือง
  2 ไปใช้สิทธิอย่างเสรี เลือกคนดีเป็นผู้นำ
  3 ป่าไม้คือหลังคาชาติถ้าพินาศชาติจะอยู่ได้อย่างไร

  ข้อสอบ o – net และ a – net หลาย พ.ศ. จนถึงปัจจุบัน
  8 ข้อใดเป็นการอนุมานแบบนิรนัย
  1 อุบัติเหตุทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะความประมาทขาดความระวัง
  2 ความรักของพ่อแม่มีความปรารถนาให้ลูกประสบความสำเร็จ
  3 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของไทยตกต่ำ เพราะเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ดี
  4 วัยรุ่นสมัยใหม่ต้องแต่งตัวสวย เดินศูนย์การค้า
  9 ข้อใดไม่ได้บอกเหตุและผล
  1 ก้อยกลัวผีจนหัวโกร๋น
  2 โฉมเฉลาเศร้าใจที่ไฟเสีย
  3 จ๋อมสวยจึงต้องเช็ดน้ำตา
  4 น้ำท่วมบ้านเรือนเสียหาย
  10 ข้อความต่อไปนี้มีลักษณะการอนุมานตรงกับข้อใด
  “ เด็กคนนี้ดูไม่มีความสุข การเรียนก็แย่ พ่อแม่คงไม่มีเวลาให้ลูก”
  1 จากสาเหตุไปหาสาเหตุ
  2 จากสาเหตุไปหาผลลัพธ์
  3 จากผลลัพธ์ไปหาสาเหตุ
  4 จากผลลัพธ์ไปหาผลลัพธ์

 47. กัญญารัตน์ เทพเสาร์ ชั้น 4/2 เลขที่ 35

  1 . ข้อใดไม่มีเสียงวรรณยุกต์จัตวา
  ก. พระเหลือบลงตรงโตรกชะโงกเงื้อม
  ข. น้ำกระเพื่อแผ่นผาศิลาเผิน
  ค. กระจ่างแจ้งแสงจันทร์แจ่มเจริญ
  ง. พระเพลิดเพลินพลางเพรียกสำเหนียกใจ
  2 . คำประพันธ์ต่อไปนี้ ข้อใดมีพยางค์คำเป็นคำตายมากที่สุด
  ก. พระภูมินทร์ล้นเกล้าของชาวไทย
  ข. เสด็จไปทั่วแคว้นแดนสยาม
  ค. พระเมตตาดุจฟ้าแสนงดงาม
  ง. ทั่วสยามไม่แยกเผ่าเราคือไทย
  3 . ข้อใดสะกดถูกทุกคำ
  ก. เกาต์ แกรไฟต์ โพสการ์ด
  ข. นิออน บาร์เรล พาราฟิน
  ค. มอร์เตอร์ ไมครอน เมตริก
  ง. คลอรีน ซิลิคอน แบคทีเรีย
  4 . ข้อใดมีเสียงเสียงวรรณยุกต์ครบทั้ง 5 เสียง
  ก. ก.ขี้เกียจสันหลังยาว
  ข. ข.ซักใบให้เรือเสีย
  ค. ค.ได้ทีขี่แพะไล่
  ง. ง.น้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือขวาง
  5 . ข้อใดมีเสียงพยัญชนะสะกดต่างจากข้ออื่น
  ก. ก.ข้าว
  ข. ข.ตัว
  ค. ค.ผิว
  ง. ง.เกี่ยว

  6 . ข้อใดใช้พยัญชนะของคำเป็นอักษรต่ำคู่ทั้งหมด
  ก. ก.งูใหญ่ในรั้ววัดโมลี
  ข. ข.ฉันฝากถุงข้าวสารให้ผ่อง
  ค. ค.การจัดเด็กต้องบอกป้าอบ
  ง. ง.คนแซ่เฮงชอบแฟนพันธุ์แท้
  7 . ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์น้อยที่สุด
  ก. ก.เชิญเจ้ารำเถิดนะน้องนาง
  ข. ข.ให้สิ้นท่าทีนางจำได้
  ค. ค.ตัวพี่จะรำตามไป
  ง. ง.มีให้ผิดเพลงนางเทวี
  8 . คำว่า ”ขาย” ออกเสียงวรรณยุกต์ใด
  ก. ก.จัตวา
  ข. ข.สามัญ
  ค. ค.เอก
  ง. ง.ตรี
  9.คำในข้อใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกัน ” เหตุผล “ ทุกคำ
  ก. พุดตาน ถอดถอน มลพิษ
  ข. มดเท็จ คิดสั้น จัดการ
  ค. ผลัดเวร บทกลอน โทษทัณฑ์
  ง. สวดมนต์ จุดอ่อน ทรัพย์สิน

  10 . ข้อใดสะกดถูกทุกคำ
  ก. เขากินอาหารมังสวิรัติทุกวันพุธมาสามปีแล้ว
  ข. ที่ปากตรงเข้าหมู่บ้านมียามรักษาการอยู่ตลอดเวลา
  ค. คนที่ซื้อทองรูปพรรณต้องจ่ายเงินค่ากำเหน็จด้วย
  ง. เพื่อนเห็นเขานั้งหลับจึงถามว่าเข้าณาณถึงชั้นใหนแล้ว

 48. ณัติญา สังเกตุ ชั้นม.4/2 เลขที่32

  คำสมาสและคำสนธิ
  คำชี้แจง: จงหาคำตอบที่ถูกหรือเหมาะสมที่สุด
  1. ข้อใดมีวิธีสร้างคำแบบประสม แบบสมาส และแบบสนธิ ตามลำดับ
  ก.กันสาด วัฒนธรรม นโยบาย
  ข.เทพารักษ์ ราชการ ลูกน้ำ
  ค. แม่ทัพ อรุโณทัย พุทธคุณ
  ง. ราชโอรส ลูกน้อง สุนทราภรณ์
  2. ข้อใดเป็นการสมาสโดยใช้คำต่างภาษากัน
  ก.ถุทธภาษีย์
  ข.อรรถกฤา
  ค.พุทธพจน์
  ง.เบญจเพศ
  3. ข้อใดมีการแปลงสระเป็นพยัญชนะก่อนสนธิกัน
  ก.สุนทรพจน์
  ข.ราชโรรส
  ค.วิทยาลัย
  ง.ธันวาคม
  4.ข้อใดเป็นคำสมาส
  ก.ประวัติบุคคล
  ข.ประวัติกวี
  ค.ประวัติการณ์
  ง.ประวัติสุนทรภู่
  5.ข้อใดมีคำสมาสกลมกลืนเสียงปนอยู่ด้วย
  ก.วิทยายุทธ์ อารยชน ราชการ
  ข.นิติศาสตร์ วัฒนาธรรม พลเมือง
  ค.ทศวรรษ เทพารักษ์ ศุภวาร
  ง.อนิจจา สมานฉันท์ รัฐยบาล
  6.ข้อใดเป็นคำสนธิ
  ก.ธนาคาร
  ข.มหัศจรรย์
  ค.ชีววิทยา
  ง.มโหฬาร
  7.ข้อใดไม่ใช่คำสมาส
  ก.พุทธบริษัท
  ช.คุรุสภา
  ค.สันติธรรม
  ง.อิสรภาพ
  8.ข้อใดมีคำสมาสที่มีการสร้างคำต่างกับข้ออื่น
  ก.ขับคเชนทร์สาวก้าวส่ายเสื้องเท้าทาง
  ข.สถานที่พุทธบาทสร้างสืบไว้แสวงบุญ
  ค.สุธารสรับพระเจ้าเคลื่อนตัวไปตาม
  ง.โดยเสร็จดำเนินแคล้วคลาดคล้อยบทจร

  9. ข้อใดไม่ใช่คำสมาส
  ก.ธุรการ
  ข.ปกครอง
  ค.กิจกรรม
  ง.วิชาการ
  10.ข้อใดไม่ใช่คำสมาส
  ก.ภาษาไทย
  ข.วิทยาศาสตร์
  ค.สังคมศึกษา
  ง.พาณีชยกรรม

 49. อรวรรรณ จีนบวช

  น้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อร่างกายของมนุษย์ และทำให้เราสามารถดำเนิน

  ชีวิตอยู่ได้ ถ้าร่างกายขาดน้ำเราจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เลย

  ๑. สันธาน ๒ คำ บุพบท ๑ คำ

  ๒. สันธาน ๒ คำ บุพบท ๒ คำ

  ๓. สันธาน ๑ คำ บุพบท ๒ คำ

  ๔. สันธาน ๑ คำ บุพบท ๑ คำ

  ๒๑. ข้อใดใช้คำลักษณนามไม่ถูกต้อง

  ๑. คุณปู่เหลาไม้เรียวไว้หลายกิ่ง หลานๆ จึงไม่กล้าซนมาก

  ๒. ในสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนเรามีไม้ลื่นให้เด็กๆ เล่นหลายชุด

  ๓. วันจันทร์ให้นักเรียนนำไม้อัดมาคนละแผ่น ครูจะสอนฉลุไม้

  ๔. พี่ชายเดินนับไม้หมอนรถไฟได้หลายท่อนแล้ว

 50. ฤทัยรัตน์ โอฬาริ

  ข้อสอบเรื่องโวหาร ภาพพจน์ และรสวรรณคดี
  1. โวหารในภาษาไทยมีกี่ชนิด
  1. 3 ชนิด
  2. 4 ชนิด
  3. 5 ชนิด
  4. 6 ชนิด
  2. พ่อแม่ของธนามีอาชีพเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่คราวละร้อยตัว เป็ดเหล่านี้กำลังออกไข่ทุกวัน ธนาจึงตื่นแต่เช้าเก็บไข่ไปขายที่ตลาด เป็นโวหารชนิดใด
  1. พรรณนาโวหาร
  2. บรรยายโวหาร
  3. สาธกโวหาร
  4. อุปมาโวหาร
  3. ผิวน้ำสีขุ่นที่ถูกสายลมเยือนปลายเดือนกุมภาพันธ์โชยพัดผ่าน ทำให้น้ำเป็นระลอกเข้าทยอยกระทบฝั่งครั้งแล้วครั้งเล่าจนน้ำแห้งจนกลายเป็นสีน้ำตาลปะทะลมดังหวีดหวิว เป็นโวหารชนิดใด
  1. พรรณนาโวหาร
  2. บรรยายโวหาร
  3. อุปมาโวหาร
  4. สาธกโวหาร
  4. ความพยายามและความตั้งใจที่จะก้าวหน้า เป็นพลังสำคัญสำหรับต่อสู้อุปสรรค และส่งเสริมบุคคลให้ทำการที่ต่างจิตใจดีเป็นพื้นฐาน ผลงานยิ่งมีผลกว้างขวาง ปราศจากโทษและอำนวยผลประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งเป็นโวหารชนิดใด
  1. เทศนาโวหาร
  2. บรรยายโวหาร
  3. พรรณนาโวหาร
  4. สาธกโวหาร
  5. เขารักษาความดีประดุจเกลือรักษาความเค็ม
  1. บรรยายโวหาร
  2. อุปมาโวหาร
  3. เทศนาโวหาร
  4. สาธกโวหาร
  6. เมื่อคนเมืองคับคั่งด้วยคนป่า เมื่อคนดีด้อยค่าเหมือนกรวดน้ำ
  เมื่อสัตว์ป่าสร้างป่าไว้หากิน สัตว์ก็ต้องสิ้นวีสัยเมือง
  คำประพันธ์นี้เป็นโวหารชนิดใด
  1. เทศนาโวหาร
  2. บรรยายโวหาร
  3. อุปมาโวหาร
  4. พรรณนาโวหาร
  7. อันว่าแก้วกระจกรวมอยู่กับสุวรรณ ย่อมได้แสงจับเป็นเลื่อมพรายคล้ายมรกต ผู้ที่โง่เขลา แม้ได้อยู่ใกล้นักปราชณ์ก็อาจเป็นคนเฉลียวฉลาดได้ฉันเดียวกัน เป็นโวหารชนิดใด
  1. บรรยายโวหาร
  2. สาธกโวหาร
  3. อุปมาโวหาร
  4. พรรณนาโวหาร
  8. ภาพพจน์ไม่ใช่เพ่งเล็งไปที่รูปหรือภาพ แต่หมายถึงความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจ การพูด เขียน หรือแสดงออกถึงภาพพจน์ โดยอาศัยคำที่มีความหมายโดยนัย ข้อใดหมายถึงภาพพจน์
  1. เพ่งเล็ง
  2. ความรู้สึกนึกคิด
  3. แสดง
  4. คำ
  9. ข้อใดใช้ภาพพจน์
  1. จะแวะหาท่านเหมือนเมื่อเป็นไวยก็จะได้รับนิมนต์ขึ้นบนจวน
  2. อายุหมืนเท่าเสาศิลาอยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปอง
  3. โอ้เช่นนี้สีกาได้มาเห็นจะลงเล่นกลางทุ่งเหมือนมุ่งหมาย
  4. จนดึกดาวพร่างพรายกลางอัมพรกระเรียนร่อนร้องก้องเมื่อสองยาม
  10. งานก็ต้องงด น้ำตาท่วม รถที่ผ่อนมาหลายปี มองปิ๊กอัพถูกยึด รถเครื่องถูกยึด บ๊ายบาย เพื่อนซี้ ถ้าวันหลังมีเวลาจะซื้อเอ็งกลับมาอีก ข้อความต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์กี่แห่ง
  1. 1 แห่ง
  2. 2 แห่ง
  3. 3 แห่ง
  4. 4 แห่ง
  ที่มา ข้อสอบo-netและa-net ของปี2552

 51. ฤทัยรัตน์ โอฬาริ

  เรียนเริ่ดมากเลยค่ะ

 52. เอกสิทธิ์ เสนา

  ข้อสอบการเขียนย่อความ
  1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการย่อความ
  ก. บอกประเภทของข้อความที่ย่อ
  ข. บอกชื่อเรื่อง
  ค. ใช้คำราชาศัพท์ตามข้อความเดิม
  ง. เปลี่ยนคำประพันธ์ตามชนิดของข้อความ

  2. ข้อใดเป็นคำนำของย่อความประเภทจดหมาย
  ก. จดหมายของ…………ถึง……….ลงวันที่……..ความว่า……..
  ข. จดหมายของ………….ถึง…………ความว่า………..
  ค. จดหมายของ…………..ลงวันที่……ถึง……….ความว่า………
  ง. จดหมายของ………..ถึง……..ส่งวันที่……….ความว่า………

  3. การย่อความโดยทั่วไปควรมีอย่างน้อยกี่ย่อหน้า
  ก. 2 ย่อหน้า
  ข. 3 ย่อหน้า
  ค. 4 ย่อหน้า
  ง. เพียงย่อหน้าเดียว

  4. การย่อความควรปฏิบัติอย่างไร
  ก. ขีดเส้นใต้ข้อความที่สำคัญ
  ข. นำข้อความที่ขีดเส้นใต้มาเขียนต่อกัน
  ค. ย่อหน้าตอนแรกๆ ตามข้อความเดิม
  ง. ประกาศเรื่อง…ของ…ลงวันที่…ความว่า..

  5.ข้อใดมีความหมายชัดเจนที่สุด
  ก. ร้านนี้รับซ่อมนาฬิกาเสีย
  ข. หมอรักษาตามป่า
  ค. ของแพงมากขึ้นทุกวัน
  ง. การประหยัดเป็นนโยบายของรัฐบาล

  6. การย่อความเป็นการกระทำอย่างไร

  ก.เรียบเรียงขึ้นใหม่ให้คล้ายกับเรื่องเดิม
  ข.เรียบเรียงเรื่องราวเดิมให้เป็นลำดับยิ่งขึ้น
  ค.เรียบเรียงใจความสำคัญที่สรุปได้จากเรื่องเดิม
  ง.เรียบเรียงเรื่องขึ้นใหม่โดยใช้เรื่องเดิมเป็นแนวเทียบ

  7.ข้อใดใช้วิธีการอ่านที่ถูกต้องในการย่อความ
  ก.อ่านไปย่อไป
  ข.อ่านเฉพาะย่อหน้าสุดท้าย
  ค.อ่านเฉพาะหัวข้อใหญ่ ๆ ก่อน
  ง.อ่านเรื่องให้เข้าใจก่อนลงมือย่อ
  8. ข้อใด ไม่ใช่ หลักเกณฑ์ของการย่อความ
  ก.คงคำราชาศัพท์ไว้
  ข.ให้คงคำสรรพนามเดิมไว้
  ค.ใช้สำนวนภาษาของผู้ย่อเอง
  ง.ถอดความเรื่องที่ย่อร้อยกรองเป็นร้อยแก้ว

 53. สิทธิชัย กิรักแซ้

  ข้อสอบการผันวรรณยุกต์
  1.ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือน”ไม่ชอบดื่มโค้กหรือ”
  ก.เริ่มคิดก็ปวดหัว
  ข.ได้ห้องสอบชั้นไหน
  ค.นักร้องแต่งตัวสวย
  ง.ที่ไต่ไปภูเขา
  2.ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนกันทั้งหมด
  ก.วี้ดว้าย คลุกเคล้า ยืดยาด
  ข.คึกคัก ซกมก ยิ้มย่อง
  ค.ซอกแซก เกี้ยมไฉ่ ล่อกแล่ก
  ง.เต้าหู้ มู่ลี่ วาดรูป
  3.พยัญชนะในข้อใดผันได้ครบ 5 เสียง
  ก. ข ส อ ด
  ข. ต จ บ ก
  ค. ป น ล ห
  ง. ท ป อ ม
  4.พยัญชนะในข้อใดอยู่ในหมู่อักษรสูงทั้งหมด
  ก. ด ถ ฉ ป
  ข. ห ข ผ ส
  ค. อ ห ข น
  ง. ด ข ฉ บ

  5.คำว่า ขา ออกเสียงวรรณยุกต์ใด
  ก. เสียงสามัญ
  ข. เสียงวรรณยุกต์จัตวา
  ค. เสียงวรรณยุกต์โท
  ง. เสียงวรรณยุกต์เอก
  6.อักษรต่ำมีทั้งหมดกี่ตัว
  ก. 22 ตัว
  ข. 24 ตัว
  ค. 11 ตัว
  ง. 9 ตัว
  7.คำว่า ใบบัว เป็นพยัญชนะที่อยู่ในอักษรหมู่ใด
  ก. อักษรกลาง
  ข. อักษรต่ำ
  ค. อักษรสูง
  ง. อักษรคู่

  8.คำในข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางทั้งหมด
  ก. เข็มขัด กลัดกลุ้ม รุมเร้า
  ข. กาไก่ ไปป่า ตาดี
  ค. ชอบนัก ดักแด้ แก่เร็ว
  ง. ยักษ์ใหญ่ บ้าใบ้ ใจดี

 54. นิมิตร คะโมระวงค์

  ข้อสอบสำนวน
  1. ข้อความต่อไปนี้ตรงกับสำนวนในข้อใด
  “เขาโชคดีที่ได้รับจดหมายเรียกตัวเข้าทำงานทั้ง 2 แห่งพร้อมๆ กัน จึงตัดสินใจม่ได้ว่าจะเลือกทที่ไหนดี”
  1 จับปลาสองมือ 2. สองฝักสองฝ่าย
  3 รักพี่เสียดายน้อง 4 เหยียบเรือสองแคม
  2 สำนวนข้อใดสอนให้ระวังการพูด
  1 ชักใบให้เรือเสีย 2 แย้มปากก็เห็นไรฟัน
  3 สิปปากว่าไม่เท่าตาเห็น 4 กำแพงมีหูประตู
  3 คำในข้อใดเป็นสำนวนทุกคำ
  1. แก้เผ็ด แก้มือ แก้ไข แก้เกี้ยว แก้คำ
  2. คู่ปรับ คู่หู คู่มือ คู่ควร คู่ใจ
  3. มือปืน มือมีด มือขวา มืออ่อน มือรอง
  4. หน้าม้า หน้าแดง หน้าเป็น หน้าเลือด
  4 ข้อใดสะท้อนใหเห็นความเชื่อที่เป็นปรัชญาพุทธสาสนา
  1. ปิดทองหลังพระ 2. ผู้ซ้ำด้ำพลอย
  3. วัวใครเข้าคอกคนนั้น 4. ตื่นแต่ดึกสึกแต่หนุ่ม

  5 ข้อความต่อไปนี้ตรงกับสำนวนใด
  ทั้งสองประเทศต่างประสบปัญหาเดียวกัน การเข้ามาช่วยเหลือกันก็เท่ากับคนที่กำลังจะจมน้ำตายด้วยกัน
  1. เตี๊ยอุ้มค่อม 2. กอดคอกันตาย
  3. เคียงบาเคียงไหล่ 4. ร่วมทุกข์ร่วมสุข
  6 สำนวนใดมีความหมายในทางสั่งสอนให้ระมัดระวังการดำรงชีวิต
  1. จับงูข้างห่าง 2. เกี่ยวแฝงมุงป่า
  3. ไม่ดูตามาตาเรือ 4. กินน้ำไม่เพื่อแล้ง
  7 ข้อความใดต่อไปนี้ตรงกับสำนวนใด
  คนที่รู้อะไรด้านเดี่ยวแล้วเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้น
  1. ตาบอดตาใส 2. ตาบอดใส่แว่น
  3. ตาบอดลำช้าง 4. ตาบอดสอดตาเห็น
  8 สำนวนใดใช่กล่าวเตือนสติ
  1. เงาตามตัว 2. ไว้เนื้อเชื่อใจ
  3. คอขาดบาดตาย 4. บ้านเมืองมีขื่อมีแป
  9 ข้อใดมิได้สื่อความถึงสอง
  1. คู่พระคู่นาง 2. คู่หมั่นคู่หม้าย
  3. คู่ทุกข์คูยาก 4. คู่บ้านคู่เมือง
  10 สำนวนข้อใดเหมาะสมที่เติมลงในช่องว่าง
  เพลงที่เขาแต่งมีลักษณะ…ขึ้นต้นกับลงท้ายเป็นคนละเรื่อง ทำให้เข้ากันไม่สนิทฟังดูไม่ไพเราะ
  1. ลูกผีลูกคน 2. ดาบสองคม
  3. คาบลูกคาบดอก 4. หัวมังกุท้ายมังกร

 55. นิมิตร คะโมระวงค์

  สวัสดีชาวโลก

 56. นิมิตร คะโมระวงค์

  เรียนไรไม่รุ

 57. ณัติญา สังเกตุ

  น่าค้นหาจัง

 58. กัญญารัตน์ เทพเสาร์

  น่าสนใจจัง

 59. ชลธิชา คล้ายแก้ว

  ประโยค
  คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุด

  1. ข้อใดมีความหมายเหมือนกัน
  1. การปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่เดิมติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหลายปีมีผลทำให้ดินเสื่อมสภาพ
  2. การปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่เดิมมีผลทำให้ดินเสื่อมสภาพติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหลายปี
  3. การปลูกมันสำปะหลังติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหลายปีในพื้นที่เดิมมีผลทำให้ดินเสื่อมสภาพ
  4. การป,กมันสำปะหลังมีผลทำให้ดินเสื่อมสภาพติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหลายปีในพื้นที่เดิม
  1. ข้อ 1 กับ 2 2. ข้อ 1 กับ 3
  3. ข้อ 2 กับ 4 4. ข้อ 3 กับ 4
  2. ข้อใดใช้ถ้อยคำฟุ่มเฟือยที่สุด
  1. ข้าวหอมมะลิของไทยเป็นข้าวหอมชนิดเดียวที่มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติคนจึงนิยมบริโภคกันทั่วโลก
  2. เพื่อนบ้านที่ดีต้องไม่กระทำสิ่งที่จะนำความทุกข์ความรำคายมาให้เพื่อนบ้านนี่เป็นความจริง
  3. เมื่อจะคิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว ขอให้นึกว่าตนเป็นที่รักของตน จึงไม่ควรทำลายตน
  4. การก่อสร้างในซอยนี้ นายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างควรมาดูแลการก่อสร้างบ้างเพื่อความเรียบร้อยของงาน

  3. ข้อใดเป็นประโยคกรรม
  1. เรื่องของคำสรรพนามนี้นับว่าเป็นลักษณะที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของภาษาไทย
  2. ท่วงทำนองการเขียนของนักเรียนนั้นครูไม่ควรพยายามเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่ต้องการ
  3. การสอนเรื่องราชาศัพท์นั้นครูไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนท่องจำโดยเฉพาะคำที่ไม่ค่อยได้ใช้
  4. จุดประสงค์ในการบรรยายเรื่องนี้ก็เมื่อให้พนักงานได้เข้าใจวิธีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ข้อใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออื่น
  1. บ่อรวมปลาใช้เป็นบ่ออนุบาลลูกปลาเล็กที่มีขนาดเล็ก
  2. ปลาพันธุ์ต่าง ๆ กินอาหารธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแปลงนา
  3. หลังจากที่ไถคราดและปักสำเร็จแล้วจึงควรปล่อยปลา
  4. พันธุ์ปลาที่เหมาะแก่การเลี้ยงในนาข้าวควรมีคุณสมบัติเลี้ยงง่าย
  5. ข้อใดวางส่วนขยายผิดที่
  1. กรมประชาสงเคราะห์ได้พยายามช่วยเหลือเด็กอยากจนเร่ร่อน ให้มีผู้ปกครองคอยดูแลที่เหมาะสม
  2. ทุกคนตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานทำงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จและชื่อเสียงขององค์การ
  3. ในการมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดครั้งนี้ ข้าพเจ้าตั้งในเป็นอย่างยิ่งที่จะฟื้นฟูประเพณีเก่า ๆ ขึ้นมา
  4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ปรับปรุงบริการรับแจ้งเหตุต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  6. ข้อใดมีโครงสร้างของประโยคแบบ กรรม – ประธาน – กริยา
  1. มะเร็งบางชนิดรักษาให้หายได้
  2. หนังสือพิมพ์ฉบับเช้าเขามักอ่านเวลากินกาแฟ
  3. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก่อสร้างสำเร็จแล้วอย่างงดงาม
  4. ไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ระบาดทำให้ข้อมูลเสียหาย
  ให้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 7-8
  4. เกิดคำถามขึ้นในใจว่าทำไมผู้ใหญ่ถูกเมสอ
  7. คำที่ขีดเส้นใต้ข้อใดทำหน้าที่กริยาหลัก
  1. ข้อ 1. 2. ข้อ 2
  3. ข้อ 3. 4. ข้อ 4
  8. ข้อใดเป็นประโยคที่ไม่มีบทกรรม
  1. ข้อ 1. 2. ข้อ 2
  3. ข้อ 3. 4. ข้อ 4
  9. ข้อใดสื่อความหมายไม่ชัดเจน
  1. พรุ่งนี้หัวหน้าจะเลือกประชุมตอนบ่าย ๆ
  2. คุณย่าชอบดูละครโทรศัพท์หลังข่าวภาคค่ำ
  3. สมศิริมาหาครูตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน
  4. เมื่อวานนี้แม่แวะมาหาตอนกินข้าวเย็น
  10. ข้อใดมีความหมายคำกรม
  1. ผู้ได้รับรางวัลเป็นกวีที่มีชื่อเสียงชาวญี่ปุ่น
  2. ตำรวจจังผู้ค้ายาเสพติดจำนวนที่กลางกรุง
  3. แม่ค้าหยิบเหรียญบาทออกมาทอน 4 เหรียญ
  4. แผ่นดินไหวทำให้บ้านเรือนพังพินาศและผู้คนล้มตายมาก
  11. ข้อความใดเป็นประโยคสมบูรณ์
  1. น้ำมันเครื่องสูตรสังเคราะห์เพื่อปกปิดสมรรถนะสูง
  2. พลิ้วสวยสมบูรณ์แบบด้วยกระเบื้องหลังคาโกลด์
  3. แป้งเค้กอณูละเอียดอำพรางริ้วรอยได้แนบเนียน
  4. มาตรฐานประกันภัยที่ก้าวไกลระดับโลก
  12. ข้อใดมีโครงสร้างของประโยคเหมือนประโยคตัวอย่างปากกาบนโต๊ะคงหายไป
  1. เสื้อในตู้สวยทุกตัว
  2. ขนมในถุงมีหลายอย่าง
  3. หนังสือในตู้ใครหยิบไป
  4. ต้นไม้ในกระถางกำลังโตขึ้น

 60. สุวินา เรืองศรี เลขที่ 16 และ อินทิรา ยะกะชัย เลขที่ 22 ชั้น ม.4/2

  ข้อสอบ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
  คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
  ๑. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีทุกคำ
  ก. บรม ชีวิต เปรต
  ข. คณะ โอรส จักร
  ค. วิถี สตรี ปัทมา
  ง. ปฐม บงกช อนันต์
  ๒. ข้อใดไม่มี คำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต
  ก. ร้านศรีวิชัย สินทรัพย์ธานี
  ข. เจดีย์ยุทธหัตถี หมู่บ้านโอฬาร
  ค. หมู่บ้านกฤษฎา เมืองทองนิเวศ
  ง. หอศิลป์เจ้าฟ้า องค์การเภสัชกรรม
  ๓. ข้อความตอนใดมีคำยืมภาษาต่างประเทศน้อยที่สุด
  ก. เมื่อพูดกับบุคคลอื่นเรายกย่อง
  ข. ต้องเลือกใช้คำพูดที่สุภาพแสดงว่าให้เกียรติ
  ค. เมื่อพูดกับผู้มีฐานะทางสังคมเท่าๆกัน
  ง. อาจใช้คำแสดงความเป็นกันเองได้
  ๔. ข้อใด ไม่มี ศัพท์ที่มาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤต
  ก. ด้วยกำลังรี้พลเข้มแข็ง
  ข. เราจะตัดศึกใหญ่ให้ย่อย่น
  ค. แม้นไพรีหนีมือกลางแปลง
  ง. เห็นหักได้ไม่เคืองวิญญาณ์

  ๕. ข้อความต่อไปนี้มีคำยืมภาษาจีนและภาษาเขมรกี่คำ
  ห้างสรรพสินค้าที่เพิ่งเปิดใหม่จำหน่ายสินค้ามีคุณภาพสูง เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ เครื่องเรือน พวกตู้ โต๊ะ เก้าอี้ และนาฬิกาหลายยี่ห้อ ฉันอยากไปซื้อเสื้อสักตัวไว้ใส่แทนเสื้อโปรดที่ใช้จนเก่าแล้ว
  ก. เขมร 3 คำ จีน 4 คำ
  ข. เขมร 2 คำ จีน 3 คำ
  ค. เขมร 2 คำ จีน 2 คำ
  ง. เขมร 1 คำ จีน 3 คำ
  ๖. สำนวนไทยในข้อใด ไม่มีคำยืมภาษาเขมร
  ก. มาเหนือเมฆ
  ข. โปรดสัตว์ได้บาป
  ค. ลูบหน้าปะจมูก
  ง. ไม่พ้นชวดฉลู
  ๗. คำซ้อนข้อใด ไม่มีคำยืมภาษาเขมร
  ก. ทำนุบำรุง
  ข. ระบำรำฟ้อน
  ค. สรวลเสเฮฮา
  ง. ก่อร่างสร้างตัว
  ๘. ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาบาลีทุกคำ
  ก. อมตะ กีฬา วัตถุ
  ข. ภักดี นิมิต มัธยม
  ค. พิสดาร ปัจฉิม ธัญบุรี
  ง. ถาวร นิพพาน นิตยสาร

  ๙. คำประพันธ์ต่อไปนี้มีคำยืมมาจากภาษาต่างประเทศรวมกี่คำ
  บอกทุกแดนทุกด้าว บอกทุกท้าวทุกเทศ
  ทั่วทุกเขตทุกขอบ รอบสีมามณพล
  ทราบนุสนธิ์ทุกแห่ง ต่างตกแต่งแสะสาร
  ก. 5 คำ
  ข. 6 คำ
  ค. 7 คำ
  ง. 8 คำ
  ๑๐. ข้อใดมีคำภาษาต่างประเทศปนอยู่
  ก. พ่อ แม่ ปู่ ย่า
  ข. กิน นอน นั่ง เดิน
  ค. เขียว ดำ แดง เหลือง
  ง. ดิน น้ำ ลม ไฟ
  ๑๑. คำพูดในข้อใดไม่มีคำที่มาจากบาลีหรือสันสกฤตอยู่เลย
  ก. ความหวังคือน้ำหล่อเลี้ยงชีวิต
  ข. ของขวัญที่ฉันชอบมากที่สุดคือน้ำใจ
  ค. นี่คือรูปร่างของสิ่งที่เรียกว่าความรัก
  ง. รถคือเท้าของคนกรุง
  ๑๒. ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาบาลีทุกคำ
  ก. พิสดาร วิทยุ มัจฉา
  ข. ทิฐิ ลักขณา วุฒิ
  ค. บุญ บารมี เชษฐา
  ง. องค์ ครรภ์ สังข์
  ๑๓. NICs ภาษาไทยทับศัพท์ว่า นิกส์ Newly Industrialized Countries ใช้อักษรย่อว่า NICs จากข้อมูลเบื้องต้นข้อใดอธิบายคำว่า นิกส์ ได้ดีที่สุด
  ก. NICs (นิกส์) มาจากคำว่า Newly Industrialized Countries หมายถึง ประเทศอุตสาหกรรมใหม่
  ข. NICs ภาษาไทยใช้คำว่านิกส์ หมายถึง ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ มาจากคำว่า Newly Industrialized Countries
  ค. นิกส์เป็นคำทับศัพท์จาก NICs ซึ่งย่อมาจาก Newly Industrialized Countries หมายถึงประเทศอุตสาหกรรมใหม่
  ง. นิกส์เป็นคำอ่านออกเสียงมาจากภาษาอังกฤษว่า NICs ซึ่งย่อมาจาก Newly Industrialized Countries ซึ่งหมายถึง ประเทศอุตสาหกรรมใหม่
  ๑๔. คำใดมาจากภาษาบาลีล้วนๆ
  ก. วรฤทธิ์
  ข. อัครจุฬา
  ค. อัจฉราพร
  ง. กิตติมศักดิ์
  ๑๕. ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาต่างประเทศมากที่สุด
  ก. จงเจริญชเยศด้วย เดชะ
  ข. บัณฑิตวินิจเลิศ แถลงสาร
  ค. อ้าจอมจักรพรรดิผู้ เพ็ญยศ
  ง. ปราชญ์แสดงดำริด้วย ไตรยางค์
  ๑๖. คำบาลีสันสกฤตคู่ใดที่ไทยนำมาใช้ในความหมายที่ใกล้เคียงกันที่สุด
  ก. ยโส-ยศ
  ข. สูญ-ศูนย์
  ค. สัจจะ-สัตย์
  ง. ลักขณา-ลักษณะ
  ๑๗. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีทุกคำ
  ก. ปริเฉท ปรินายก ปริวรรต
  ข. วินิจฉัย วิทยา วิจักษณ์
  ค. สัณฐาน สัญจร สัมฤทธิ์
  ง. อัตตา อัฐิ อัฒมาส
  ๑๘. ประโยคในข้อใด ไม่มีคำภาษาบาลีสันสกฤตอยู่เลย
  ก. เธอเป็นคนอีสานเหมือนพวกเรา
  ข. เรื่องสำคัญเช่นนี้ต้องเสนอในที่ประชุม
  ค. ขึ้นรถลงเรือ อย่าลืมนำกระเป๋าเงินติดตัวไปด้วย
  ง. เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้
  ๑๙. ข้อใด ไม่ใช่ คำบาลีและคำสันสกฤตในข้อเดียวกัน
  ก. ยานี้สรรพคุณดีจริงๆ รักษาโรคได้มากมาย
  ข. เมื่อถึงวัยเบญจเพส ท่านจะมีฐานะการเงินมั่นคง
  ค. อยากเรียนปรัชญาเป็นวิชาเอก ถ้าสอบคัดเลือกได้
  ง. มิตรภาพของเราเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเรียนชั้นมัธยมปลาย
  ๒๐. คำประพันธ์ต่อไปนี้ มีคำยืมจากภาษาต่างประเทศรวมกี่คำ
  บำรุงบิดามา- ตุระด้วยหทัยปรีย์
  หากลูกและเมียมี ก็ถนอมประหนึ่งตน
  ก. 5 คำ
  ข. 6 คำ
  ค. 7 คำ
  ง. 8 คำ
  ที่มา หนังสือตะลุยโจทย์ข้อสอบวิชาภาษาไทย O-Net และ A-Net

 61. เบญจมาศ ชูสงดำ

  ข้อสอบ
  คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม
  คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุด
  ๑) ข้อใดเป็นคำซ้อนทุกคำ
  ก กล้ำกลืน เคยตัว ติดตาม
  ข อวดอ้าง หมายมาด เคลื่อนคล้อย
  ค พรั่งพร้อม หว่างเหว่ง วังเวง
  ง ร่อยหรอ โศกศัลย์ ตกยาก
  (ตะลุยโจทย์ ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-netและA-net)
  ๒)ข้อใดเป็นคำประสมทุกคำ
  ก กรรมเก่า น้ำเน่า สาดโคลน สั่นคลอน
  ข แกะดำ นั่งร้าน วางมวย ผุยผง
  ค เล่นตัว วางมือ หมกเม็ด แพแตก
  ง จุดจบ สับหลัก เลวทราม ลายคราม
  (ตะลุยโจทย์ ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-netและA-net)
  ๓)การใช้คำซ้ำในข้อใดต่างจากข้ออื่น
  ก น้ำพระทัยเธอข่อนๆคิดไม่ขาด
  ข น้ำพระชลนัยน์ไหลลงหลั่ง
  ค พุ่มไม้ครึ้มเป็นเงาๆ ชะโงกเงื้อม
  ง ฝูงสกุณาออกหากินบินเกริ่นร้องร้องอยู่แล้ว
  (ตะลุยโจทย์ ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-netและA-net)
  ๔)ข้อใดมีคำซ้อนมากที่สุด
  ก แต่หนาวใจยากแค้นนี้แสนเข็ญ
  ข ออกแออัดผู้คนอยู่ล้นหลาม
  ค ในแหล่งหล้าใครไม่มีเสมอเหมือน
  ง ไม่สมประกอบทรัพย์สินก็ขัดสน
  (ตะลุยโจทย์ ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทยO-netและA-net)
  ๕)ข้อความต่อไปนี้มีคำประสมกี่คำ
  สมศักดิ์เป็นหัวหน้าในสำหนักงาน เขามีเพื่อนร่วมงานอีก ๔ คน เวลาคนอื่นไม่อยู่สมศักดิ์จะต้องยืนโรงคอยรับลูกค้า
  ก ๖ คำ
  ข ๕ คำ
  ค ๔ คำ
  ง ๓ คำ
  (ตะลุยโจทย์ ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทยO-netและA-net)
  ๖)ข้อใดมีคำประสม
  ก เห็นกิ่งกีดมีดพร้าเข้าราราน
  ข หลังคาใหญ่พื้นเล็กเป็นโลงผี
  ค ดูเหย้าเรือนหาเหมือนอย่างไทยไม่
  ง ถึงหนามกรานก็ไม่เจ็บเหมือนเหน็บแหนม
  (ตะลุยโจทย์ ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-netและA-net)
  ๗)ข้อใดเป็นคำซ้อนที่มีชนิดของคำเหมือนปิดบังซ้อนเร้น
  ก ขี้หลง ขี้ลืม
  ข กระด้าง กระเดื่อง
  ค ปัดกวาด เช็ดถู
  ง ลืมตา อ้าปาก
  (ตะลุยโจทย์ ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-netและA-net)
  ๘)คำซ้ำคู่ในข้อใดมีความหมายเปลี่ยนไป
  ก เขาอยู่ด้วยกันอย่างลุ่มๆดอนๆ
  ข เขาเบื่องานจึงทำๆหยุดๆ
  ค เขากังวลว่าจะตกรถไฟจึงหลับๆตื่นๆ
  ง คนไทยส่วนใหญ่มีนิสัยกินทิ้งๆขว้างๆ
  (ตะลุยโจทย์ ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-netและA-net)

  ๙)คำซ้อนทุกคำในข้อใดเกิดจากคำไทยทั้งหมด
  ก ภูเขา ข้าทาส
  ข ข้าวของ มูลค่า
  ค แก่นสาร กาลเวลา
  ง แก่เฒ่า หยาบช้า
  (ตะลุยโจทย์ ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทยO-netและA-net)
  ๑๐)คำซ้อนในข้อใดบอกความหมายที่ชัดเจน
  ก ฉันว่าวันนี้เธอใส่เสื้อสีเขียวๆ
  ข ตกอยู่แถวๆนี้แหละทำไมถึงหาไม่เจอ
  ค ถ้าจะให้เข้าใจคุณควรจะอธิบายเป็นประเด็นๆจึงจะถูก
  ง สงครามอ่าวเปอร์เซียทำให้ทหารอิรักตายเป็นพันๆคน
  (ตะลุยโจทย์ ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทยO-netและa-net)

 62. วรรณพร จีนจูด

  น่าสนใจดี

 63. กรรณิกา ศรีสง่า

  ไฮโซ จัง!! ผ่านๆๆๆ 🙂

 64. เกศนีย์ มากช่วย

  น่าสนใจมากๆๆเลยค่ะ

 65. ครูอรรถ

  อ่าวแล้วทำไมไม่มีใครโพสข้อสอบเนี่ยะ ก๊อปมาวางได้เลย

 66. เอกสิทธิ์ เสนา

  ดีค๊าฟๆๆ

 67. ธนกฤต ทิพย์กิ้ม

  รายตัวคับผม

 68. สหรัฐ บุญฤทธิ์

  มาแว้ว…

 69. เบญจมาศ ชูสลดำ

  good

 70. เลิศขวัญ

  งง มาก จะโพสยังงัยอะ

 71. สุวินา เรืองศรี

  น่าสนใจ น่าติดตามมากเลยค่ะ

 72. อรวรรณ จีนบวช

  ได้สาระมากมายค่ะ

 73. นาสีเร๊าะ รัญจวน

  เทรนใหม่ในการเรียนน่าสนใจดีนะค่ะ

 74. ชลธิชา คล้ายแก้ว

  น่าสนใจดีมากค่ะ

 75. วรรณทนา ไฝขาว

  น่าสนใจมากค่ะ:))

 76. ชุติมา หน่วยแก้ว

  เรียนแบบนี้.. ก็ดีนะค่ะเหมือนเราได้มีความรู้เพิ่มเติมอีกทางหนึ่ง!!

 77. เสาวลักษณ์ ปรีดาภาค

  เรียนแบบนี้ น่าสนจัยมาก จริงๆๆ

 78. อินทิรา ยะกะชัย

  เริ่ดค่ะ ไฮโซมากมายที่เรียนแบบนี้

 79. นู๊ iceji

  DDDDD จร๊
  น่าสนจัยดีจร๊

 80. กาญจนา ไมตรีแก้ว

  เีรียนแบบนี้คงหน้าสนใจเลยทีเดียว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: