ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1

สำหรับนร.6/1

Advertisements
 1. ยงยุทธ โมสิกะ ม 6/1

  ข้อสอบเรื่อง กาพย์ยานี11 กาพย์ฉบัง16 กาพย์สุรางคนางค์
  เรื่องกาพย์ยานี11
  1. ข้อใดมีจำนวนพยางค์เท่ากับวรรคแรกและวรรคที่ 3 ของกาพย์ยานี ๑๑
  1. ยามเช้าภูกระดึง
  2. เสหน่ห์ซึ้งห้วงหทัย
  3. .เมฆหมอกยั่วหยอกไม้ไหว
  4. อยากฝันใฝ่ไปทุกเยี่ยมเยียน
  2. ข้อใดมีจำนวนพยางค์เท่ากับวรรคที่ 2 และ 4 ของกาพย์ยานี ๑๑
  1. ท้องฟ้าทะเลสีคราม
  2. หาดงามยามเย็นย่ำ
  3. ถิ่นใดไหนงดงาม
  4. ข้ามฝั่งยังทะเล
  3. ข้อใดเติมในช่องว่างต่อไปนี้ได้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด
  งามไม้ดอกออกช่อ ……………?……………
  น้ำหวานซ่านอารมณ์ คอยยั่วเย้าเฝ้าเวียนวน
  1. ผีเสื้อคอยเคลียคลอ
  2. หลากสีมีหลายกอ
  3. ภมรบินหามาเล่นล้อ
  4. ผีเสื้อล้อเล่นดอมดม

  4. ข้อใดเติมในช่องว่างต่อไปนี้ได้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด
  ชวนเชิญเยาวชน ร่วมฝึกฝนภาษาไทย
  ………..?……………. ว่าเราไซร้เอกราช
  1. พวกเราเป็นเด็กไทย
  2. ทุกทุกวัยสะกดคำ
  3. วัฒนธรรมชี้นำได้
  4. จำใส่ใจไว้พวกเรา
  5. ข้อใดเหมาะในการเติมในวรรคที่ ๒ ของกาพย์ต่อไปนี้มากที่สุด
  น้ำตกสามห้าเจ็ด …………..?…………….
  บ้านส้องลองสอบถาม อยู่เขตคามปักษ์ใต้เรา
  1. ใกล้เคียงเขาท่าเพ็ชร
  2. แต่ก่อนเป็นเหมืองเพชร
  3. เดินไปจนเข่าเข็ด
  4. เปรียบดังเพชรของป่างาม
  กาพย์ฉบัง16
  1. คำตอบใดกล่าวถึงคณะของกาพย์ฉบัง ๑๖ ได้ถูกต้องที่สุด
  1. กาพย์ฉบัง ๑๖ จำนวน ๑ บท มี ๒ วรรค วรรค ละ ๘ พยางค์
  2. กาพย์ฉบัง ๑๖ ในแต่ละวรรคแบ่งออกเป็น ๕ ๕ และ ๖ พยางค์
  3. กาพย์ฉบัง ๑๖ ในแต่ละวรรคแบ่งออกเป็น ๔ ๔ ๔ และวรรคสุดท้าย ๔ พยางค์
  4. กาพย์ฉบัง ๑๖ วรรคที่ ๑ มี ๖ พยางค์ วรรคที่ ๒ มี ๔ พยางค์ วรรคที่ ๓ มี ๖ พยางค์

  2. คำตอบใดเหมาะสมที่สุดในการเติมคำประพันธ์ของวรรคที่เว้นว่าง
  งอกเงยงดงามในป่า ………?………
  นี่หรือคือพุทธชาด
  1. ดอกไม้มากคุณค่า
  2. ขาวสะอาดตา
  3. กลีบกระจายคล้ายดารา
  4. ดอกขาวก้านใบเขียว
  3. คำตอบใดแต่งกาพย์ฉบัง ๑๖ ได้ดีเด่นทั้งสัมผัส การใช้ภาษาและแนวคิด
  1. สองเท้าน้อยน้อยเดินย่ำ เพื่อเรียนรู้ธรรม
  ตามคำสั่งสอนสัมมาฯ
  2. พระสงฆ์เดินหน้าเด็กน้อย ตามหลังต้อยต้อย
  เด็กน้อยเดินตามหลังพระ
  3. หลายคนเดินถือบาตรพระ เว้นระยะบ้าง
  ย่างเท้าก้าวตามยามเช้า
  4. เดินนานผ่านทางไม่เห็น เดินจนตกเย็น
  ไม่เห็นคนมาสัญจร

  4. คำตอบใดเหมาะสมที่สุดในการเติมคำประพันธ์ของวรรคที่เว้นว่าง
  กุ่มบกกุ่มน้ำเหลืองนวล …………?…………..
  พุดซ้อนหอมหวลเกินใคร
  1. ชวนดมชมชื่น
  2. บานเช้าสีเหลือง
  3. สายหยุดกลิ่นอวล
  4. ปั่นป่วนความหอม
  5. คำตอบใดคือคณะของกาพย์ฉบัง ๑๖ จำนวน ๑ บท
  1. ดอกไม้ของไทยงดงาม มีหลากหลายนาม ให้ชื่นให้ชมดมดู
  2. ดอกกาฬพฤกษ์สีแสด ลมและไอแดดหยอกเย้า เกรงว่าเจ้าจะเฉา
  3. เจ้าดอกกัลปพฤกษ์ สวยสมใจนึก ใกล้ค่ำย่ำดึก ดอกกัลปพฤกษ์งดงาม
  4. กาฬพฤกษ์สดใส งดงามเกินใคร ก้านใบสีดำ ยิ่งทำให้สีเจ้าเด่น
  กาพย์สุรางคนางค์ 28
  1. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
  1. กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ จำนวน ๑ บท มี ๗ พยางค์
  2. กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ จำนวน ๑ บท มี ๗ วรรค
  3. กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ จำนวน ๑ บท มี ๔ วรรค
  4.กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ จำนวน ๑ บท มี ๒๘ วรรค

  2. ข้อใดมี 28 คำ
  1. ลั่นทมดอกขาวเด่นดั่งดวงดาวกลิ่นหอมชื่นใจสีแดงแสดสดมิอาจอดได้เด็ดเจ้า
  2. ลั่นทมดอกขาวเด่นดั่งดวงดาวกลิ่นหอมชื่นใจสีแดงแสดสดมิอาจอดได้เด็ดเจ้าเร็วไว
  3. ลั่นทมดอกขาวเด่นดั่งดวงดาวกลิ่นหอมชื่นใจสีแดงแสดสดมิอาจอดได้เด็ดเจ้าเร็วไวแซมผม
  4. ลั่นทมดอกขาวเด่นดั่งดวงดาวกลิ่นหอมชื่นใจสีแดงแสดสดมิอาจอดได้เด็ดเจ้าเร็วไวแซมผมนวลนาง
  3. คำตอบใดเติมช่องว่าต่อไปนี้ได้ถูกต้องฉันทลักษณ์และมีใจความสมบูรณ์ที่สุด
  วันภาษาไทย เราควรใส่ใจ การสะกดคำ
  เขียนอ่านถูกต้อง ครรลองคลองธรรม ถูกแบบแนบนำ ย้ำเราคือไทย
  ภาษาตอกย้ำ ……………. …………………
  เป็นอิสระ นะจะบอกให้ มิเป็นทาสใคร ภูมิใจเถิดเธอ
  1. มีวัฒนธรรม ชาตินั้นยิ่งใหญ่
  2. จดจำใส่ใจ แม้นชาติใดใด
  3. นำสิ่งที่ดี ว่านี่คือไทย
  4. จะทำอย่างไร เด็กไทยต้องจำ
  4. ข้อความใดเติมในช่องว่างแล้วถูกต้องฉันทลักษณ์ และได้ใจความสมบูรณ์ที่สุด
  พืชสมุนไพร ……..1……… ทั้งในสวนครัว
  ลำต้นใบราก และจากส่วนหัว ……….2………. มีคุณทุกที่
  1. 1มีมากเมืองไทย 2 ต้มยาได้ดี
  2.เมืองไทยมีมาก 2 น้ำเลี้ยงลำต้น
  3. มีมากกระไร 2 ออกดอกผลทั่ว
  4. เมืองไทยปลูกทั่ว2 รักษากายตัว

  5. ข้อใดนำเสนอเนื้อหาในการเขียนร้อยกรองเกี่ยวกับสัตว์ได้ดีที่สุด
  1. ชนิดของสัตว์ ถิ่นอาศัย พฤติกรรม หรือความประทับใจ
  2. ชนิดของสัตว์ อาหาร เวลาและสถานที่ที่สามารถพบได้
  3. ชนิดของสัตว์ เป็นสัตว์หายากหรือไม่ พบเห็นได้ที่ไหน
  4. ชนิดของสัตว์ อาหารที่สัตว์ชอบ อาการของสัตว์

 2. ครูอรรถ

  น่ารักมากคร๊าปส่งมาอีกนะคร๊าป

 3. เอกชัย รอดเริง

  1. สารที่ผู้ส่งมีเจตนาจะก่อให้เกิดความเปลียนแปลงขึ้นในตัวผู้รับ เรียกว่าสารประเภทใด
  A. การแสดงเหตผล
  B. การแสดงทรรศนะ
  C. การโน้วน้าวใจ
  D. การโต้แย้ง
  2. ข้อใดเป็นการใช้ภาษาที่มีน้ำเสียงโน้วน้าวใจ
  a อ๊ะ! อ๊ะ! อย่าทิ้งขยะ “ตาวิเศษ” เห็นนะ
  b โปรดทิ้งขยะลงถัง ฝ่าฝืนปรับ 100 บาท
  c ผู้มีวัฒนธรรมเท่านั้น ที่ไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด
  d ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดบ้านเมืองจะสอาดได้อย่างไร
  3. ในการเขียนจดหมายขอความช่วยเหลือ สารในข้อใดจะโน้มน้าวใจให้ผู้รับสารปฎิบัติตามมากที่สุด
  a จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์
  b จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุเคราะห์
  c หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดี
  d คงได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากท่าน

  4. ข้อใดเป็นหลักภาษาที่มีลักษณะโน้มน้าวใจเด่นชัดที่สุด
  A. ชับช้าๆ อันตราย
  B. ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
  C. เท่อย่างมีท่า ไม่พึ่งพาบุรี่
  D. ไม่มีท่านเราอด ไม่มีรถเราเดิน

  5. ข้อใดไม่เป็นสารโน้มน้าวใจ
  A. จะขับรให้เร็วเท่าไรก็เชิญเถิด ว่าแต่คุณจองวัดไว้แล้วหรือยัง
  B. ขอเชิญทุกท่านทางนี้และกรุณาเข้าแถวด้วย เพื่อความเป็นระเบียเรียบร้อย ขอขอบพระคุณ
  C. ขอเชิญคุณแม่บ้านยุกใหม่มาใช้บริการของเราได้
  D. ขอเชิญลองสวมแว่นตาที่จะสะท้อนจินตนาการอันระเอียดอ่อนบริสุทธิ์ ควรค่าสำหรับคุณ
  6. ข้อความใดเป็นสารโน้มน้าวใจชนิดโฆษณาชวนเชื่อเชิงการค้า
  a เก็งแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลาย พพ.ศ. พร้อมเฉลยและแนวคิดเพื่อพิชิดข้อสอบ
  b อาคราพานิชย์บนทำเลทองเช่นนี้ ยิ่งตัดสินใจเร็วเท่าใด คุณก็มีโอกาสเลือกทำเลที่เหมาะสมที่สุดใด้มากขึ้นเท่านั้น
  c คุณเป็นคนสำคัญเสมอไม่ว่าจะอยู่มุมใหนของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณพกบัตรเครดิตของเราติดตัวไปด้วย
  d หมดปัญหาเรื่องอ่านหนังสือไม่ทันสอบ เพราะวิเคราะห์ข้อสอบเก่าและและแนวการทำโจทย์ต่างๆ รวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้เพีนงเล่มเดียว
  7. ข้อความนี้โน้มน้าวใจด้วยวิธีใด
  E. การเร้าให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้า
  F. การอ้างบุคลหรืสถาบัน
  G. การแสดงให้ประจักษ์ถึงความรู้สึกของผู้เขียน
  H. การแสดงให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดีและด้านเสีย
  8. “ถ้าหากแม้ว่าตัวข้าพระเจ้านี้มีอันต้องล้มตายจากท่านทั้งหลายไป เพราะด้วยสาเหตุรับใช้ประเทศชาติข้าพระเจ้าก็ไม่เสียดายชีวิต ข้าพเจ้าภาคภูมิใจ ทุกๆ หยาดหยดของโลหิตจากร่างกายข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าเชื่อมั่น เหลือเกินว่าจะถูกอุทิศให้เพื่อความเจริญสถาพรของประเทศนี้ และเป็นสิ่งที่เสริมสร้างประเทศนี้ให้เข็มแข็งและทรงพลัง”
  ข้อความข้างต้นนี้เป็นการโน้มน้าวใจด้วยวิธีใด
  I. การอ้างบุคลหรือสถาบัน
  J. การแสดงให้ประจักษ์ถึงความรู้สึกของผู้เขียน
  K. การแสดงให้ประจักษ์ตามกระบวนการเหตุผล
  L. การกล่าวร่วมๆ ด้วยถ้อยคำหรูหรา
  9. “ปัจจุบันผู้หญิงไทยจำนวนมากต้องรับทุกทรมาน บางคนถูกข่มขืน บางคนถูกสามีทำร้ายหรือทอดทิ้งการปล่อยให้เขาหล่านี้แก้ไขปัณหาด้วยตนเอง แทนที่สภาพเขาจะดีขึ้นกลับจะก่อให้เกิดปัณหาสังคมนานาประการตามมา คณะกรรมการจึงจัดตั้ง “บ้านพักฉุกเฉิน” สำหลับคนเหล่านี้ขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัณหาต่างๆดังกล่าวการที่ท่านมีเมตตาบริจากเงินสนับสนุนการดำเนินงานของ “บ้านพักฉุกเฉิน” นอกจากจะเป็นการช่วยดับทุกข์ทางใจให้แก่เขาเหล่านี้แล้ว ยังเป็นการช่วยให้เขามีอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในอนาคตอีกด้วย”
  ข้อความข้างต้นนี้ไม่ใช้กลวิธีใดในการโน้มน้าวใจ
  M. การแสงให้ประจักษ์ถึงเหตุผลและความจำเป็น
  N. การแสงให้ประจักษ์ถึงอารมร์ร่วมและเหตุผล
  O. การแสดงให้ประจักษ์ถึงเหตุผลและทางเลื่อกทั้งดีและเสีย
  P. การเร้าให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้าและกาแสดงให้ประจักษ์ถึงเหตุผล
  10. “สิ่งที่ดีในชีวิต คู่ควรสตรีเช่นคุณ” ภาษาโฆษณาดังกล่าวโน้มน้าวใจผู้อ่านอ่านด้วยวิธีใด
  a ใช้วลีสั้นๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ทันที
  b ชี้ให้เห็นความดีของสินค้า
  c ใช้ถ้อยคำเร้าอารมณ์ความรู้สึก
  d ให้ความสำคัญแก่ผู้ใช้สินค้า

 4. ณติการณ์ สงวนลม ม 6/1

  แบบฝึกหัด หลักการใช้ภาษา
  เรื่อง คำสมาส
  1 คำสมาสมักได้รับมาจากภาษาใด
  ก พม่า ข เขมร
  ค จีน ง บาลี – สันกฤต
  2 ข้อใดไม่ใช่คำสมาส
  ก โลห์ ข วีรชน
  ค พระกร ง วัฒนธรรม
  3 ข้อใดคือสมาส
  ก ผลบุญ ข นายกสภา
  ค สภานายก ง ประธานสภา
  4 คำในข้อใดมาจากภาษาบาลี
  ก ประถม -กริยา ข สัจ – ช้าง
  ค กีฬา – จุฬา ง มนุสส – มาตรา
  5 คำสมาสมีลักษณะอย่าง
  ก เกิดจากคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไป ข ต้องเป็นคำที่มาจากภาษาบาลี หรือสันกฤต
  ค พยางคืสุดท้ายของคำหน้า ง ถุกทุกข้อ

  6. คำสมาสคืออะไร
  ก. คำที่สร้างขึ้นใหม่โดยอาศัยไวยากรณ์บาลีและสันสฤต
  ข. การซ้ำเสียงเดิมเมื่อเขียนนิยมใช่ไม้ยมก
  ค คือการเชื่อมคำทีพยางค์ท้ายคำหน้า
  ง.เกิดจากคำมูลซึ้งมีความหมายใกล้เคียงกัน
  7.คำใดเป็นคำสมาสแบบสนธิ
  ก.ปฏิบัติ
  ข.มหัศจรรย์
  ค.อนุชา
  ง.โกสน
  8.พยัญชนะบาลีทั้งหมด กี่ตัว
  ก .30
  ข.31
  ค.32
  ง.33
  9.ภาษาบาลีมีสระกี่ตัว
  ก.7 ตัว ข.8 ตัว
  ค.9 ตัว ง.10 ตัว
  10.ภาษาสันกฤตมีสระทั้งหมดกี่ตัว
  ก.10 ตัว ข.12 ตัว
  ค.14 ตัว ง.18 ตัว

 5. บุญยามีน รัญจวน เลขที่ 10

  1) อักษรควบกล้ำมีกี่ตัว

  A. 2 ตัว
  B. 3 ตัว
  C. 4 ตัว
  D. 5 ตัว
  Q.2) พยัญชนะใดไม่ใช่ตัวควบกล้ำ

  A. ข
  B. ร
  C. ล
  D. ว
  Q.3) ข้อใดไม่ใช่คำควบกล้ำ

  A. ขวนขวาย
  B. เปลี่ยนแปลง
  C. ทรุดโทรม
  D. ลุกวาว
  Q.4) ข้อใดเป็นคำควบแท้

  A. น่ารัก
  B. รังนก
  C. เพรียบพร้อม
  D. โศกเศร้า
  Q.5) คำควบกล้ำ มีกี่ประเภท

  A. 2
  B. 3
  C. 4
  D. 5
  Q.6) ข้อใดมีควบควบกล้ำ

  A. ลุกลาม
  B. แวววาว
  C. เรียบร้อย
  D. ปรับปรุง
  Q.7) ทราบซึ้ง เป็นคำควบกล้ำประเภทใด

  A. คำควบแท้
  B. คำควบไม่แท้
  C. คำควบประสม
  D. คำควบจริง
  Q.8) ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ

  A. ตำรวจ
  B. จรวด
  C. ลูกกวาด
  D. ตลาดนัด
  Q.9) ข้อใดอ่านออกเสียงต่างจากพวก

  A. ขวาน
  B. หวาย
  C. ตลาด
  D. ปลัด
  Q.10) “เธอเศร้าโศกเสียใจ นั่งพร่ำรำพัน น้ำตาไหลร่วงพรู” ข้อความนี้มีคำควบกล้ำกี่ตัว

  A. 2
  B. 3
  C. 4
  D. 5

 6. ธนา แก้วประดิษฐ์ ม. 6/1 เลขที่ 1

  1. ข้อใดเป็นคำไทยทุกคำ
  1) ถ้อยคำใช้ในภาษาน่าพินิจ
  2) คำใช้แทนความคิดมี น้ำหนัก
  3) ภาษาไทยรวมใจไทยพร้อมพรัก
  4) อนุรักษ์วัฒนธรรมล้ำเลิศเอย

  2. ข้อใดสะกดถูกต้องทุกคำ
  1) เวรคืน เศร้าโศก สักหลาด
  2) สบถสาบาน สาระพัด สิงห์โต
  3) ยโส มลทิน ภูมิใจ
  4) หยักไย่ สาปสูญ สับปะรด

  3. ข้อใดเป็นคำสมาสทุกคำ
  1) วโรกาส จันทร์เพ็ญ สยมพู
  2) สมณพราหมณ์ พระหัตถ์ อิสรภาพ
  3) พระขนง ประวัติบุคคล วาตภัย
  4) ประวัติศาสตร์ มฤคมาศ กายกรรม

  4. ข้อใดมีรากศัพท์จากภาษาบาลีทุกคำ
  1) สักกะ ขณะ อัคคี 2) สัตย์ อารยะ อัศจรรย์
  3) วุฒิ อาขยาน ญาณ 4) สถาน มัธยม พิษ

  5. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเสียงทุกคำ
  1) หลงใหล ลาลับ ร่วงโรย
  2) หมองหมาง หมั่นเพียร มัดหมี่
  3) ทรวดทรง ซาบซึ้ง เศร้าสร้อย
  4) ผุดผาด พลั้งเผลอ เพริศแพร้ว

  6. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ผิด
  1) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
  เสด็จเยือนประเทศนิวซีแลนด์
  2) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณา
  โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในงาน
  ” ราตรีสดุดีมหาราชินี ”
  3) สมเด็จพระสงฆราชจะเสด็จในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเด็ก
  ของสภาสตรีแห่งชาติ
  4) สมเด็จพรระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงนาธิวาสราชนครินทร์
  เสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานเครื่องอุปโภคแก่ราษฎร

  7. ข้อใดมีวรรณยุกต์ครบ 5 เสียง
  1) อีกข้อหนึ่งเมืองเราชาวมนุษย์
  2) ย่อมว่าพุทธกับไสยตั้งใจว่า
  3) ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปมา
  4) ทั้งเจรจาลำคาญหูดูไม่งาม

  8. ข้อใดมีพยัญชนะต้นและพยัญชนะเสียงเดียวกัน
  1) มาร 2) ภาพ 3) เดช 4) เศษ

  9. ข้อใดมีคำที่มีรากศัพท์จากภาษาเขมรมากที่สุด
  1) เล่ห์ พ่าห์ วงศ์ องค์ 2) เมฆ เลขา เฉก สุข
  3) ลาภ เลิศ เฉลย เพลิน 4) เจริญ เดิน เพลิง ถวาย

  10. ” ดี ” ในข้อใดเป็นคำต่างชนิดจากข้ออื่น
  1) เขาดีกว่าฉัน 2) ถึงอย่างไรเขาก็มีดีจะอวด
  3) อย่าดีแต่พูด 4) เธอดีกับเขามากที่สุดแล้ว

 7. น.ส.พนมมาศ แสงอร่าม เลขที่ 12 ม.6/1

  แบบทดสอบเรื่องคำประสม
  1. ข้อใดไม่ใช่คำประสม
  ก. ปราชัย
  ข. น้ำพริก
  ค. กล้วยไม้
  ง. ข้อความ
  2. ข้อใดไม่ใช่คำประสม
  ก. น้ำตก น้ำตา น้ำครำ
  ข. ถือตัว ถือหาง ถือบวช
  ค. ลูกเสือตัวสีขาว
  ง. ข้อกำหนด ข้อสอบ ข้อคิด
  3. ข้อใดไม่ใช่คำประสม
  ก. ชาวเขา แผ่นดิน
  ข. ม้าลาย แมวน้ำ
  ค. ทหารเรือ กล่องดินสอ
  ง. นาฬิกา เสีอหาย
  4. ข้อใดมีทั้งคำมูล และคำประสม
  ก. สมุด หนังสือ
  ข. กระเป๋า ไฟฟ้า
  ค. ธงชาติ กระดาษ
  ง. น้ำปลา พริกไทย
  5. “แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มต้นที่จุดรวมของแม่น้ำน่าน และแม่น้ำปิงที่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์”
  ข้อความนี้คำในข้อใดเป็นคำประสม
  ก. แม่น้ำ
  ข. จังหวัด
  ค. สวรรค์
  ง. พระยา
  6. ข้อใดเป็นคำประสมทั้ง 2 คำ
  ก. ตุ๊กตา หมอฟัน
  ข. แม่บ้าน พ่อมด
  ค. ขวัญตา ดินสอ
  ง. กางเกง เข็มขัด
  7. คำว่า “แกงจืด ” ในข้อใดเป็นคำประสม
  ก. อาหารร้านนี้อร่อยมากเสียแต่ว่าแกงจืดไปนิด
  ข. เธอไม่ชอบแกงจืดสาหร่ายทะเล
  ค. เขาพูดขึ้นว่า ” แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ ”
  ง. ฉันไม่ชอบแกงจืดๆเช่นนี้
  8. คำว่า “นกกินปลา ” ในข้อใดเป็นคำประสมได้เพียงอย่างเดียว
  ก. นกกินปลาตัวนี้
  ข. นกกินปลาตัวโต
  ค. นกกินปลาตัวนี้สีสวยมาก
  ง. นกกินปลาอยู่ที่ริมคลอง
  9. คำในข้อใดเป็นคำมูลทุกคำ
  ก. ปิ่นโต ดำนา วารี
  ข. ญี่ปุ่น ลงกา ปรารภ
  ค. ยี่เข่ง ลงเอย โอฬาร
  ง. เบาบาง ปราศสัย อินทรีย์
  10. คำในข้อใดต่อไปนี้เป็นคำมูลทุกคำ
  ก. ชมพู่ ชมเชย
  ข. ยี่โถ ยี่สิบ
  ค. มะระ มะเร็ง
  ง. กายกรรม การะเกด

 8. อรอุมา ทองหนูเอียด

  ๑. ข้อใด คือความหมาย ของคำบุพบท
  ก. คำชนิดหนึ่งที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ข. คำนามชี้เฉพาะ เช่น ผู้หญิงใส่เสื้อสีแดง
  ค. คำที่บอกหมวดหมู่ หรือสิ่งที่มีจำนวนมาก
  ง. คำที่บอกลักษณะ เช่น น้ำ ๙ ขวด
  ๒. ข้อใด คือ คำบุพบท
  ก. เป็นคำทีใช้สดงความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือประโยค เพื่อบอกความเกี่ยวข้องและหน้าที่ของคำเหล่านั้น
  ข. คำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำ มีคำว่า ด้วย โดย นำหน้าคำนาม คำสรรพนาม คำกริย หรือคำวิเศษณ์
  ค. คำชนิดหนึ่งที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ง. บอกหมวดหมู่ หรือสิ่งที่มีจำนวนมาก
  ๓. ข้อใด คือความหมายของคำ บุพบท
  ก. เป็นคำทีใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือประโยค เพื่อบอกความเกี่ยวข้อและหน้าที่ของคำเหล่านั้น
  ข. คำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำ มีคำว่า ด้วย โดย นำหน้าคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์
  ค. คำชนิดหนึ่งที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ง. บอกหมวดหมู่ หรือสิ่งที่มีจำนวนมาก
  ๔. คำบุพบท แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
  ก. ๒ ประเภท คำบุพบทบอกสถานที่ คำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ
  ข. ๓ ประเภท คำบุพบทบอกสถานที่ คำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ คำบุพบทบอกความหมายเกี่ยวข้อง
  ค. ๔ ประเภท คำบุพบทบอกสถานที่ คำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ คำบุพบทบอกความหมายเกี่ยวข้อง คำบุพบทบอกการให้และบอกความประสงค์
  ง. ๖ ประเภท คำบุพบทบอกสถานที่ คำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ คำบุพบทบอกความหมายเกี่ยวข้อง คำบุพบทบอกการให้และบอกความประสงค์ คำบุพบทบอกเวลา คำบุพบทบอกความเปรียบเทียบ
  ๕. ข้อใด เป็น คำบุพบทบอกสถานที่
  ก. บ้านฉันอยู่ใกล้โรงเรียน
  ข. หนังสือเล่มนี้เป็นของฉัน
  ค. สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชน
  ง. รถคันนั้นวิ่งเร็วกว่ารถคันนี้
  ๖. ข้อใด เป็น คำบุพบทบอกความหมายเกี่ยวข้อง
  ก. บ้านฉันอยู่ใกล้โรงเรียน
  ข. หนังสือเล่มนี้เป็นของฉัน
  ค. สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชน
  ง. รถคันนั้นวิ่งเร็วกว่ารถคันนี้
  ๗. ข้อใด เป็น คำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ
  ก. บ้านฉันอยู่ใกล้โรงเรียน
  ข. หนังสือเล่มนี้เป็นของฉัน
  ค. สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชน
  ง. รถคันนั้นวิ่งเร็วกว่ารถคันนี้
  ๘. ข้อใด เป็น คำบุพบทบอกการให้และบอกความประสงค์
  ก. แห่ง ของ
  ข. บน ใน ใต้
  ค. โดย ทั้ง ด้วย
  ง. สำหรับ กับ แก่
  ๙. ข้อใด เป็น คำบุพบทบอกเวลา
  ก. เมื่อ ตั้งแต่ จน กระทั่ง
  ข. บน ใน ใต้
  ค. โดย ทั้ง ด้วย
  ง. สำหรับ กับ แก่
  ๑๐. ข้อใด เป็น คำบุพบทบอกความเปรียบเทียบ
  ก. บ้านฉันอยู่ใกล้โรงเรีย
  ข. หนังสือเล่มนี้เป็นของฉัน
  ค. สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชน
  ง. รถคันนั้นวิ่งเร็วกว่ารถคันนี้

 9. น.ส.บุศรินทร์ สมัยสงฆ์ เลขที่ 13 ม.6/1

  ข้อสอบเรื่อง คำซ้อน

  ๑. ข้อใดเป็นคำซ้อนทุกคำ
  ก. รีดไถ กล่าวหา เอาอย่าง
  ข. หมดสิ้น กดดัน ใหม่เอียม
  ค. อ้อยอิง โยนกลอง ป่าวร้อง
  ง. แนบชิด กับแกล้ม ร้อนแรง

  ๒. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดไม่ใช่คำซ้อนทุกคำ
  ก. มีเรื่องหนักหนาอะไรก็ขอให้หนักแน่น
  ข. พ่อก้าวก่ายเรื่องการเรียนทำให้ลูกก้าวร้าว
  ค. จะถูกผิดอย่างไร ก็ต้องตัดสินใจให้ถูกต้อง
  ง. เขาติดต่อมาว่ายังติดขัดเรื่องการเงินอยู่มาก

  ๓. ข้อใดเป็นคำซ้อนทุกคำ
  ก. ชั่วดี ถีห่าง ทางลัด
  ข. มิดชิด ติดตั้ง สั่งเสีย
  ค. ตกอับ ทรัพย์สิน กินนอน
  ง. แปดเปลือน เข้มงวด กวดขัน

  ๔. คำในข้อใดเป็น “คำซ้อนเพื่อความหมาย” ทุกคำ
  ก. เร็วไว สื่อสาร กาลเวลา
  ข. สูญเปล่า ขัดแย้ง เก็บตก
  ค. รอคอย หมู่คณะ บอกเล่า
  ง. เขตแดน เดินทาง บ้านเรือน

  ๕. ข้อความต่อไปนี้มีคำซ้อนกี่คำ
  “ธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้มวลมนุษย์ แต่มนุษย์เป็นผู้ทำลายจนโลกเปลี่ยนแปลง จึงต้อง
  ตักเตือนกัน ให้นำโลกเข้าสู่สภาพเดิมโดยเร็วไว”
  ก. ๒ คำ
  ข. ๓ คำ
  ค. ๔ คำ
  ง. ๕ คำ

  ๖. ข้อใดไม่ใช่คำซ้อน
  ก. ขำขัน คำจุน เสื้อผ้า
  ข. ปัดกวาด เช็ดถู อบรม
  ค. รูปร่าง แก้ไข ทรัพย์สิน
  ง. คอหอย หมอดู บ้านพัก

  ๗. คำซ้อนในข้อใดที่เป็นคำไทยกับคำภาษาอื่นทุกคำ
  ก. รูปถ่าย รูปวาด
  ข. เสือสาดสาด บอบช้ำ
  ค. ขีดเขียน มัวหมอง
  ง. แบบแปลน เขียวขจี

  ๘. ข้อใดไม่ใช่คำซ้อนเพื่อความหมาย
  ก. ยู่ยี่ อ้อนแอ้น จุกจิก
  ข. เคียดแค้น ขัดถู เท็จจริง
  ค. ยอดเยี่ยม แจ่มใส ขัดแย้ง
  ง. คัดเลือก ฝึกหัด เลือกสรร

  ๙. คำซ้อนในข้อใดมีความหมายอยู่ที่คำต้นและคำท้าย
  ก. จมูกจปาก สะกิดสะเกา
  ข. ขโมยขโจร ถ้วยชามรามไห
  ค. เกะกะระราน ว่านอนสอนง่าย
  ง. ผลหมากรากไม้ ฤกษ์งามยามดี
  ๑๐. คำซ้อนในข้อใดมีความหมายกว้างขึง
  ก. โอ้เอ้ ครูบา โตงเตง
  ข. ข้าวปลา พี่น้อง เสื้อผ้า
  ค. เดียวดาย วอแว เท้งเต้ง
  ง. กีดกัน สอดแนม สึกหรอ

 10. น.ส จิรพร คงแก้ว เลขที่ 15

  คำเป็นคำตาย
  1 คำในข้อใดมีคำตายทุกคำ
  เลือก แบบ นิด
  อย่า เพิ่ง เบื่อ
  เกลือ ไทย ดี
  ทุก สิ่ง ขาย
  2 ข้อใดเป็นคำเป็นทุกคำ
  แต่ย่างย้ายทรายฝุ่นขย่นยุบ
  ยิ่งเหยียบฟุบขาแข้งให้แข็งขึง
  ยิ่งจวนเย็นเส้นสายให้ตายตึง
  ดูเหมือนหนึ่งเหยียบโคลนให้โอนเอน
  3 คำตายมีตัวสะกดในแม่ใด
  กน กม เกย
  กก กน กบ
  กง กน กม
  กก กด กบ
  4 คำว่า แบตเตอรี่ มีตัวสะกดในแม่ใด
  กน
  กด
  กบ
  กม

  5คำเป็นมีตัวสะกดในมาตราใด
  กง กน กม เกย เกอว
  กก กด กบ เกย เกอว
  กง กด กบ กม กก
  เกย เกอว กด กง กม

  6 คำในข้อใดเป็นคำเป็น
  ยุโรป
  เนตบอล
  ปิกนิก
  โฮเต็ล
  7 คำในข้อใดเป็นคำตาย
  ก๋วยจั๊บ
  ก๋วยเตี๋ยว
  บัณฑิต
  ไต้ก๋ง
  8 ข้อความใดมีคำตายทุกคำ
  กระทะทอดนก
  ปลาถูกถอดเกล็ด
  เป็ดว่ายนำในสระ
  มดไต่เกะกะบนขยะ
  9 ข้อใดเป็นคำเป็นทุกคำ
  กระรอกไต่กิ่งไม้
  แมวตะครุบหนูพุก
  ช้างใช้งวงจับอ้อย
  กวางน้อยวิ่งเร็วจริง
  10 ข้อความใดมีคำตายมากที่สุด
  ตะวันคล้อยหน่อยหนึ่งถึงบางพระ
  ดูระยะบ้านนั้นก็แน่นหนา
  พอพบเรือนเพื่อนชายชื่อนายมา
  เขาโอภาต้อนรับให้หลับนอน
  ________________________________________

 11. น.ส ประภัสสร ทองมี เลขที่ 16

  ข้อสอบ เรื่อง ไตรยางค์
  ๑. คำในข้อใดอ่านออกเสียงอยู่ในระดับกลาง
  ก. ได้
  ข. ไฝ
  ค. ไว
  ง. ไฟ
  ๒. คาในข้อใดเป็นอักษรคู่ที่อ่านออกเสียงคู่กับอักษรสูง “ไข่”
  ก. กวาง
  ข. เสือ
  ค. ควาย
  ง. ผึ้ง
  ๓. คาในข้อใดอ่านออกเสียงอยู่ในระดับสูง
  ก. หิ่งห้อย
  ข. ของขวัญ
  ค. จิ้งจก
  ง. โรงเรียน
  ๔. คาในข้อใดเขียนด้วยพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่างทุกคำ
  ก. บาป ผี จา
  ข. บ้าน แขน นาน
  ค. พวก คา ไทย
  ง. กิน ช้าง ไม้
  ๕. ข้อใดอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงสูงทุกคา
  ก. แม่มีเงินมาก
  ข. การบ้านยากมาก
  ค. ครูคงไม่มาแล้ว
  ง. ฉันเห็นผึ้งสวยขึ้นสวย
  ๖. ข้อใดเขียนพยัญชนะต้นเป็นอักษรเดี่ยวทุกคำ
  ก. ริม วัด โลก
  ข. ถุง ฝาก พี่
  ค. คู่ ช้า โซ่
  ง. ข้าว ฉิ่ง ถูก
  ๗. คา ในข้อใดอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูง
  ก. นักเรียน
  ข. ผีเสื้อ
  ค. กระโปรง
  ง. มะม่วง
  ๘. คา ในข้อใดอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง
  ก. หนังสือ
  ข. พยัญชนะ
  ค. ประจบ
  ง. คุณภาพ
  ๙. ข้อใดเขียนพยัญชนะต้นเป็นอักษรคู่ที่อ่านออกเสียงคู่กับคา ว่า “สดใส”
  ก. สีสัน
  ข. ศรัทธา
  ค. ชื่นชอบ
  ง. ซอมซ่อ
  ๑๐. ข้อใดเขียนพยัญชนะต้นที่อ่านออกเสียงเป็นอักษรกลางทั้งหมด
  ก. จักจั่นบินไปไกล
  ข. หนูนาอยู่ในนา
  ค. หิ่งห้อยอยู่บนต้นไม้
  ง. แมลงปอบินล้อเล่นลม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: