ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2

สำหรับนร.5/2

Advertisements
 1. จากที่นักเรียนสงสัยว่าบทที่1ของความเรียงขั้นสูงมีหัวข้ออะไรบ้างนั้น คำตอบคือ
  หัวข้อที่๑ ใช้ได้หลายคำ เช่น ภูมิหลัง หรือ ที่มาและความสำคัญ หรือ ความสำคัญและปัญหา ก็ได้
  หัวข้อที่๒ วัตถุประสงค์
  หัวข้อที่๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  หัวข้อที่๔ นิยามศัพท์เฉพาะ (คือคำที่สำคัญๆ ที่เราใช้ในการศึกษา เช่น ทำหัวข้อ “เด็กไทยใส่ใจการอ่าน” คำนิยามศัพท์เฉพาะ อาจจะมีคำว่า ๑.เด็กไทย หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน หรือ เยาวชนที่เป็นนักเรียนโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๒.การอ่าน หมายถึง ความสนใจในการอ่านหนังสือทุกประเภทที่ให้สาระ ความรู้ และความบันเทิง
  ซึ่งคำนิยามศัพท์ คือความหมายของสิ่งที่เรากล่าวถึงในการศึกษา เป็นความหมายของเราเองที่ต้องการศึกษา
  หัวข้อที่ ๕ ขอบเขตของการศึกษา แบ่งย่อยเป็น
  ๕.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ จำนวนนักเรียนที่เราไปสำรวจ เป็นนักเรียนชั้นไหนบ้าง จำนวนเท่าไหร่
  ๕.๒ เครื่องมือ คือ สิ่งที่ใช้ในการสำรวจ เช่น แบบสอบถาม
  ๕.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ บอกวิธีการได้มาซึ่งข้อมูล เป็นลำดับขั้นตอน
  ๕.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ใช้สูตรอะไรในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ,หาค่าร้อยละ เป็นต้น

  หัวข้อในบทที่ ๑ ก็มีแค่นี้จร้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: